ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Σεπτέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

To συμβολαιογραφικό έγγραφο κατατίθεται στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων.

Όχι. Δεν υπόκειται σε πρόστιμο. Τούτο διότι, όπως αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 3719/2008 (σλ 3, Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης): «Περαιτέρω επειδή στο άρθρο 8 του Ν.344/1976 ορίζεται ότι για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμου, θανάτου και εκθέσεων και ότι στα βιβλία αυτά καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση της γέννησης, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την μεταβολή του περιεχομένου ή την διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης, καταχωρίσεις δηλαδή πράξεων αναφορικά με την αστική κατάσταση του προσώπου η οποία ήταν ήδη διαμορφωμένη κατά το χρόνο της δήλωσης, η ενσωμάτωση αυτή καθίσταται δυνατή μόνο με την παραδοχή ότι δημιουργείται νέο ληξιαρχικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται τα σύμφωνα συμβίωσης και ότι αντικείμενο της ληξιαρχικής αυτής πράξης θα είναι η βεβαίωση της ίδιας της ισχύος της συμφωνίας των συμβαλλομένων η οποία με την δήλωση θα διαμορφώνει πλέον την αστική τους κατάσταση καθώς και με την παραδοχή ότι η υποχρέωση των δηλούντων τα ληξιαρχικά γεγονότα γέννησης, γάμου και θανάτου και τη μεταβολή του περιεχομένου των ληξιαρχικών πράξεων μετά την σύνταξη τους, υποχωρεί προκειμένου περί συμφώνου συμβίωσης και μη αυτοδίκαιης λύσης αυτού σε δυνατότητα και όχι σε υποχρέωση των δηλούντων αφού η ισχύς της συμφωνίας των συμβαλλομένων και η ισχύς της μη αυτοδίκαιης λύσης της εξαρτάται από τη δήλωσή της στον αρμόδιο ληξίαρχο».

Η δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης δεν συνιστά υποχρέωση των δηλούντων άλλα δυνατότητα αυτών. Έτσι προκειμένου περί της δήλωσης - δηλαδή της κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο Ληξίαρχο - δεν υφίσταται το εκπρόθεσμο. Μόνο η δήλωση της λύσης του, σύμφωνα με το άρθρο 14, υπόκειται σε χρονικό περιορισμό (ένα μήνα, όπως όλες οι μεταβολές).