ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να τα βρείτε:
• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ > ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Επισημαίνεται ότι δίπλα στις Προσκλήσεις είναι αναρτημένο και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου σε επεξεργάσιμη μορφή word.
• Στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Όχι, δεν απαιτείται. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα, απαιτείται μόνο:
• η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
• το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση Ι.
Επισημαίνεται ότι η υπ’αριθμ. 10311/04.04.2018 (ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2) 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης Ι τροποποίησε τη διατύπωση για την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα που την αφορούν, ισχύουν σύμφωνα με την Πρόσκληση Ι.

Όχι, στο φάκελο του αιτήματος ένταξης, υποβάλλεται ένα Τεχνικό Δελτίο ανά Δήμο στο οποίο περιγράφονται όλα τα μηχανήματα/οχήματα και συμπληρώνεται ένας συνολικός προϋπολογισμός. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την προμήθεια του μηχανήματος/οχήματος αφορά στο νομικό πλαίσιο που δεσμεύει τους ΟΤΑ της χώρας.

Όχι, η παράγραφος 7 αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση του.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτημάτων είναι η 18η Μαΐου 2018. Μέχρι αυτή την ημερομηνία είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων πότε θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν είναι ανταγωνιστική, συνεπώς η σειρά κατάθεσης δεν επηρεάζει το ποσό της χρηματοδότησης ή την δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα.

Όχι, οι δικαιούχοι της Πρόσκλησης Ι είναι αποκλειστικά οι Δήμοι.

Όχι, η λίστα αυτή είναι ενδεικτική. Συμπληρώνετε και περιγράφετε το επιθυμητό μηχάνημα/όχημα στο τέλος της λίστας, στο πεδίο «ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Η τεχνική έκθεση δύναται να είναι υπογεγραμμένη και από μηχανικό του Δήμου και από εξωτερικό μηχανικό (ιδιώτη).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποδεικτικό που απαιτείται θα είναι το έτος κατασκευής του μεταχειρισμένου μηχανήματος.

Ναι, τα δικαιούμενα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όχι, η χρηματοδότηση των διαδικαστικών διαδικασιών δεν αποτελεί συνοδευτική δαπάνη.

Όχι, τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.

Μπορείτε να τα βρείτε:
• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
> ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ > ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ > ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Επισημαίνεται ότι δίπλα στις Προσκλήσεις είναι αναρτημένο και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου σε επεξεργάσιμη μορφή word.
• Στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Όχι, δεν απαιτείται. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα, απαιτείται μόνο:
• η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
• το Τεχνικό Δελτίο Έργου,
όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση ΙΙ.
Επισημαίνεται ότι η υπ’αριθμ. 10313/04.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΣΡ645ΧΘ7-6Ξ9) 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙ τροποποίησε τη διατύπωση για την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα που την αφορούν, ισχύουν σύμφωνα με την Πρόσκληση Ι.

Όχι, στο φάκελο του αιτήματος ένταξης, υποβάλλεται ένα Τεχνικό Δελτίο ανά Δήμο στο οποίο περιγράφονται όλα τα μηχανήματα/οχήματα και συμπληρώνεται ένας συνολικός προϋπολογισμός. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την προμήθεια του μηχανήματος/οχήματος αφορά στο νομικό πλαίσιο που δεσμεύει τους ΟΤΑ της χώρας.

Η πρόσκληση αυτή αφορά στις υποδομές της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στην Πρόσκληση ΙΙ αλλά όχι οι παιδικοί σταθμοί.

Όχι, η παράγραφος 7 αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση του.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτημάτων είναι η 30η Μαΐου 2018. Μέχρι αυτή την ημερομηνία είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων πότε θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν είναι ανταγωνιστική, συνεπώς η σειρά κατάθεσης δεν επηρεάζει το ποσό της χρηματοδότησης ή την δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα.

Όχι, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους Δήμους.
Οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται από τις σχολικές επιτροπές είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον η χρηματοδότηση του Δήμου δεν ξεπερνά το ποσό που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 13172/24.03.1995 (Β’ 217) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.10313/04.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΣΡ645ΧΘ7-6Ξ9) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙ.

Ναι, μπορεί με την προϋπόθεση να μην έχει πραγματοποιηθεί δαπάνη πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης ΙΙ, δηλαδή να μην έχουν εκδοθεί τιμολόγια πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

Ενέργειες που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων π.χ. επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ κλιματισμού, δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων, παθητικά ηλιακά συστήματα κοκ, δεν είναι επιλέξιμες.
Αντίθετα, οι εργασίες εσωτερικά του κτιρίου (εσωτερικές πόρτες και εσωτερικά παράθυρα) και οι υγρομονώσεις είναι επιλέξιμες δαπάνες.

• Παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων (π.χ. στέγαστρα, περιφράξεις κ.α.)
• Παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου (π.χ. γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών κα)
• Αντικατάσταση υλικών αντικεραυνικής προστασίας
• Ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑΜΕΑ
• Υλικά πυρασφάλειας (π.χ πυροσβεστήρες)

Ναι, τα δικαιούμενα ποσά περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όχι, η χρηματοδότηση των διαδικαστικών διαδικασιών δεν αποτελεί συνοδευτική δαπάνη.

Ναι, μπορεί να συνδυαστεί όπως και με οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

Όχι, τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.

Όχι, οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες και συνεπώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», καθορίζονται από τους όρους της Πρόσκλησης ΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν στο έργο εμπεριέχονται μη επιλέξιμες δαπάνες, αυτές μπορούν να εξοφληθούν από τους ιδίους πόρους του Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Οι παιδικές χαρές εντός σχολείων δεν είναι επιλέξιμες. Μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από την πρόσκληση ΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές διατάξεις΄΄.

Οι παιδικές χαρές εντός παιδικών σταθμών είναι επιλέξιμες.

Όχι. Θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά προμήθεια.

1 2