ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων

PDF | DOC | Διαφύλαξη αρχείων νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της οργάνωσης και διαχείρισης των δημόσιων αρχείων και της διευκόλυνσης του έργου των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όσον αφορά στη διάσωση και συγκέντρωση των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων και κατόπιν συνεργασίας της υπηρεσίας μας με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σας υπενθυμίζουμε, δια της παρούσης, τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα:

  1. Σύμφωνα με το Ν. 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 69/τ.Α΄), τα αρχεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσια αρχεία (άρθρο 2) και κατά συνέπεια η εποπτεία αυτών των αρχείων ασκείται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (άρθρο 9 και άρθρο 12 του ιδίου νόμου). Τα Γ.Α.Κ. είναι ο επίσημος κρατικός φορέας, ο οποίος παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των δημόσιων αρχείων και στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτουν, εκτός των άλλων, η επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, η εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων, η παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και η μέριμνα για τη διάσωση και εισαγωγή στα Γ.Α.Κ. των διατηρητέων αρχείων.
  2. II. Η περιοδική, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, εκκαθάριση των δημόσιων αρχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλύτερη οργάνωση και διαχείρισή τους καθώς συμβάλλει στην εξοικονόμηση χώρων, στη διευκόλυνση της εργασίας των υπαλλήλων με τον εύκολο εντοπισμό των ζητούμενων εγγράφων και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και τον χρόνο διατήρησης των εγγράφων είναι το εξής:

ΙΙΙ. Η διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η οποία προβλέπεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, συνίσταται συνοπτικά στα εξής:

  1. IV. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Γ.Α.Κ., οι οποίες αφορούν στην επισήμανση και απογραφή των δημόσιων αρχείων, την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων, την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στα Γ.Α.Κ. (παρ. α, β, δ του άρθρου 12 του Ν. 1946/1991), προβλέπεται η συνεργασία με τους υπαλλήλους-συνδέσμους, που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων.

Οι υπάλληλοι-σύνδεσμοι συνιστούν ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από υπαλλήλους της διοίκησης και έχει ως έργο να υποστηρίζει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του εθνικού φορέα διαχείρισης αρχείων, δηλαδή των Γ.Α.Κ., και των δημόσιων φορέων παραγωγής αρχείων, συμβάλλοντας έτσι στη σύγχρονη και λειτουργική τήρηση των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών μέσω ενός συστήματος εποπτείας και ελέγχου της δημόσιας αρχειακής παραγωγής.

Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις μη ορισμού υπαλλήλων-συνδέσμων ως υπευθύνων επικοινωνίας με τα Γ.Α.Κ., παρακαλούμε για τον ορισμό τους, κοινοποιώντας τα στοιχεία αυτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων των Γ.Α.Κ. στο e-mail: synchrona@gak.gr. 

  1. V. Τέλος, όσον αφορά στους χώρους φύλαξης των αρχείων υπενθυμίζεται η ανάγκη τακτικού ελέγχου και επιμελούς συντήρησης των χώρων αυτών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων όσο και τήρησης πρακτικών φύλαξης όπως η επιμελής καθαριότητα, ο συχνός αερισμός των χώρων και ο εντοπισμός προβλημάτων βιολογικής φθοράς των εγγράφων/φακέλων.

Σε κάθε περίπτωση η μεθοδική και ορθή διαχείριση του αρχειακού υλικού με τακτικές εκκαθαρίσεις που αποτρέπουν την υπέρμετρη συσσώρευσή του καθώς και η παράλληλη εφαρμογή των ως άνω απλών πρακτικών για τη φυσική προστασία των εγγράφων αποτελούν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση για τη προστασία του. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία και νομοθετικά επιβεβλημένη η συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ – Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων, Δάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, τηλ. επικοινωνίας: 210-6782218, 210-6782223, 210-6782221, 210-6782201, 210-6782224, 210-6782239).

Οι κ.κ. Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους για τις ενέργειές τους στο πλαίσιο των προεκτεθέντων.

Σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω  εγκύκλιος έχει καταχωριστεί στο Δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας –www.minadmin.gov.gr-, στη διαδρομή: Διοικητική Mεταρρύθμιση / Οργάνωση – Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης / Απλούστευση Διαδικασιών.