ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Ληξίαρχος συντάσσει την εκπρόθεσμη ληξιαρχική πράξη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει απόφαση περί της επιβολής προστίμου στους υπόχρεους προς δήλωση του γεγονότος. Ο ληξίαρχος δεν παραλαμβάνει ούτε καταχωρεί στο σύστημα κανένα παράβολο.

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013), θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε.

Οι διατάξεις του άρθρου 36 και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 2 αυτού, προέβλεπαν άδεια Εισαγγελέα για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου μετά τον ενταφιασμό μέσα στο διάστημα 30 ημερών και μετά την παρέλευση του διαστήματος των 30 ημερών απαιτείτο Δικαστική Απόφαση, καθιστούσε δυνατή τη σύνταξη ΛΠ Θανάτου και μετά την παρέλευση 24ωρου χωρίς την παρέμβαση του Εισαγγελέα. Τώρα με την κατάργηση του άρθρου 36 υπάρχει κενό νόμου. Πιθανόν να απαιτείται σε κάθε περίπτωση Δικαστική Απόφαση.

Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.

Η ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, συνεπώς δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

H ιερολόγηση πολιτικού γάμου δεν είναι μεταβολή, οπότε δεν υφίσταται εκπρόθεσμη δήλωσή της άρα ούτε πρόστιμο.

Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η βάπτιση δεν είναι μεταβολή και δεν υπάρχει θέμα προστίμου. Με το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4144/2013 δεν προβλέπονται πλέον κυρώσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση βάπτισης. Το εδάφιο 2 της παρ.1 του άρθρου 26 πλέον δεν έχει νόημα.
Για τις περιπτώσεις των μεταβολών στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, δείτε το άρθρο 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (είναι αναρτημένος στο site του Υπουργείου Εσωτερικών).

Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.

Από το ληξίαρχο που συντάσσει την έκθεση, επειδή αυτός έχει διερευνήσει το αμετάκλητο της λύσης του γάμου και σε αυτόν πρώτα δηλώθηκε το γεγονός.

Το ληξιαρχείο στο οποίο πρώτα καταχωρείται το διαζύγιο - είτε στο βιβλίο εκθέσεων είτε στο βιβλίο γάμων – υποχρεούται, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη, για γεγονότα που έχουν συμβεί μετά τις 08.05.2013, να ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως εκ τούτου, και για το διαζύγιο το οποίο θα καταχωριστεί σε ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου θα ενημερώνετε το Γενικό Γραμματέα, εάν η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.
Επισημαίνουμε ωστόσο ότι το Ειδικό Ληξιαρχείο διέπεται από ειδικές διατάξεις.

Εφόσον η λύση του γάμου δηλώνεται πρώτα σε εσάς, εσείς θα συντάξετε την έκθεση και θα αποστείλετε αντίγραφο αυτής στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σας εποπτεύει για να εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου. Προσοχή! Οι ληξίαρχοι δεν επιβάλλουν πρόστιμο.

Αν η δικαστική απόφαση λύσης του γάμου κατέστη αμετάκλητη μετά τις 8-5-2013 ισχύει το νέο πρόστιμο.