ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 344/1976.
Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
«1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι α) ο πατήρ, β) ο ιατρός γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
3. Η δήλωσις δύναται να γίνει και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».

Στη συνέχεια θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.

Άδεια ταφής πλέον δεν εκδίδεται. Συντάσσεται ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην οποία αναγράφεται και ο τόπος όπου θα γίνει η ταφή. Έτσι, εφόσον σάς έχει δηλωθεί το γεγονός και έχετε πιστοποίηση ιατρού περί του συμβάντος του θανάτου, συντάσσετε ληξιαρχική πράξη θανάτου.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 344/1975 «Ληξιαρχική πράξις συντάσσεται και περί γεγονότος γεννήσεως ή γάμου ή θανάτου, βεβαιουμένου διά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως λαβόντος χώραν καθ’ ωρισμένον χρόνον, επί τη προσαγωγή προς τον ληξίαρχον αντιγράφου της αποφάσεως, νομίμως κεκυρωμένου». Συνεπώς, αφού ο νόμος το ορίζει, υποχρεούστε να τη συντάξετε.
β) Όσα στοιχεία λείπουν από τη δικαστική απόφαση θα τα παραλείψετε.
γ) Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.

Δείτε τη Γνωμοδότηση 3409/Φ. ΕΡΩΤ.83/28-11-2002 του Ν.Σ.Κ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο–Χρήσιμα Έγγραφα → Ν.344/1976 → Θεσμικό Πλαίσιο - Γνωμοδοτήσεις).
Σύμφωνα με αυτήν, «τα στοιχεία που θα συλλεγούν δεν θα εμπεριέχουν τον ονοματεπωνυμικό προσδιορισμό των θανόντων και η όλη διαδικασία θα συντελεστεί με επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο του ληξιαρχείου».

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα. Εφόσον δεν υφίσταται θέμα ταυτοποίησης (υπάρχει στην αστυνομική ταυτότητα αριθμός δημοτολογίου που παραπέμπει στην θανούσα), θα διαγραφεί από το δημοτολόγιο βάσει της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Αυτό που θα δηλώσουν οι υπόχρεοι. Δεν υπάρχει εκπρόθεσμο στο θάνατο.

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί ταφή, συντάσσετε κανονικά την πράξη. Δεν υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου (ούτε υπήρχε ποτέ).

Αφού ο θανών/η θανούσα είναι χήρος/α δεν χρειάζεται να αναγράφονται τα στοιχεία του πεθαμένου συζύγου. Στο δημοτολόγιο ο πεθαμένος σύζυγος του χήρου/της χήρας έχει ήδη διαγραφεί. Ως εκ τούτου, δεν θα αναγράφετε στοιχεία συζύγου σε περιπτώσεις χηρείας.

Δεν εκδίδεται πλέον ξεχωριστή άδεια ταφής. Θα πρέπει να αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου ο τόπος και η ημερομηνία ταφής.
Η αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη - ή η προξενική - πρέπει να μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο, όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ληξίαρχος συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αφού του προσκομιστεί το ιατρικό πιστοποιητικό. Εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ιατρού, δεν έχετε ευθύνη για το εάν ο ενταφιασμός γίνει πριν την πάροδο 12ωρου.

Δεν προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.

Πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, προκειμένου να μεταγραφεί η πράξη του προξένου, έτσι ώστε να γίνει νόμιμα η ταφή.

Θα αναγράψετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό θανάτου και θα κάνετε μνεία στις παρατηρήσεις α) ότι είναι αλλοδαπή και β) ότι έχει δηλωθεί απώλεια των εγγράφων της βάσει της δήλωσης στην Αστυνομία.

Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν έχετε τις υπογραφές των ιατρών στο αρχείο σας, δεν τις ζητάτε ξανά.

Συνταξιούχος φυσικά. Τη χρονική στιγμή που απεβίωσε δεν ασκούσε κανένα επάγγελμα, ήταν συνταξιούχος.

Τη συντάσσετε βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αποβιώσαντος.

Εφόσον σας δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση, θα την καταγράφετε. Η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και η καταχώριση επί αυτών των διορθώσεων και των μεταβολών, γίνεται «επί τη δηλώσει του προς τούτο οριζομένου υπό του παρόντος νόμου προσώπου» (άρθρο 8 Ν. 344/1976). Αν έχει γίνει λάθος κατά τη δήλωση, θα διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου.

Αφού σας προσκόμισαν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη με την ημερομηνία γέννησης. Ούτως ή άλλως, η αστυνομική ταυτότητα εκδίδεται βάσει των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα δημοτολόγια.

Όχι, δεν χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Συντάσσετε την πράξη, βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού. Δεν προβλέπεται (ούτε προβλεπόταν) καταβολή προστίμου στην εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου.

Όχι. Αφού δεν υπάρχει ενταφιασμός, συντάσσετε κανονικά την ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Εφόσον έχει χαθεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οφείλουν οι συγγενείς να το δηλώσουν στην Αστυνομία. Αν σας προσκομίσουν τη βεβαίωση της Αστυνομίας περί της απώλειας, είστε κατοχυρωμένοι νομικά.