ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 25 Αύγουστος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Στην Ομάδα Γ της πρόσκλησης των λυμάτων αναφέρεται σαφώς: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις». Στη περίπτωσή σας η ΕΕΛ δεν είναι υφιστάμενη/λειτουργούσα, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη.

Ναι, μπορεί αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης III όπου αναφέρεται «Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό, 700.000 € (προ ΦΠΑ».

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για αγροτικούς δρόμους που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένο αναδασμό.

Ο χαρακτηρισμός μιας οδού γίνεται με βάση τη χρήση της και όχι την τυπική διατομή της. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41/18-11-2005 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007), εφόσον οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν και, κατόπιν τεκμηρίωσης από τον συντάκτη της μελέτης αλλά και σχετικής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης όσον αφορά στην τυπική διατομή. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω Πρόσκληση αφορά σε αγροτική οδοποιία

Όχι δεν θεωρούνται αγροτικοί δρόμοι

Οι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕ στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του σχετικού εγγράφου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία από όπου θα προκύπτει η ακριβής θέση (συντεταγμένες, χάρτη) του αγροτικού δρόμου και η περίμετρος της περιοχής μελέτης (πχ αφετηρία, τερματισμός, παρακείμενες περιοχές στη ζώνη επιρροής του έργου). Το έγγραφο που χορηγείται αναφέρει τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται.
Το έγγραφο αυτό μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα της αρχικής αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος του Δήμου με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Δήμου για τον αριθμό των υφιστάμενων αγροτικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη ζώνη επιρροής του προτεινόμενου έργου.

Είναι προτιμότερο ο κάθε δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει στην αίτηση χρηματοδότησης ένα κύριο υποέργο με το δίκτυο των αγροτικών δρόμων και δευτερεύοντα υποέργα για άλλες δαπάνες όπως πιθανές δαπάνες ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών κ.α. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός κύρια υποέργα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη του τους περιορισμούς της αιτούμενης ενίσχυσης (ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά κύριο υποέργο 200.000€ χωρίς ΦΠΑ και μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση 700.000€ χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι διακλαδώσεις περιλαμβάνονται στην σχετική μελέτη του υφιστάμενου δρόμου και τεκμηριώνονται, είναι επιλέξιμες .

Το καταρχήν τεκμήριο είναι η Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (ΔΣ του Δήμου), ότι ο Δήμος προτίθεται να καλύψει το υπερβάλλον ποσό. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προσκομισθεί (αν υπάρχει σε αυτή τη φάση) και το πρόγραμμα έργων του Δήμου στο οποίο περιλαμβάνεται μία καταρχήν πίστωση για την εκτέλεση του έργου στο τρέχον έτος.
Στις Προσκλήσεις του Φιλόδημου, εξαντλούνται καταρχήν οι πόροι του Προγράμματος. Για παράδειγμα στην περίπτωση που οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλλουν το συνολικό κόστος της πράξης σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος θα καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης / δανειοδότησης (700.000€ προ ΦΠΑ). Στη συνέχεια ο Δήμος θα αναμορφώσει και το πρόγραμμα των έργων του ανάλογα.

Α. Για οδούς κατηγορίας AV, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο η διατομή ε2 όσο και η ζ2, σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού των ΟΜΟΕ-Δ.
Β. Για οδούς κατηγορίας AVΙ, μπορεί να εφαρμοστεί η διατομή ε2. Οι διατομές η1 και η2, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην Εγκύκλιο 41-2005. Υπενθυμίζουμε, πως σύμφωνα με την Ε14-2007, αποκλίσεις στις υποδεικνυόμενες διαστάσεις-διαμορφώσεις ,από τις ΟΜΟΕ-Δ και την εγκύκλιο Ε41-2005, είναι αποδεκτές, μόνο όταν τέτοιες αποδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής τους, με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό. Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή με συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου κτλ.

Ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν και την ανέγερση νέου κτιρίου (Δημαρχείου ή Σχολείου), βεβαίως μόνο ως προς το τμήμα της επέκτασης, δεδομένου ότι δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές.

Το υπό ένταξη κτίριο θα πρέπει να είναι ανενεργό τουλάχιστον από 01-01-2018. Τούτο αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, του ΔΕΔΗΕ, Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου κτλ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδεύονται και από βεβαίωση του δημάρχου.

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφικτό να γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. διατηρητέα κτίρια, μνημεία).

Ναι, είναι επιλέξιμο, εφόσον είναι εφικτό (απαιτούνται σχετικά έγγραφα/αποφάσεις Πρακτικό Καταλληλότητας αρμόδιας Επιτροπής, εμπειρογνωμοσύνη ΚΤ.ΥΠ. κτλ) και το κόστος ανακατασκευής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, δε ξεπερνά το κόστος κατασκευής νέου κτιρίου αντίστοιχων προδιαγραφών. Δεν είναι επιλέξιμα κτίρια που χρειάζονται δαπάνες συντήρησης και μικροεπισκευών.

Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το "εμβαδόν δόμησης". Δεν προσμετρούνται υπόγεια, ημιυπαίθριοι κ.τ.λ. Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (οργανόγραμμα κτλ). Παράδειγμα:
Οι επιφάνειες σχολικού κτιρίου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης
(ή κάλυψης) ως εξής:
Δόμηση (βάση Σ.Δ.): 800,00 μ2
Ημιυπαίθριοι: 200,00 μ2
Εξώστες: 200,00 μ2
Υπόγειο: 400,00 μ2
Περιβάλλων Χώρος: 1.000,00 μ2
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι:
800,00 μ2 x 1.500,00 €/μ2 = 1.200.000,00 € (Πλέον ΦΠΑ)

Ναι εφόσον τηρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της πρόσκλησης (σύμφωνες γνώμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώριμες μελέτες, μοναδιαία κόστη κτλ).
Σημειώνεται ότι σε κάθε κατηγορία είναι επιλέξιμο μόνο ένα έργο ανά Δήμο (π.χ. στην Ομάδα Γ ένα Μουσικό Σχολείο ή ένας Δημοτικός Παιδικός Σταθμός).
Ενδεικτικά για θέματα εξοπλισμών και υποδομών σχολείων μπορείτε να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων και στους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=129&lang=el
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el

Δικαιούχοι στην Πρόσκληση είναι μόνο Δήμοι (όχι δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ κλπ), ενώ και τα κτίρια πρέπει να είναι είτε ιδιοκτησία τους είτε παραχωρημένα σε αυτούς.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2022, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 20 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2018).

Ναι είναι καταρχήν επιλέξιμο το εν λόγω αντικείμενο, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση V καθώς και στοιχεία τόσο της ένταξης στον Θησέα όσο και ολοκλήρωσης της εν λόγω εργολαβίας (αποφάσεις, οριστική παραλαβή κτλ).

Η συνέργεια δομών έχει εφαρμογή στην Ομάδα Α2 για κτίρια τα οποία αποτελούν ξεχωριστές κάθετες ιδιοκτησίες, πιθανώς να βρίσκονται και σε διαφορετική γειτονιά ενός οικισμού, και αποκτούν την ίδια ή συνδεμένη χρήση. Παράδειγμα συνδεδεμένων χρήσεων θα μπορούσε να είναι:
- Δημοτικά σφαγεία και δημοτική αγορά
- Γειτονιά των μουσείων (λαογραφικό, γεωφυσικό κ.τ.λ.)
- Δημοτικά λουτρά και κολυμβητήριο
- Επισκέψιμοι ανεμόμυλοι (έως 2) ως λαογραφικό στοιχείο
- Καρνάγιο (ή αλιευτικό καταφύγιο) και ναυτικό μουσείο (ή μουσείο αλιείας)
- Δημοτικές αποθήκες (έως 2)

Εργασίες σε ΕΕΛ θεωρούνται κύριο Υποέργο, που σημαίνει Π/Υ άνω των 500.000 € (προ ΦΠΑ). Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, μη κύρια υποέργα, που δύναται να είναι < 500.000 €, θεωρούνται τα ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Αγορά γης, τα οποία και πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα.
Το μοναδιαίο όριο των 2.000 €/ικ αφορά συνολικά σε δίκτυα (εσωτερικά & εξωτερικά) και ΕΕΛ μαζί.

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός ενιαίου σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές, είναι καταρχήν επιλέξιμο (εφόσον εκπληρώνονται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
Παρακαλούμε κατά την υποβολή του έργου, μεταξύ των άλλων, να περιλαμβάνεται στο memory stick και ο πλήρης φάκελος του έργου και της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον πρώην ΟΣΚ (ΚΤ.Υπ).

Τα ανενεργά κτίρια εντάσσονται στην ομάδα Α2. Τα γραφεία προφανώς θα εξυπηρετούν υπηρεσίες του δήμου, οπότε ως δημαρχιακό κτίριο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στην ομάδα Β (Ανέγερση ή επέκταση). Επίσης, ανάλογα με την κατηγορία πρέπει να εκπληρώνεται το σύνολο των προϋποθέσεων.

Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.

Ο κινητός εξοπλισμός, πχ εργαστηριακά όργανα, δεν είναι επιλέξιμος, πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και επιπλέον να αναλύεται ο τρόπος προμήθειας αυτού (πχ από ιδίους πόρους, από κάποιο πρόγραμμα Υπουργείου, δωρεά από ιδιώτες). Επίσης, επειδή πρόκειται για Σχολή, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική γνωμοδότηση/αλληλογραφία με το αρμόδιο/-α Υπουργεία (πχ Εκπαίδευσης, Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ο εξοπλισμός καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεν περιλαμβάνονται στο μοναδιαίο κόστος. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργo και χρήζει σχετικής αιτιολόγησης και προσδιορισμού της δαπάνης (π.χ. επιτροπή διερεύνησης τιμών).

Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα». Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028). Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.) Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr

Εφόσον η εργολαβία αφορά σε νέο κτίριο (ανέγερση), αυτό δεν είναι επιλέξιμο. Επιλέξιμα νέα κτίρια (ανέγερση) είναι αυστηρά μόνο σχολεία και δημαρχεία. Εργολαβία κτιρίου, με σκοπό την επανάχρηση αυτού (υπήρχε παλαιότερα άλλη χρήση), που είναι σε εξέλιξη, είναι καταρχήν επιλέξιμη.

Βλέπε Ερώτηση-Απάντηση α/α 14, δεν αρκεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη χρειάζεται να αναλύονται/περιγράφονται και οι τυχόν δομικές επεμβάσεις και η συμφωνία επ' αυτών.

1 2 3 4 5