ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Πιστώσεις στον  ΚΑ εσόδου  4124 «Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)» και ΚΑ δαπάνης 8224 «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων», του προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2023 εγγράφουν μόνον οι φορείς που ασκούν τις αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του άρθρου 227 του ν.4555/2018 (Α΄133).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, αποκλειστικά και μόνο από τους Δήμους που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις κατανομής, και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκαν σε αυτούς τη σχολική χρονιά 2019-2020 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ: 6Ν4746ΜΤΛ6-ΘΗΡ και ΑΔΑ: ΩΙ6Α46ΜΤΛ6-9Υ4).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6Δ3Μ46ΜΤΛ6-ΚΜΛ).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε).

Για την απεικόνιση των ΚΑΕ ισχύουν κάθε φορά τα οριζόμενα στο κύριο μέρος των κατ’ έτος εκδοθεισών κ.υ.α. παροχής οδηγιών προϋπολογισμού. Τυχόν διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ του κυρίου μέρους και των Παραρτημάτων αυτής, δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα και την κανονιστική ισχύ των σχετικών κ.υ.α., καθώς οι δευτερεύοντες κανόνες δικαίου τίθενται με αυτές και δεν παράγονται από τα συνοδευτικά Παραρτήματά τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 4964/2022 (Α΄150) «Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023

Oι στήλες που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, αφορούν στον προϋπολογισμό του έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται, ήτοι 2023. Ως εκ τούτου, οι ΚΑΕ που πρέπει να αναγράφονται στην σχετική πρώτη στήλη, είναι αυτοί που προσδιορίζονται από την υπ’ αριθμ. 49039/26.07.2022 (Β΄3976) κυα. Η διάκριση των ετών που υπάρχει για τις επόμενες στήλες, ήτοι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους και στις εκτιμήσεις για το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, αφορά μόνο στα σχετικά ποσά που εγγράφονται σε αυτές και τα οποία προφανώς θα αντληθούν από τους ισχύοντες για το έτος 2022 ΚΑΕ.

Σύμφωνα με την περ. 11 του άρθρου 4 της της υπ’ αριθμ. 49039/25.07.2022 (Β΄3976) κ.υ.α, ο ΚΑΕ 0612 ονομάζεται «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων», και ως εκ τούτου οι σχετικές πιστώσεις ανήκουν από 01.01.2023 στην ομάδα 0 «Τακτικά Έσοδα».

Δεδομένου ότι, ο υπολογισμός του Χρηματικού Υπολοίπου αφορά στα υπόλοιπα που θα προκύψουν κατά την 31.12.2022, οι «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» θα εγγραφούν σε αυτό σε ΚΑΕ της υποκατηγορίας 512 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα», καθώς για το τρέχον έτος οι εν λόγω ΚΑΠ εγγράφονται στον ΚΑΕ 1311, ο οποίος ανήκει στην ομάδα 1 «Έκτακτα Έσοδα».

Παρότι δεν αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2023, σημειώνουμε ότι, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, οι «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων», θα εγγραφούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο σε ΚΑΕ της υποκατηγορίας 511 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα».

Δεδομένου ότι, τα ποσά που κατανέμονται στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα σχετικά έσοδα θα εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.)».

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στη Υπηρεσία μας, ενημερώνουμε ότι τα έσοδα με τα οποία επιχορηγούνται οι δήμοι για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους θα εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1216 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)»

A) Στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», υλοποιείται από το δήμο:

Τα έσοδα που αποδίδονται στους δήμους για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», βάσει της υπ’ αριθμ. 25213/24.03.2023 (ΑΔΑ:9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) απόφασης, θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0624 «Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”», παρά την αναφορά που γίνεται στο θέμα της ως άνω υπουργικής απόφασης περί «Απόδοσης από τους ΚΑΠ έτους 2023..», και τούτο διότι η σχετική «χρηματοδότηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού.. καλύπτεται από ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών..» (παρ. 3 άρθρο 77 του ν.5027/2023).

Β) Στην περίπτωση όπου το πρόγραμμα υλοποιείται από νομικό πρόσωπο του δήμου:

Τα έσοδα με τα οποία ο δήμος επιχορηγείται και τα οποία υποχρεούται να μεταβιβάσει στο νομικό πρόσωπο του, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», θα εγγραφούν στον Κ.Α. 0624 «Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”», παρά το γεγονός ότι αφορούν έσοδα προς απόδοση σε τρίτους και θα μπορούσαν να εγγραφούν με ανάπτυξη σε ΚΑΕ της Ομάδας 4, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση του σχετικού εσόδου από το Υπουργείο μας. Στο σκέλος των δαπανών το σχετικό ποσό θα εγγραφεί με ανάπτυξη στον K.A 6718 «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους».

 

Εφόσον ο δήμος έχει επιχορηγηθεί με σχετικό ποσό, η εγγραφή των πιστώσεων θα γίνει στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)».

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω εγγραφή αφορά μόνο στην επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ, καθώς η εγγραφή των πιστώσεων που αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας γίνεται στον Κ.Α. 0621 «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» και με βάση την οδηγία που σας έχει παρασχεθεί με την περ. Α1.11 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 49039/25.07.2022 κυα παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023.

Τα έσοδα που αποδίδονται στους Δήμους, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 58020/06.07.2023 Απόφασης, προκειμένου να καταβληθεί η Ειδική Εκλογική Αποζημίωση στους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, εγγράφονται με ανάπτυξη στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)».

Οι απαραίτητες εγγραφές και αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2023 των φορέων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις, κατόπιν έκδοσης της ως άνω Απόφασης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και ειδικότερα της εξόφλησης του τέλους ταφής έτους α΄ εξαμήνου έτους 2023, (όχι του τέλους ταφής έτους 2022 που αφορά τους προϋπολογισμούς έτους 2024) έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.4819/2021 «Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α` 133)».  Ως εκ τούτου, τα ποσά που αφορούν στην εξόφληση του τέλους ταφής σύμφωνα με  την παρούσα απόφαση, αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς των φορέων κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Στο σκέλος των εσόδων, για τους δήμους που δεν ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, το  ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ. εγγράφεται διακριτά, με ανάπτυξη του ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.» και στο σκέλος των δαπανών αντίστοιχα στον ΚΑΕ 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» [ή στον ΚΑΕ 6726 «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές» εάν άλλο νομικό πρόσωπο που ανήκει σε ΟΤΑ ασκεί τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ].

β) Στο σκέλος των εσόδων, για τους ΦοΔΣΑ και τους λοιπούς συνδέσμους που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ  το  ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ. και θα έπρεπε να είχε επιβαρύνει διακριτά και εισπραχθεί ως εισφορά από τους οικείους δήμους εγγράφεται σε ανάπτυξη του ΚΑΕ 4124 «Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)»  και στο σκέλος των δαπανών αντίστοιχα στον ΚΑΕ 8224 «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων».

γ) Στο σκέλος των εσόδων, για τους δήμους που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, το  ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Ε.Ο.ΑΝ. εγγράφεται διακριτά, με ανάπτυξη του ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.» και στο σκέλος των δαπανών αντίστοιχα στον ΚΑΕ 8224 «Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων».

δ) Νομικά πρόσωπα που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ και δεν τηρούν τον τύπο του προϋπολογισμού των δήμων κάνουν τις απαραίτητες εγγραφές σύμφωνα με το κωδικολόγιο τους.

Όσον αφορά στις ανάλογες εγγραφές στους προϋπολογισμούς έτους 2024, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον οι αλλαγές που έγιναν με το άρθρο 4 «Δημιουργία-τροποποίηση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού» της υπ’ αριθμ. 63726/2023 (Β΄ 4795) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης» και ειδικότερα ότι

«… 3. Ο Κ.Α 6721 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)».

  1. Ο Κ.Α 6726 μετονομάζεται σε «Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ» και Δημιουργείται νέος Κ.Α 6729 με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές».

Το ποσό που θα εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και τον ΚΑ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)», είναι αυτό που αναγράφεται στην στήλη με τίτλο «ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ» της υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 (ΑΔΑ:98A446MTΛ6-ZMΣ) Υ.Α.