ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και αφορούν στην κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων των Δήμων που συστήθηκαν με το άρθρο 154 του ν.4600/2019, παρατίθενται αναλυτικά ανά Δήμο ως ακολούθως:

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 45.200,00
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 233.600,00
3 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 33.000,00
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 77.100,00
5 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 20.300,00
6 ΣΑΜΗΣ 14.700,00
7 ΣΕΡΒΙΩΝ 24.400,00
8 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 9.700,00
9 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 201.100,00
10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 73.300,00
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 63.000,00
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 33.800,00

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)», υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6Ν8Ρ46ΜΤΛ6-ΦΗΟ).

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 0715 ««Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2019 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6Φ6046ΜΤΛ6-ΡΤΦ).

Η κατανομή εσόδων από το Φόρο Ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) στους δήμους έχει καταργηθεί και ως εκ τούτου στον ΚΑΕ 0512 δεν πρέπει να εγγραφεί ποσό.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, οι πιστώσεις που λαμβάνουν οι δήμοι κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α΄109), εγγράφονται με ανάπτυξη στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)».

Εφόσον ο δήμος επιχορηγηθεί με σχετικό ποσό, η εγγραφή των πιστώσεων θα γίνει στο μεν σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1211 «Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού», στο δε σκέλος των δαπανών στους Κ.Α. 6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και 6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού».

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των ανωτέρω δαπανών από τη σχετική επιχορήγηση, αυτές καλύπτονται από ιδίους πόρους, ήτοι λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα, ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου δήμου, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης διάταξης, η οποία ρυθμίζει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.