ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Διευκρινήσεις ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ -γυμναστηρίων

PDF | DOC | Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη ‘Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης’ ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ και Γυμναστηρίων

Με αφορμή τα συχνά ερωτήματα που τίθενται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις ή Tμήματα έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε. των Δήμων, Δ/νσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού των Περιφερειών κλπ), τις μη σύννομες πρακτικές που έχουν καταγγείλει ενδιαφερόμενοι ή που έχουν διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψίες της υπηρεσίας μας και έρευνα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και το αριθμ. 26432/21-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο διαβιβάσθηκε στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας το αριθ. πρωτ. 33074 Φ. 701. 2/25-06-2014 έγγραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, η υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο να προβεί στις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με τη νομική φύση και τη διαδικασία επίδοσης στον πολίτη της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης »:Η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» αποτελεί απλό αποδεικτικό της υποβολής στη Διοίκηση του εντύπου της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο. Επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο εν είδει αριθμού πρωτοκόλλου, προκειμένου εκείνος να κατοχυρώνεται έναντι της Διοίκησης και να μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταστήσει γνωστή την έναρξη της επιχείρησής του και ότι έχει υποβάλει το απαιτούμενο έντυπο γνωστοποίησης.

Όσον αφορά στην εν λόγω βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης, όπως αναφέρεται και στις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./802/13-01-2014,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506/20/01/ 2014, ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ, αυτή επιδίδεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο από οποιονδήποτε υπάλληλο (της Γραμματείας, του Πρωτοκόλλου, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή του Ε.Κ.Ε) ο οποίος παραλαμβάνει το συμπληρωμένο έντυπο γνωστοποίησης. Ο υπάλληλος στον οποίο υποβάλλεται το συμπληρωμένο έντυπο διενεργεί αποκλειστικά και μόνο έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων και χωρίς να προβεί σε οποιουδήποτε είδους επεξεργασία αυτών, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία στο έντυπο της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» στα οποία περιέχεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής, τη μονογράφει ή την υπογράφει και τη χορηγεί στον ενδιαφερόμενο

Η έννοια της άμεσης έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης, η οποία αποτελεί και τον «πυρήνα» του συστήματος γνωστοποίησης, καλύπτεται μόνο με την αυθημερόν επίδοση στον ενδιαφερόμενο της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης». Η οποιαδήποτε καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας καθώς και η απαίτηση δεύτερης μετάβασης του πολίτη στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να του επιδοθεί η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί μη σύννομη πρακτική.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία του εντύπου γνωστοποίησης (πέραν του ελέγχου πληρότητας) προκειμένου να μονογραφεί ή να υπογραφεί η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» κρίνεται απολύτως άσκοπη, δεδομένου ότι το πλήρες έντυπο γνωστοποίησης αποτελείται μόνο από υπεύθυνες δηλώσεις. Η παλαιότερη έκδοση της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείτο μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ελέγχονταν και τύγχαναν επεξεργασίας τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ωστόσο, στην περίπτωση της γνωστοποίησης λειτουργίας, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά και άρα δεν ελέγχονται, δεν ακολουθεί θετική ή αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας και δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη ούτε υπογραφή Δημάρχου ή Αντιδημάρχου (ή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη στις περιπτώσεις των Γυμναστηρίων και των Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων), ούτε και ανάρτηση της χορηγηθείσας βεβαίωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Όπως συνάγεται και από τα παραπάνω, η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» δεν αποτελεί διοικητική πράξη και για το λόγο αυτό α) χορηγείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο, β) μονογράφεται ή υπογράφεται από οποιονδήποτε υπάλληλο παραλαμβάνει το έντυπο της γνωστοποίησης και όχι από αιρετό του Δήμου ή της Περιφέρειας, γ) δεν αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δ) δεν αφαιρείται ούτε ανακαλείται προσωρινά.

Το γεγονός ότι η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» δεν είναι διοικητική πράξη δεν αποτελεί κώλυμα για τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας. Επισημαίνουμε ότι σε πολλά είδη εμπορικών καταστημάτων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, αλλά σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομων δραστηριοτήτων στα εν λόγω καταστήματα παύεται μερικώς ή ολικώς η λειτουργία τους με ενέργειες της Διοίκησης. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας/ παράνομης λειτουργίας εκδίδεται διοικητική πράξη «παύσης λειτουργίας» ή «μερικής παύσης λειτουργίας», προκειμένου ο ενδιαφερόμενος, εάν το επιθυμεί, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα που δικαιούται για να την προσβάλει.

Επειδή έχουν αναφερθεί από ορισμένες υπηρεσίες καθυστερήσεις στην επίδοση της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» λόγω της ανάγκης ελέγχου τυχόν οφειλών του εκάστοτε ενδιαφερομένου στο Δήμο (για τις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας α) Κ.Υ.Ε. λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών και β) Καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος), επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να διενεργηθεί είτε κατά την περίοδο χορήγησης της προέγκρισης, είτε και μετά την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. Η απόφαση για το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διενεργηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος παραμένει στη διακριτική ευχέρεια κάθε Δήμου. Σε καμία πάντως περίπτωση ο έλεγχος οφειλών στο Δήμο δεν θα παρεμβάλλεται μεταξύ της υποβολής του συμπληρωμένου εντύπου γνωστοποίησης και της επίδοσης της Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η άμεση εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου. Επιπροσθέτως, η πρακτική ορισμένων υπηρεσιών Δήμων να απαιτούν από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης την προσκόμιση της άδειας προέγκρισης που είχε λάβει κατά το πρώτο στάδιο το συγκεκριμένο Κατάστημα με το σκεπτικό ότι έχει εκδοθεί από μια άλλη Δημοτική Ενότητα του ιδίου Δήμου αποτελεί μη σύννομη πρακτική. Η απλή αναγραφή επί του εντύπου της γνωστοποίησης του αριθμού πρωτοκόλλου της συγκεκριμένης άδειας προέγκρισης αρκεί προκειμένου ο Δήμος να διενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο περί της συμμόρφωσης ή μη του συγκεκριμένου Καταστήματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας.

Η διατύπωση «η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο Κατάστημα…..» του άρθρου 2 παρ.2 της Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/33565/ ΦΕΚ 3169Β΄/12-12-2013 καθώς και του άρθρου 3, παρ. 2 των Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824/ΦΕΚ 3402Β΄/31-12-2013 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824/ΦΕΚ 3403Β΄/31-12-2013, η οποία αναφέρεται και στις αντίστοιχες ερμηνευτικές εγκυκλίους, αφορά στη δυνατότητα λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, η οποία παρέχεται στον ενδιαφερόμενο με την επίδοση σε αυτόν της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης», όπως ακριβώς παρεχόταν και στο πρότερο καθεστώς με τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας. Η συγκεκριμένη διατύπωση συνεπώς αναφέρεται στα δικαιώματα που παρέχει η εν λόγω βεβαίωση (τα οποία εν προκειμένω παραμένουν τα ίδια με τα δικαιώματα που παρείχε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε, ή Γυμναστηρίων κλπ) και όχι στην ομοιότητα της νομικής φύσης της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης με εκείνη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο εισήγαγε στη χώρα μας το σύστημα γνωστοποίησης/ προτυποποίησης, καταργώντας συστήματα αδειοδότησης σε επιλεγμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με ο,τιδήποτε αφορά την εφαρμογή του συστήματος γνωστοποίησης (π.χ. συμπλήρωση εντύπου γνωστοποίησης, διαδικασία χορήγησης της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης», διαβίβαση εντύπου στις υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους, διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κλπ) και είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την επίλυση σχετικών ερμηνευτικών ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν (εν προκειμένω την ερμηνεία της διατύπωσης «επέχει θέση άδειας») κατά την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος. Λοιπά «τομεακά» ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στη νομοθεσία της γνωστοποίησης (π.χ. προϋποθέσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης, ερμηνεία προϋποθέσεων λειτουργίας, ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων) διευθετούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δ/νση Προαγωγής Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π).