ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
τηλ:210-37 44 924

fax: 210 37 44 901
e-mail: press- yfes@ypes.gr

ΑΘΗΝΑ, 01 Απριλίου 2010

 

Έχει ήδη προωθηθεί για υπογραφή από τα υπόλοιπα μέλη της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, σχέδιο απόφασης για την έγκριση σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χώρας. Παρατίθεται πίνακας στον οποίο εμφανίζεται ανά Περιφέρεια ο αριθμός των εγκρίσεων που έχουν προωθηθεί.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΤΑ A‘ ΒΑΘΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2010

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 2010

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

150

236

ΑΤΤΙΚΗΣ

1383

1883

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

66

101

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

199

72

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

81

98

ΗΠΕΙΡΟΥ

82

104

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

307

444

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

98

37

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

423

505

ΚΡΗΤΗΣ

275

147

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

244

147

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

173

71

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

65

38

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ

3546

3883

 

 

Έχει ήδη προωθηθεί για υπογραφή από τα υπόλοιπα μέλη της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, σχέδιο απόφασης για την έγκριση σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Β’ Βαθμού της χώρας. Παρατίθεται πίνακας στον οποίο εμφανίζεται ανά Περιφέρεια ο αριθμός των εγκρίσεων που έχουν προωθηθεί.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΤΑ
B‘ ΒΑΘΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2010

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 2010

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

11

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

31

0

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

0

141

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3

15

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2

75

ΗΠΕΙΡΟΥ

3

28

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4

171

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12

39

ΚΡΗΤΗΣ

5

50

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

43

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4

35

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2

37

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80

648