ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Στο σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στον ΚΑΕ 1212 και για το μέρος που αντιστοιχεί στα έσοδα των δήμων ή των ν.π.δ.δ. που προκύπτουν από την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017, θα εγγραφεί ως ανώτατο ποσό το γινόμενο του 70% της νόμιμης/συνολικής δυναμικότητας της δομής, όπως αυτή αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή στο θεσμικό πλαίσιο, επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης, που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ανά κατηγορία Δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της υπ΄αριθμ. 16/οικ. 578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΚΥΑ (Β΄1850) και την υπ΄αριθμ. 3070/11/7/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και της έκδοσης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. των σχετικών πινάκων ανά πράξη και ανά Δομή /Φορέα με τα στοιχεία των οφελούμενων και των εξυπηρετούμενων ατόμων ανά Δομή/Φορέα, θα αποτυπωθούν στο σχέδιο του προϋπολογισμού που θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση από το Δημοτικό/ Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά την υποβολή της απόφασης του προϋπολογισμού στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή, η Δομή/Φορέας υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση του ασκούντα χρέη προϊσταμένου οικονομικής υπηρεσίας αυτού, με το ποσό της εγγραφής, όπως αυτό προκύπτει από τους πίνακες των οφελούμενων και των εξυπηρετούμενων ατόμων που θα συνταχθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ.

α) Οι δήμοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων, καθώς τα οικονομικά τους στοιχεία θα συλλεχθούν από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή.
β) Αντιθέτως, για τα νπδδ απαιτείται η υποβολή από αυτά στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή, των Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα σχετικά οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Στον Κ.Α.Ε 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» και στον Κ.Α.Ε. 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» θα εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2015. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωσή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 «Οι πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α`) και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν, ύψους ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων ευρώ(1.711.000.000), που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε οκτώ (8)ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπόλοιπες επτά (7) την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου 2010». Με άλλα λόγια, το 2016 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο αποδίδονται στους δήμους τα έσοδα που προβλέπονται στο προαναφερθέν άρθρο.

Σύμφωνα με την παρ. Α.3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 23976/23-7-2016 ΚΥΑ, «οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων(Κ.Α Εξόδου 6741) πρέπει να είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στους «μητροπολιτικούς» δήμους το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο. Ωστόσο τα ποσά που θα εγγραφούν στους οικείους προϋπολογισμούς θα προκύψουν σε συνεργασία με τους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους που βάσει του άρθρου 31 του ν.4257/2014 αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και θα πρέπει να είναι αντιστοίχως μειωμένα για τους μητροπολιτικούς δήμους με τα ποσά που θα εγγραφούν στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους».

Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 23/30-11-2016 εγκύκλιο με θέμα «Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων», παρασχέθηκαν οι όμοιες με την προαναφερθείσα ΚΥΑ οδηγίες με την επιφύλαξη της ύπαρξης διάταξης νόμου που να ρυθμίζει διαφορετικά το ζήτημα.

Ωστόσο, το προαναφερθέν άρθρο 31 αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 77 του ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α' 236), με το οποίο ορίζεται ότι χρόνος άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν.3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, μεταξύ των οποίων και η καταβολή προνοιακών επιδομάτων, ορίζεται η 1η.1.2018.

Λόγω της μεταγενέστερης των οδηγιών που παρέχονται με τις ανωτέρω ΚΥΑ και εγκύκλιο, ψήφισης διάταξης νόμου, που δίνει παράταση στη δυνατότητα των δήμων να υποστηρίζονται διοικητικά από την «έδρα» του νομού, οι εγγραφές στους Κ.Α. 0621 και 6741 των προϋπολογισμών του δήμου της έδρας και των εξυπηρετούμενων διοικητικά δήμων, θα πρέπει και πάλι να γίνουν κατόπιν μεταξύ τους συνεργασίας, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν εγγραφές επαρκών πιστώσεων, για να μπορεί να γίνει η πληρωμή των επιδομάτων και ταυτόχρονα να μην υπάρχει υπέρβαση των συνολικών ποσών για προνοιακά επιδόματα και να παραμείνουν οι προϋπολογισμοί σε ρεαλιστικά επίπεδα.

Τέλος, οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές των προνοιακών επιδομάτων του έτους 2017 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση.