ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Διαπιστευμένοι Φορείς – Διαδικασία Διαπίστευσης Φορέα

Το Μητρώο Πολιτών (ΜΠ) είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών που διασυνδέει επιγραμμικά τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας. Το ΜΠ έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και σε αυτό εντάσσεται το σύνολο των στοιχείων των πολιτών που αφορούν σε γεγονότα δημοτολογίου και ληξιαρχείου τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στους φορείς που είναι διαπιστευμένοι στο σύστημα.

Διαπιστευμένοι φορείς στο Μητρώο Πολιτών (κατά την έννοια του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α) ονομάζονται οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται ηλεκτρονικά και έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής. Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων από τους διαπιστευμένους φορείς πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων(παράγραφος 6 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))

Α.Α. Φορέας Πράξη διαπίστευσης Οφέλη της Χορηγούμενης Πρόσβασης
1. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 23249(ΦΕΚ 2034/Β/05-06-2018) H πρόσβαση επιτρέπει την κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της Δημοτολογικής κατάστασης των ωφελούμενων/αιτούντων χορήγησης επιδόματος ή άλλης παροχής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21) .
2. Υπουργείο Εξωτερικών Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 1043 (ΦΕΚ
195 /Β/31-01-2019)
H πρόσβαση επιτρέπει την Έκδοση Βεβαιώσεων Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης από τις Προξενικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών προς εξυπηρέτηση των διαμενόντων στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων.
Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της Δημοτολογικής κατάστασης με σκοπό την έκδοση/ανανέωση Διαβατηρίων των διαμενόντων στην αλλοδαπή Ελλήνων υπηκόων
3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 4124 (ΦΕΚ 767/Β/06-03-2019) H πρόσβαση επιτρέπει την κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης γέννησης ή/και οικογενειακής κατάστασης για τη διαπίστωση της Δημοτολογικής κατάστασης των πολιτών, για την ταχύτερη άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως είναι η εγγραφή μαθητών σε Γυμνάσια/Λύκεια, οι Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι  Μετεγγραφές φοιτητών, η Παροχή Στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, οι Διορισμοί /Προσλήψεις Εκπαιδευτικών, κ.α.
4. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 15918 (ΦΕΚ 1239/Β/11-04-2019) H πρόσβαση επιτρέπει την Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε Ναυτικούς με θαλάσσια υπηρεσία και τέκνα στο έτος αναφοράς

Φορείς υπό Διαπίστευση

Α.Α. Φορέας Στάδιο πριν την διαπίστευση
1.  ΚΕΠ- ΕΡΜΗΣ (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) (παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α)

Κοινή Υπουργική Απόφαση υπό επεξεργασία

3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Κοινή Υπουργική Απόφαση υπό επεξεργασία
4. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινή Υπουργική Απόφαση υπό επεξεργασία
5. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Κοινή Υπουργική Απόφαση υπό επεξεργασία
6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))
7. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Στρατολογία) (παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))
8. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

(Πρώην) Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

(παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))
9. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))
10. Ελληνική Στατιστική Αρχή (παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α))
11. Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων Υπουργική Απόφαση υπό επεξεργασία
12. Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων -ΨΥΔΗΠΕΕΚ»

Επικοινωνία με Φορέα – Μελέτη Προδιαγραφών
13. ΑΣΕΠ Επικοινωνία με Φορέα – Μελέτη Προδιαγραφών
14. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Επικοινωνία με Φορέα – Μελέτη Προδιαγραφών

Διαδικασία Διαπίστευσης των Φορέων για την πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών

  1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την τεκμηρίωση του αιτήματος θα πρέπει το αίτημα να συνοδεύεται συνημμένα από το ερωτηματολόγιο.
  2. Με βάση το αίτημα αυτό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, όπου καθορίζεται ο σκοπός της παρεχόμενης πρόσβασης στον ενδιαφερόμενος φορέας, καθώς και τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες για την τήρηση των όρων διασύνδεσης και χρήσης του Μητρώου Πολιτών.
  3. Με την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασής η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του φορέα συντάσσει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας όπου καθορίζονται ο σκοπός της πρόσβασης, τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών στα οποία παρέχεται πρόσβαση, ο τρόπος αξιοποίησης και χρήσης αυτών, οι ειδικότεροι όροι της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και οι ειδικότερες παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες. (παρ.5 του Άρθρου 118 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α)).
  4. Η συνυπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας σηματοδοτεί την παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης.