ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
τηλ 210-37 44 924
e-mail: press- yfes@ypes.gr

ΑΘΗΝΑ, 20 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ντόλιος ανέλαβε χθες 19 Ιανουαρίου 2010 και επισήμως αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα του ανατέθηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων των ακόλουθων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Α. Των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ν.3200/2003 άρθρ. 24 παρ. 1, ΦΕΚ Α’ 281).
α) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών (περιλαμβανομένων και των ΚΕΠ), π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ Α’226)
β) Της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού
γ) Της γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
δ) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού
ε) Της έκδοσης εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν θέματα προσωπικού αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Β. Των ακόλουθων Γενικών Διευθύνσεων:
α) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης υπηρεσία της οποίας αποτελεί η Διεύθυνση Ειδικού Ληξιαρχείου (π.δ. 243/ 2005, ΦΕΚ Α’ 293)
β)Της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, πλην των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκλογών, οι οποίες ασκούνται αποκλειστικά από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ) Της Διεύθυνσης Επιθεώρησης (π.δ. 49/ 1988, ΦΕΚ Α’18),όπως ισχύει.
δ) Της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (π.δ. 401/ 1995. ΦΕΚ Α’ 226)
Οι υπό γ, δ αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Γ. Του Εθνικού κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ π.δ. 1/ 2008, ΦΕΚ Α’ 1)