ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 03 Ιουνίου 2023

Συχνές Ερωτήσεις

Πιστώσεις στον  ΚΑ εσόδου  4124 «Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)» και ΚΑ δαπάνης 8224 «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων», του προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2023 εγγράφουν μόνον οι φορείς που ασκούν τις αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 227 του ν.4555/2018 (Α΄133).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, αποκλειστικά και μόνο από τους Δήμους που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις κατανομής, και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκαν σε αυτούς τη σχολική χρονιά 2019-2020 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ: 6Ν4746ΜΤΛ6-ΘΗΡ και ΑΔΑ: ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6Δ3Μ46ΜΤΛ6-ΚΜΛ).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε).

Για την απεικόνιση των ΚΑΕ ισχύουν κάθε φορά τα οριζόμενα στο κύριο μέρος των κατ’ έτος εκδοθεισών κ.υ.α. παροχής οδηγιών προϋπολογισμού. Τυχόν διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ του κυρίου μέρους και των Παραρτημάτων αυτής, δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα και την κανονιστική ισχύ των σχετικών κ.υ.α., καθώς οι δευτερεύοντες κανόνες δικαίου τίθενται με αυτές και δεν παράγονται από τα συνοδευτικά Παραρτήματά τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 4964/2022 (Α΄150) «Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023

Oι στήλες που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, αφορούν στον προϋπολογισμό του έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται, ήτοι 2023. Ως εκ τούτου, οι ΚΑΕ που πρέπει να αναγράφονται στην σχετική πρώτη στήλη, είναι αυτοί που προσδιορίζονται από την υπ’ αριθμ. 49039/26.07.2022 (Β΄3976) κυα. Η διάκριση των ετών που υπάρχει για τις επόμενες στήλες, ήτοι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους και στις εκτιμήσεις για το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, αφορά μόνο στα σχετικά ποσά που εγγράφονται σε αυτές και τα οποία προφανώς θα αντληθούν από τους ισχύοντες για το έτος 2022 ΚΑΕ.

Σύμφωνα με την περ. 11 του άρθρου 4 της της υπ’ αριθμ. 49039/25.07.2022 (Β΄3976) κ.υ.α, ο ΚΑΕ 0612 ονομάζεται «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων», και ως εκ τούτου οι σχετικές πιστώσεις ανήκουν από 01.01.2023 στην ομάδα 0 «Τακτικά Έσοδα».

Δεδομένου ότι, ο υπολογισμός του Χρηματικού Υπολοίπου αφορά στα υπόλοιπα που θα προκύψουν κατά την 31.12.2022, οι «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» θα εγγραφούν σε αυτό σε ΚΑΕ της υποκατηγορίας 512 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα», καθώς για το τρέχον έτος οι εν λόγω ΚΑΠ εγγράφονται στον ΚΑΕ 1311, ο οποίος ανήκει στην ομάδα 1 «Έκτακτα Έσοδα».

Παρότι δεν αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2023, σημειώνουμε ότι, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, οι «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων», θα εγγραφούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο σε ΚΑΕ της υποκατηγορίας 511 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα».

Δεδομένου ότι, τα ποσά που κατανέμονται στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα σχετικά έσοδα θα εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.)».

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στη Υπηρεσία μας, ενημερώνουμε ότι τα έσοδα με τα οποία επιχορηγούνται οι δήμοι για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους θα εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1216 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)»

A) Στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», υλοποιείται από το δήμο:

Τα έσοδα που αποδίδονται στους δήμους για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», βάσει της υπ’ αριθμ. 25213/24.03.2023 (ΑΔΑ:9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) απόφασης, θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0624 «Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”», παρά την αναφορά που γίνεται στο θέμα της ως άνω υπουργικής απόφασης περί «Απόδοσης από τους ΚΑΠ έτους 2023..», και τούτο διότι η σχετική «χρηματοδότηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού.. καλύπτεται από ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών..» (παρ. 3 άρθρο 77 του ν.5027/2023).

Β) Στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα υλοποιείται από νομικό πρόσωπο του δήμου:

Τα έσοδα με τα οποία ο δήμος επιχορηγείται και τα οποία υποχρεούται να μεταβιβάσει στο νομικό πρόσωπο του, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0624 «Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”», παρά το γεγονός ότι αφορούν έσοδα προς απόδοση σε τρίτους και θα μπορούσαν να εγγραφούν με ανάπτυξη σε ΚΑΕ της Ομάδας 4, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση του σχετικού εσόδου από το Υπουργείο μας. Στο σκέλος των δαπανών το σχετικό ποσό θα εγγραφεί με ανάπτυξη στον K.A 6718 «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους».