ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Διαδικασία επιλογής υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ύστερα από αξιολόγηση των προσόντων , των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης των κλάδων:

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)
ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)