ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Σεπτέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα. Αφού καταχωριστεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης η υιοθεσία του ενήλικα, θα καταχωριστεί σε αυτή και το επώνυμό του, το οποίο θα είναι αυτό του θετού γονέα. Βάσει αυτής της ΛΠ θα εγγραφεί στο δημοτολόγιο με τα νέα του στοιχεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 1586 του Αστικού Κώδικα, το οποίο αναφέρεται στην υιοθεσία ενηλίκου, μπορεί το θετό τέκνο να παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα, στο οποίο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του. Αυτή η προσθήκη θα αναγραφεί στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, στο περιθώριο της οποίας έχει καταχωρηθεί η υιοθεσία και ως νομιμοποιητική βάση θα αναγραφεί η προαναφερθείσα διάταξη του Αστικού Κώδικα. Θα ζητήσετε υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου υιοθετηθέντος προκειμένου να καταχωρίσετε την προσθήκη στη ληξιαρχική πράξη. Βάση αυτής της προσθήκης στη ΛΠ γέννσης (βλέπε κατωτέρω) θα γίνει η διόρθωση του επωνύμου στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων.

«Βάσει του άρθρου 1586 του Αστικού Κώδικα και της από …(ημερομηνία και έτος)… Υπεύθυνης Δήλωσης του ……, προστίθεται το επώνυμο του φυσικού του γονέα …(όνομα φυσικού γονέα )… σε αυτό που ήδη φέρει».

Α) Δεν χρειάζεται νέα δικαστική απόφαση ούτε θα συνταχθεί νέα ΛΠ στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων. Η υιοθεσία του θα καταχωριστεί στην υφιστάμενη ΛΠ γέννησής του, ως μεταβολή.
Β) Η δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας, εφόσον καταστεί τελεσίδικη, είναι επαρκής προκειμένου να καταχωρίσετε στην ήδη συντεταγμένη ΛΠ γέννησης του ενήλικα πλέον την υιοθεσία του ως μεταβολή. Δεν υφίσταται πια η μυστικότητα της υιοθεσίας.
Όχι, δεν πρέπει να ζητήσετε νέα δικαστική απόφαση.

Α) Όχι. Επειδή η ληξιαρχική πράξη γέννησης συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
Εάν ήταν ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριζόταν στη ΛΠ του ενήλικα ως μεταβολή και τότε θα ίσχυε η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης, βάσει δικαστικής απόφασης.
Β) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης για την υιοθεσία συντάσσεται με βάση τη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας ανηλίκου, ως εκ τούτου δεν πρόκειται για μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται η προθεσμία του ενός μήνα.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει εκπρόθεσμο δήλωσης, επειδή πρόκειται για σύνταξη νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
Εάν υιοθετείται ενήλικος, η δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας θα καταχωριστεί στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενήλικα ως μεταβολή και στην περίπτωση αυτή ισχύει η προθεσμία του ενός μήνα για δήλωση της μεταβολής.

Ισχύει το άρθρο 1563 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο “θα πάρει το επώνυμο του θετού γονέα …”. Δηλαδή, στη ληξιαρχική πράξη θα εγγράψετε το επώνυμο του θετού γονέα και όταν ενηλικιωθεί τότε θα πάρει -εάν θέλει- και το επώνυμο που έφερε πριν την υιοθεσία.
Η ανωτέρω διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή αντίθετη συμφωνία είναι ανίσχυρη. Επίσης, η απόκτηση του επωνύμου του θετού γονέα γίνεται αυτοδικαίως.