ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κας ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗ, ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ Ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 123/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Χαιρετισμός Υφυπουργού κας Θεοδώρας Τζάκρη

στην ημερίδα ΥΠΕΣΑΗΔ για την εφαρμογή της Οδηγίας 123/2006

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση του Υπουργείου μας και

 

να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

 

Η ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 123 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, τόσο  σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των αρχών της οδηγίας, εναρμονίζεται με τους όρους της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελευθερίας εγκατάστασης και δικαιώματος παροχής υπηρεσιών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών .

Όπως γνωρίζετε, με το Ν. 3844/2010 η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας  δίκαιο και έτσι  δημιουργήθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας πραγματικής απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και μείωσης των γραφειοκρατικών  επιβαρύνσεων της διοίκησης προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία.

Οι απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών αδειοδότησης προς τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην άρση των περιττών και αντιοικονομικών περιορισμών που χαρακτηρίζουν τον τομέα, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν προωθητικά ως προς την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της εθνικής αγοράς υπηρεσιών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας προϋποθέτει όμως τη συστηματική συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων, της αγοράς και της κοινωνίας, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πολίτη, τον επιχειρηματία και τον ελεύθερο επαγγελματία.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της οδηγίας θα διαχυθούν στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και μάλιστα σε μία εποχή όπου η αγορά και η ιδιωτική πρωτοβουλία, απαιτεί άμεσες και με αντίκτυπο παρεμβάσεις για την επίλυση των χρόνιων και διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Από την πλευρά του δημοσίου θα πρέπει  να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, με πνεύμα ανοιχτό και συνεργατικό προς την κοινωνία. Η εφαρμογή της οδηγίας είναι προσανατολισμένη στον άξονα βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης και την απλοποίηση και απαλοιφή της περιττής και κοστοβόρας γραφειοκρατίας στις μεταξύ τους συναλλαγές  Ο επαγγελματίας και ο πολίτης που συναλλάσσεται με το δημόσιο,  θα παίρνει εκείνες ακριβώς τις υπηρεσίες τις οποίες έχει πραγματικά ανάγκη και προσδοκά και μάλιστα στο μικρότερο δυνατό χρόνο  και κόστος και με τον πλέον φιλικό τρόπο.

Στον άξονα αυτό, η βασικότερη τομή στην εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί η διεύρυνση της  αποστολής και των αρμοδιοτήτων  των ΚΕΠ:   

Μετά από περίπου δέκα χρόνια λειτουργίας του θεσμού των ΚΕΠ και αφού έχουν καταξιωθεί ως ο πιο επιτυχημένος θεσμός της διοίκησης, οι συνθήκες για την μετεξέλιξή τους έχουν πια ωριμάσει. Τα ΚΕΠ νέας γενιάς θα παρέχουν υπηρεσίες για την σύσταση επιχειρήσεων καθώς και την αδειοδότηση επαγγελματιών, Ελλήνων και. Αλλοδαπών, προσθέτοντας μία νέα σελίδα στην ιστορία της συνεισφοράς τους στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία.  

Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών αδειοδότησης στα ΚΕΠ, αποτελεί εγγύηση για την επίτευξη σημαντικών οφελών προς την αγορά και το νέο και μικρομεσαίο επιχειρηματία. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει επιλέξει 54 ΚΕΠ,  με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της επικράτειας, τα οποία με την κατάλληλη διαμόρφωση των υποδομών τους, θα λειτουργήσουν και ως  Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Η γεωγραφική διασπορά των ΚΕΠ στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, ανεξάρτητα από τον τόπο ίδρυσης της επιχείρησης ή έναρξης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω το όραμά μας, για ένα αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό κράτος, το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος Καλλικράτης.

Στο έργο των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) θα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

·        Η παροχή απλουστευμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αδειοδότησης σε επαγγελματίες και σε επιχειρήσεις νομικής μορφής ΟΕ και ΕΕ.

·        Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση από την πλευρά των ΚΕΠ του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών και δράσεων για τη λήψης της άδειας  

·        Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για μια σειρά ζητημάτων, ενδιαφέροντος τόσο των παρόχων, όσο και των αποδεκτών παρόχους των  υπηρεσιών

·        Η προώθησης της διασυνοριακής συνεργασίας και οικονομίας

Σήμερα η σύσταση επιχειρήσεων εξαρτάται από ένα σύνολο πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών, η πλειονότητα των οποίων στηρίζεται σε ένα δαιδαλώδες και θολό ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι διαδικασίες αυτές δεν αποτελούν βάρος μόνο για τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες αλλά επιβαρύνουν και τη διοίκηση με ένα περιττό έργο, που καθώς δεν είναι ομοιογενές και συστηματοποιημένο, απαιτεί τη δέσμευση σημαντικών  πόρων και τη δαπάνη πολλών ωρών εργασίας των στελεχών της. Επεμβαίνουμε, λοιπόν, δραστικά στη διαδικασία της αδειοδότησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας, με αιχμή του δόρατος τα ΚΕΠ – ΕΚΕ.

Η απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων συνιστά το ισχυρότερο μη δημοσιονομικό όπλο που μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιστρατεύσουμε για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και την προώθηση της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Γίνεται επομένως αντιληπτός, ο κομβικός και καθοριστός ρόλος των ΚΕΠ στην οικονομική ανάπτυξη, πέρα από τη δεδομένη και επιπλέον ενισχυμένη συνεισφορά τους στην παροχή των δημοσίων υπηρεσιών .

Επιπρσόσθετα και αναφορικά με την αδειοδότηση των επαγγελματιών:

 Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με έναν τεράστιο όγκο διαφορετικών διαδικασιών, με επαγγέλματα κατακερματισμένα σε δεκάδες υποκατηγορίες, και πληροφορίες διεσπαρμένες και χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τον έλεγχο του επαγγελματία

Στον άξονα αυτό προχωράμε στη συγκέντρωση όλης της διαθέσιμης  πληροφορίας, η οποία συστηματοποιείται και καταχωρείται στην διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενεί τα ΚΕΠ. Η ταξινόμηση αυτή  συμβάλει στη μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια και κωδικοποίηση των διαδικασιών.

Στη συνέχεια ελέγχουμε τις διαδικασίες αυτές, τις απλουστεύουμε, τις τυποποιούμε και τις παρέχουμε  στην πλέον φιλική προς τον πολίτη και επιχειρηματία μορφή,  από τα ΕΚΕ.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, προς ένα μοντέλο οργάνωσης πιο αποδοτικό και φιλικό προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία.

Η μείωση της γραφειοκρατίας, η προώθηση του συντονισμού της διοίκησης και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, βρίσκονται στο επίκεντρο του μεταρρυθμιστικού αυτού επιχειρήματος και τα ΚΕΠ αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την επίτευξη των εθνικών αυτών στόχων μας.

Μέσω των ΚΕΠ ο επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας θα λαμβάνει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και χρόνο.

Κυρίες και Κύριοι,

Αντιλαμβάνομαι και το βάρος και τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος.

Ωστόσο είμαι πεπεισμένη ότι με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων σας θα έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.

Γιατί η επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι πάνω από όλα συμμετοχική και έχει ένα και μόνο στόχο, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επαγγελματία και του επιχειρηματία από το κράτος.

 

Σας ευχαριστώ