ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

ΑΘΗΝΑ 28 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν μπορεί τελικά να χρηματοδοτηθεί το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», ο Ειδικός Γραμματέας Στέφανος Γκρίτζαλης διευκρίνισε τα ακόλουθα:

Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της τακτικής ετήσιας συνάντησης με τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανέφεραν ότι είναι δυνατή η αξιοποίηση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος «Καλλικράτης». Σε επόμενο στάδιο απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση του Ε.Π. εντός του Μαρτίου, οπότε και θα καταγραφούν λεπτομερώς οι δράσεις εφαρμογής του. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό απορρόφησης του Ε.Π. για το διάστημα 2007-2009 ανερχόταν μόλις σε 0.5%.