ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας


Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικοι Ελλάδας, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.23 ν.3838/10 αν είναι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο.  ή με τις διατάξεις του αρ.7 παρ.8 ν.3284/04 αν είναι κάτοχοι άλλης κατηγορίας άδειας διαμονής

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά πολιτογράφησης αρ.23 ν.3838/10 ή αρ.7 §8 ν.3284/04ΑΡΧΕΙΟ
2. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών  – ΑΡΧΕΙΟ
3. Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών  – ΑΡΧΕΙΟ
4. Υπεύθυνη δήλωση εξελληνισμού ονοματεπωνυμικών στοιχείωνΑΡΧΕΙΟ

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών Κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
Πολιτογράφηση Ομογενών μη κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο