ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 21 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010», η οποία εστάλη σήμερα το πρωί σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/
& ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας διανομής)
Ταχ. Κώδ
Τηλ. : 106 74, Αθήνα
2103393257,2103393264
2103393282,2103393259
FAX : 213 13 13 229

Θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010»

Α. Γενικά θέματα

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προώθησε στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο <<Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις>>, το οποίο ψηφίστηκε.
Βασική αρχή του νομοσχεδίου αυτού είναι αφενός μεν η υπαγωγή όλων των υπηρεσιών και φορέων στο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, αφετέρου δε οι διαδικασίες πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού να καταστούν διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές. Στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπονται διατάξεις που αφορούν σε θέματα πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος απαγορεύεται η με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
Στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής , το Υπουργείο μας συντονίζει τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού , ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Ειδικά για το έτος 2010 και ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών για περιορισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού οι υπηρεσίες πρέπει να προβούν στον άμεσο προγραμματισμό και την άμεση κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού καθώς και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα. Το γεγονός αυτό επιτάσσει τη μείωση, στον απολύτως αναγκαίο, τον αριθμό των αιτημάτων.

2.Υποβολή αιτημάτων προς έγκριση.

Καθιερώνεται από το έτος 2010 και εφεξής ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Καλούνται επομένως τα Υπουργεία να προβούν στον έγκαιρο προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και των συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2010 και να αποστείλουν τόσο τα αιτήματά τους όσο και τα αιτήματα των φορέων που εποπτεύουν δια του αρμοδίου Υπουργού, στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες έγκρισης καθώς και η επιλογή των εν λόγω συμβασιούχων.
Τα αιτήματα θα αφορούν όλο το έτος 2010, ανεξαρτήτως αν ήδη υφίστανται συμβάσεις , οι οποίες όμως λήγουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του 2010.

3. Υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στον προγραμματισμό για το έκτακτο προσωπικό και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ,οι φορείς που πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους για όλο το έτος 2010 και να αποστείλουν τα αιτήματά τους για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου καθώς και για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι οι ακόλουθοι:
● Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
● οι φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65Α) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101Α ) .
● Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
● Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ή μη Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
● Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ), η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε)
● Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
● Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).

Β. Ειδικά θέματα
1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Η επιλογή των συμβασιούχων εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού αυτού, εξακολουθούν να γίνονται από τις υπηρεσίες και τους οικείους φορείς, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν.2190/94, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, τα οποία αναδιαμορφώνονται με ορθολογικότερο τρόπο, προκειμένου να εξισορροπηθεί η μοριοδότηση της ανεργίας με αυτή της εμπειρίας και να ενισχυθούν οι υποψήφιοι με αυξημένα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών). Εξάλλου προστίθεται ένα νέο κριτήριο που αφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ καταργείται το κριτήριο της ηλικίας,
Σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, το αίτημα κάθε Υπουργείου, θα υποβάλλεται δια του οικείου Υπουργού και θα περιλαμβάνει προγραμματισμό εποχικού προσωπικού, τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των φορέων που εποπτεύει, επισυνάπτοντας και τα αναλυτικά στοιχεία των φορέων, με βάση τις εποχιακές ή άλλες περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες τους ή τις ανάγκες σε προσωπικό για προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς τα οποία υλοποιούν.
Τα αιτήματα για την έγκριση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να έχουν περιέλθει τόσο στην υπηρεσία μας , όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση 20η Προϋπολογισμού), προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, έως την 15 Ιανουαρίου 2010.
Για την ταχύτερη δυνατή έγκριση των αιτημάτων κρίνεται αναγκαία η όσο το δυνατόν ταχύτερη υποβολή τους και πάντως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία.
Τονίζεται εξάλλου η αναγκαιότητα της άμεσης υποβολής τους, ούτως ώστε αμέσως μόλις εγκριθούν από την Τριμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, να προωθηθούν από τις υπηρεσίες και τους φορείς οι διαδικασίες πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού

Αιτήματα τα οποία θα αποστέλλονται πέραν της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, δεν θα προωθούνται για έγκριση στην Τριμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αιτημάτων που αφορούν σε πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες (άρθρο 20 Ν. 2190/94), οι οποίες, ως εκ της φύσης τους, δεν μπορούν να προγραμματισθούν .

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου:
Τίθεται σε νέα βάση το θεσμικό πλαίσιο σύναψής τους και στο νομοσχέδιο, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η επιλογή των φυσικών προσώπων θα γίνεται στο εξής βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει και η σχετική βεβαίωση, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξηρτημένη εργασία και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα χορηγείται εφεξής από το ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 , σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ανωτέρω νομοσχεδίου, δεν επιτρέπεται εφεξής η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:
Α. για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα
Β. όταν από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτή για την οποία προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.
Στην δεύτερη ως άνω περίπτωση, έχει προβλεφθεί στο νομοσχέδιο (άρθρο 14, παρ.1), μεταβατική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης από την έναρξη ισχύος του νόμου και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31.12.2010. Ειδικά για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31.12.2011.
Εξαιρούνται και επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου χωρίς τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν.2190/94, αλλά κατόπιν έγκρισης της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει ,για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων.
β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης , πρώτου και δεύτερου βαθμού
γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων
δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων , συγχρηματοδοτούμενων , από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.

2α. Διαδικασία και δικαιολογητικά για έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου:
Τα αιτήματα για έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου πρέπει πριν την υποβολή τους στην υπηρεσία μας , να υποβληθούν και να έχουν παραληφθεί από το ΑΣΕΠ το αργότερο μέχρι 11 Ιανουαρίου 2010.
Για την υποβολή των αιτημάτων στο ΑΣΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (παράρτημα Β της παρούσας) και η επισύναψη των οικείων διατάξεων από τις οποίες να προκύπτουν οι οργανικές θέσεις του προσωπικού. Τα αιτήματα αυτά θα αποστέλλονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο ΑΣΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: symvaseis-ergou@asep.gr.
Σε περίπτωση που από τις οικείες διατάξεις προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προτείνεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τότε η υπηρεσία θα πρέπει να ζητά από το ΑΣΕΠ να διατυπώσει πρόταση για τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 14 του νομοσχεδίου, υπουργική απόφαση. Την πρόταση αυτή, το ΑΣΕΠ, εφόσον συμφωνήσει, πρέπει να την αποστείλει στην οικεία υπηρεσία μέχρι την 25 Ιανουαρίου 2010, η οποία και θα συντάξει την απόφαση, που προαναφέρεται. Επισημαίνεται ότι χωρίς την υπογραφή της υπουργικής αυτής απόφασης δεν θα είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
Όταν στις οικείες διατάξεις δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προτείνεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου το ΑΣΕΠ πρέπει κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (25 Ιανουαρίου 2010) να έχει χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση στην οικεία υπηρεσία .
Οι οικείες υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα αιτήματα για έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου τόσο στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου μας όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ/νση 20η Προϋπολογισμού), προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2010 με συνημμένη τη σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ.

3. Αιτήματα Περιφερειών, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ.
●Tα αιτήματα των Περιφερειών αποστέλλονται στη Δ/νση Διοίκησης/ Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σταδίου 27- Αθήνα), ενώ τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού υποβάλλονται, μέσω της οικείας Περιφέρειας, στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ / Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σταδίου 27- Αθήνα) . Εννοείται ότι η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των αιτημάτων των υπηρεσιών αυτών είναι οι προβλεπόμενες ανωτέρω.
● Όταν το αίτημα αφορά σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) πρέπει να αναφέρεται αν ο φορέας ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

4. Παραρτήματα

Τα αιτήματα προς έγκριση πρέπει να συνοδεύονται από τους ακόλουθους πίνακες που αποτελούν παραρτήματα της παρούσας εγκυκλίου:
● το Παράρτημα Α (Πίνακας αιτημάτων για Έκτακτο Προσωπικό και συμβάσεις μίσθωσης Έργου) , το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει και να αποστείλει κάθε Υπηρεσία και
●το Παράρτημα Β το οποίο είναι ένα έντυπο που περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει η υπηρεσία να αποστέλει στο ΑΣΕΠ , προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Τα αιτήματα και τα παραρτήματα, πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία μας τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dipp@www.ypes.gr) προκειμένου να τύχουν άμεσης και ευχερέστερης επεξεργασίας.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να ενημερώσουν άμεσα όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους προκειμένου να αποσταλούν εγκαίρως όλα τα αιτήματα.
Η εγκύκλιος αυτή είναι ανηρτημένη στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.gspa.gr στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση – Προσλήψεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γιάννης Ραγκούσης

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

213 1313257 κ. Λάσκαρη (e-mail: dipp@www.ypes.gr)
213 1313264 κ. Δακτυλίδη (e-mail:m.daktylidi@www.ypes.gr)
213 1313274 κ. Μανιάτη (e-mail: a.maniati@www.ypes.gr)
213 1313259 κ. Τσαρουχά (e-mail: v.tsar@www.ypes.gr)
213 1313282 κ. Νικολάου (e-mail:e.nikolaou@www.ypes.gr)

Πίνακας διανομής:
Προς:
1) ΑΣΕΠ
2) Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
3) Γραφεία Υπουργών
κ΄ Υφυπουργών

ΚΟΙΝ:
1) Γενική Γραμματεία
της Κυβέρνησης
2) Γενικούς κ΄ Ειδικούς Γραμματείς όλων των Υπουργείων
3) Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών
4) Νομάρχες
5) Επαρχεία του Κράτους
6) Υπ. Εσωτερικών, Απ. & Ηλ. Διακυβέρνησης/Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
7) Υπ. Εσωτερικών, Απ. & Ηλ. Διακυβέρνησης/Δ/νση Διοίκησης
8) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Δ/νση Προϋπολογισμού
9) Υπουργείο Οικονομικών / Δ/νση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) τ. ΥΠΕΘΟ

10) Συνήγορος του Πολίτη
11) Λοιπές Ανεξάρτητες Αρχές

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο κ.Υπουργού
– Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
– Γραφεία κ.κ.Γεν.Γραμματέων
– Γραφεία κ.κ.Γεν.Δ/ντων του Υπουργείου.
– Όλους τους Διευθυντές του ΥΠΕΣ
– Δ.Η.Ε.Σ

ΦΟΡΕΑΣ : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………
ΑΦΜ : …………………………………………………………….
Διεύθυνση : …………………………………………………….
……………………………………………………Τ.Κ : ………….
Τηλέφωνα επικοινωνίας : ………………………………….
Αρ. Φαξ. : ……………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………
Πληροφορίες : …………………………………………………
Ημερομηνία.:…/……/……
Αριθμ. Πρωτ.: ……………

Προς
Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού
Πουλίου 6
Τ.Θ.143 07
Τ.Κ.115 10 – Αθήνα
Email: symvaseis-ergou@asep.gr

Θέμα : «Αίτημα για έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου»

Παρακαλούμε για την έγκριση της κατωτέρω σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα.

1. Ονομασία/Τίτλος Έργου :
2. Κατηγορία Έργου : α) Τεχνικό Έργο: β) Έργο Παροχής Υπηρεσιών:
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου :
4. Συνοπτική περιγραφή έργου :
5. Χρόνος παράδοσης έργου (συγκεντρωτικά ή τμηματικά):
6. Αριθμός και ειδικότητα προσώπων που θα απασχοληθούν:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
7. Προβλεπόμενη δαπάνη:
8. Αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί το έργο από υπαλλήλους του φορέα :

Για τον Φορέα

Υπογραφή και Ιδιότητα

Συνημμένα :
Οικείες διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν οι οργανικές θέσεις του προσωπικού.

(Χώρος που συμπληρώνεται από το ΑΣΕΠ)