ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019
Δ/νση Ιθαγένειας-Στατιστικά

Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2016
(Τρέχουσα ΣΤ΄ Αναθεώρηση 2016)