ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου

PDF | DOC | Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου στους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Αρ. 89 του Π.Δ. 410/88 & Αρ. 11 του Ν. 2874/2000 (κύρωση του άρθρ. 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρ. 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001).

ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ (2000-2001).

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

  1. Άρθρο 89 του Π.Δ. 410/88, άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, άρθρα 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και άρθρο 2 της ΕΓΣΣΕ 2014.
  1. Άρθρο 50 του ν. 4075/2012:
  1. Άρθρο 23 του Π.Δ. 410/88 & Άρθρο 9 του Ν. 1483/84, παρ. 5 άρθρο 20 του Ν. 3896/2010 και αρ. 4 ΕΓΣΣΕ 2008-2009
  1. Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4075/2012 και άρθρο 11 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 7 του Ν. 1483/1984, άρθρο 22 του Ν. 3488/2006 και άρθρο 5 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
  1. Άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002- 2003

Χορηγείται στους υπαλλήλους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού έως δώδεκα (12) ετών, επιπλέον άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Για τρία (3) παιδιά και άνω, χορηγείται επιπλέον άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.

  1. Άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009

Όλες οι διατάξεις των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.