ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ναι, όταν ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα θα δοθούν κωδικοί στους Δικαιούχους κατόπιν αίτησής τους. Προς το παρόν, όπως αναφέρεται και στην Πρόσκληση, δεν έχει ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα, συνεπώς η υποβολή της αίτησης γίνεται με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο ή ταχυδρομικά. Τα υπόλοιπα στοιχεία υποβάλλονται σε CD/DVD ή άλλη μορφή (memory stick) προς αποφυγή όγκου χαρτιού.
2. Η πρότασή σας θα εμπίπτει στην Ομάδα Β. Ομάδα Α είναι αυτά τα οποία, όπως αναφέρει η Πρόσκληση, αξιολογήθηκαν και δεν εντάχθηκαν για διαχειριστικούς λόγους (έλλειψη πόρων). Στη δική σας περίπτωση η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο Α’ Στάδιο (πληρότητα), συνεπώς δεν πέρασε όλα τα στάδια αξιολόγησης.
3. Η αξιολόγηση είναι άμεση και τηρείται αυστηρά η σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων.

1. Εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει η Επάρκεια του Δικαιούχου, ισχύει ότι και στο ΕΣΠΑ.
2. Δεν απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση.

Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία Αίτηση η οποία θα έχει τρία διαφορετικά υποέργα που αντιστοιχούν στην Ομάδα Α, εφόσον ισχύουν τα περί διαχειριστικού λόγου στην υποβολή στο ΠΕΠ.
Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει κάποιο/α υποέργο/α του από τα τρία παραπάνωστην Ομάδα Β, αφού συνεκτιμήσει τις πιθανότητες ένταξης που συγκεντρώνει η κάθε Ομάδα (Α και Β) της Πρόσκλησης.
Θυμίζουμε ότι η Αίτηση είναι μία και ενιαία (περιλαμβάνει και τις δύο Ομάδες Α και Β), και ο συνολικός ΠΥ που χρηματοδοτείται μπορεί να ανέλθει έως τα 3 εκ. €).

Εφόσον συντρέχουν αυτά που αναφέρονται στο ερώτημά σας (θιγόμενες υποδομές και μη χρέωση των ιδιοκτητών) είναι επιλέξιμες εργασίες.

Όπως έχει απαντηθεί και σε παλαιότερες ερωτήσεις (ενδεικτικά α/α 7 και 17):
Τον σχεδιασμό των έργων τον υλοποιεί ο δικαιούχος, θα μπορούσατε όμως στην περίπτωση σας, εφόσον τα κάτω των 300.000 € έργα είναι ομοειδή και αντίστοιχης ωριμότητας, να επιλέξετε να αποτελέσουν ένα ενιαίο έργο και όχι πολλά μικρά, ώστε να τηρείται το κάτω όριο των 300.000 € της πρόσκλησης.
Κύριο υποέργο λογίζεται εκείνο που π.χ. αφορά στη κατασκευή ενός δικτύου, μίας δεξαμενής ή μιας προμήθειας διαρροών, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πάνω από 300 χιλ.€ (προ ΦΠΑ). Υποέργα που αφορούν σε ΟΚΩ, Αρχαιολογία, Απαλλοτρίωση κτλ δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Το σύνολο των υποέργων υποβάλλονται με μία αίτηση, και ένα τεχνικό δελτίο, και το ποσό χρηματοδότησης είναι έως 3.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Εν γένει τα φυσικά αντικείμενα που αναφέρετε είναι στο πνεύμα της πρόσκλησης, θα πρέπει όμως να τηρούνται και τα επιμέρους σημεία της πρόσκλησης (πχ αναθεωρημένα/εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ), και να υπάρχει η ανάλογη ωριμότητα (κάλυψη των σημείων που αναλυτικά αναγράφονται στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης).

Στο Κεφάλαιο 5 των προσκλήσεων του Φιλόδημου Ι γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία (και συγκεκριμένα και για την ωριμότητα) που πρέπει να διαθέτει κάθε Υποέργο. Εν προκειμένω :
«Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς δηµοπράτηση».
Η Πρόσκληση στοχεύει να χρηματοδοτήσει άμεσα δημοπρατήσιμα έργα. Στο Φύλλο αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Δ1 (Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης), ο “ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης” εξετάζει ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή το αιτούμενο έργο διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, με αποδεκτή μόνον (σε αυτή τη φάση αξιολόγησης) την έλλειψη πλήρους σειράς εγκεκριμένων Τευχών Δημοπράτησης.
Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον υπάρχουν, ενώ τα εγκεκριμένα Τεύχη θα πρέπει οι Δικαιούχοι να φροντίσουν να τα έχουν αμέσως μετά την ένταξη προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Άλλωστε, είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά και το πρωθύστερο κριτήριο Α2 “Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού” όπως εξειδικεύεται αναλυτικά στο φύλλο αξιολόγησης της Πρόσκλησης.
Εφόσον ένα από τα υποέργα της αίτησης δε διαθέτει πλήρη ωριμότητα/πληρότητα κατά την υποβολή της αίτησης, τότε το συγκεκριμένο υποέργο απορρίπτεται, όπως και κάθε άλλο υποέργο που σχετίζεται λειτουργικά με αυτό (πχ δίκτυα και δεξαμενή νερού, διυλιστήριο και υδραγωγείο κλπ). Τα υπόλοιπα υποέργα της αίτησης παραμένουν προς αξιολόγηση. Ο δικαιούχος δεν μπορεί να επανέλθει για τα υποέργα που απορρίπτονται (όσον αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση), όταν αυτά ωριμάσουν στο μέλλον, διότι σε κάθε πρόσκληση του Φιλόδημος Ι, κάθε Δικαιούχος υποβάλει μόνο μία αίτηση.
Εναλλακτικός χειρισμός, που επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δικαιούχου και μόνο, είναι η απόσυρση της εν λόγω αίτησης και η επανυποβολή της, όταν ωριμάσουν όλα τα υποέργα, με ότι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο μίας πρόσκλησης άμεσης αξιολόγησης με δεδομένες ημερομηνίες και τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Οι απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο ακόλουθο link του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

http://www.tpd.gr/?p=4125

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:

Για θέματα έγκρισης και συνομολόγησης δανείων:

ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ: τηλ. 2132116227,
email. i.kontoriga@tpd.gr

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: τηλ. 2132116228,
email d.anagnostopoulos@tpd.gr

Για θέματα εκταμίευσης:

ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: τηλ. 2132116218,
email c.xirou@tpd.gr

ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: τηλ. 2132116231,
email m.myridaki@tpd.gr

Π.χ. αν ο υφιστάμενος αγωγός διάθεσης των λυμάτων καταλήγει σε κάποιο ποτάμι ή λίμνη από τα οποία υδρεύεται μια περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

Αν ένας οικισμός περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους/ισχύοντες Π.Ο. μιας υφιστάμενης ΕΕΛ, και η εν λόγω ΕΕΛ δύναται χωρίς περαιτέρω εργασίες/δράσεις να εξυπηρετήσει τον εν λόγω οικισμό.
Εάν ταυτόχρονα υπάρχει αίτημα στην πρόταση, που σχετίζεται με την Ομάδα Γ της πρόσκλησης (πχ πέρας 20ετίας ΕΕΛ-αναβάθμιση αυτής), αυτό είναι ανεξάρτητο και δε θα πρέπει να προκύπτει από τον παραπάνω οικισμό.

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).

Δεν υπάρχει ποσόστωση καθώς και στις 2 Προσκλήσεις, για διαχείριση αστικών λυμάτων και υδρεύσεις, η αξιολόγηση είναι άμεση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων ποσών (μία αίτηση ανά Δήμο ή ΔΕΥΑ για κάθε πρόσκληση).

Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) δε θέτουν τέτοιο περιορισμό.

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ. Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β.

Στους οικισμούς της Ομάδας Β, το όριο των 500 €/ικ αφορά στις νέες ΕΕΛ, ενώ το όριο των 2.000 €/ικ σε νέα ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης μαζί. Έργο μόνο δικτύων αποχέτευσης για οικισμό (με υφιστάμενη – λειτουργούσα ΕΕΛ) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.500 €/ικ (=2.000 - 500).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην αξιολόγηση των αιτήσεων (όπως γράφουμε ρητά στην πρόσκληση), οι λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες – λειτουργικά και οικονομοτεχνικά, και να βασίζονται στην αρχή της εγγύτητας. Ιδίως στις περιπτώσεις μικρών οικισμών όπου θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένες αντλήσεις και αυξημένου μήκους προσαγωγές λυμάτων.

Όχι το εν λόγω έργο δεν χρηματοδοτείται.

Όχι και για τα δύο ερωτήματα

Θα πρέπει να υπάρχει και να προσκομιστεί επαρκής χρονοσειρά μετρήσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια (τουλάχιστον διάρκειας των τελευταίων 2-3 ετών, που είναι και το χρονικό διάστημα που ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει μεταξύ των αρχικών ΣΔΛΑΠ και της 1ης Αναθεώρησης). Από τις μετρήσεις αυτές θα τεκμηριώνεται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός, θα ενισχύεται η επιχειρηματολογία υποβάθμισης των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτινων σωμάτων και θα τεκμαίρεται η ανάγκη για λήψη μέτρων και κατασκευή έργων.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση ή και γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Υδάτων) για το όλο θέμα καθώς και για τον χαρακτηρισμό «ΕΛΛΙΠΗΣ – ΑΓΝΩΣΤΗ» στο αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ (π.χ. έλλειψη σταθμού δειγματοληψία και μετρήσεων, ανεπάρκεια του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και ανάγκη προσθήκης σταθμού στην εν λόγω περιοχή).

Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα υποέργα (Γ οικισμοί, Δ οικισμοί, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων κτλ) του Δικαιούχου. Το σύνολο των υποέργων που δεν σχετίζονται με Γ οικισμό έχουν ανώτερη χρηματοδότηση 5 εκ.€, το επιπλέον του ποσού αυτού θα πρέπει αποδεδειγμένα να καλύπτεται από τον Δικαιούχο (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου κτλ). Τα υποέργα της πρότασης που σχετίζονται άμεσα με οικισμό Γ δεν έχουν περιορισμό στο συνολικό τους Π/Υ (ισχύουν βέβαια όσα περιγράφονται στην πρόσκληση για τους οικισμούς Γ).

Η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα διότι πρόκειται για ανταποδοτική δράση, συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, δεν συμμετέχει στα όρια που τίθενται στην Πρόσκληση. Φυσικά και δύναται η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων να περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης (ως ενιαία δημοπράτηση), ωστόσο, θα πρέπει να είναι διακριτοποιημένος ο προϋπολογισμός τους και να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησής τους (π.χ. ίδιοι πόροι δικαιούχου, άλλη πηγή δανεισμού κλπ).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση (προτεινόμενη πράξη) σε κάθε Πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα αιτούμενα υποέργα.

Οι Μελέτες θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Ο χαρακτηρισμός των οικισμών Γ προτεραιότητας προκύπτει αποκλειστικά με μεθοδολογία της ΕΓΥ (ΥΠΕΝ) και ο σχετικός κατάλογος των οικισμών Γ προτεραιότητας καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την ΕΓΥ.
Οικισμοί που δεν βρίσκονται στον προαναφερθέντα κατάλογο είναι επιλέξιμοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εάν πληρείται ένα τουλάχιστον από τα τέσσερα σημεία (μπούλετ) της Ομάδας Β. Στην Ομάδα Β τα δύο πρώτα σημεία (μπούλετ) αφορούν οικισμούς Δ προτεραιότητας, ήτοι οικισμοί μικρότεροι των 2.000 ικ με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, ενώ τα δύο επόμενα σημεία (μπούλετ) αφορούν στα ΣΔΛΑΠ και τη συμμόρφωση με εν ισχύ ΑΕΠΟ υφιστάμενων ΕΕΛ, και την αποδοτική και ολοκληρωμένη λειτουργία τους.

Το συγκεκριμένο σημείο αφορά σε λειτουργούσες/υφιστάμενες ΕΕΛ.

Όπως σε κάθε άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, έτσι και στο συγκεκριμένο, είναι γνωστό ότι θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής όπως: χρονολογία κατασκευής, κόστος και πηγή χρηματοδότησης, καθώς και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας του οικισμού με την αποτύπωση του ‘ως κατασκευάστηκε’ δικτύου αποχέτευσης (αγωγοί, αντλιοστάσια, φρεάτια κτλ). Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθούν και τεκμήρια – στοιχεία αναφοράς/συσχέτισης με το ΣΔΛΑΠ ή/και τον χαρακτηρισμό της «ΚΑΚΗΣ» κατάστασης των υδάτων στα οποία απορρίπτει σημειακά το εν λόγω δίκτυο αποχέτευσης.

Τα παντορροϊκά δίκτυα θεωρούνται δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων. Εφόσον, δεν ισχύουν τα οριζόμενα των τριών πρώτων bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων, και ζητείται νέα ΕΕΛ για τους δύο οικισμούς (οπότε δεν ισχύει και το 4ο bullet της Ομάδας Β), δεν προκύπτει επιλέξιμη δράση για τους 2 εν λόγω οικισμούς.
Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμα τα έργα των δικτύων αποχέτευσης (ολοκλήρωση δικτύων) εφόσον η προσαγωγή των λυμάτων των δύο οικισμών πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη/λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, χωρίς περαιτέρω δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης για την εξυπηρέτηση του επιπλέον φορτίου που προκύπτει.

Από την στιγμή που δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), επιλεξιμότητα των δράσεων προκύπτει εάν ισχύουν τα οριζόμενα του τρίτου bullet της Ομάδας Β της Πρόσκλησης των Λυμάτων (περί “ΚΑΚΗΣ” ποιοτικής κατάστασης στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ). Τα μοναδιαία κόστη αφορούν σε επίπεδο οικισμού και σε περίπτωση κοινών αγωγών μεταφοράς γίνεται σχετικός επιμερισμός των κοινών τμημάτων. Τονίζεται η επιλεξιμότητα δικτύων στα πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών ώστε τα μοναδιαία κόστη να βρίσκονται εντός των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Στην Πρόσκληση έργων αποχέτευσης λυμάτων δεν είναι επιλέξιμη η ολοκλήρωση δικτύων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας. Εάν κατά την επέκταση της ΕΕΛ έγιναν επεμβάσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων τότε δεν είναι επιλέξιμες εργασίες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού, εφόσον όμως η επέκταση ήταν διακριτή σε σχέση με την υπόλοιπη μονάδα τότε είναι επιλέξιμες οι δράσεις αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού στο τμήμα της ΕΕΛ που κατασκευάσθηκε προ 25ετίας και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί αντίστοιχες δράσεις τα τελευταία 20 έτη.

Για τον εν λόγω οικισμό, βάσει του τέταρτου σημείου (μπούλετ) της Ομάδας Β της πρόσκλησης, δύναται η χρηματοδότηση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεση με υφιστάμενη ΕΕΛ, εφόσον η πρόταση είναι σε συμφωνία με τους εν ισχύ ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.

Οι Προϋπολογισμοί των εργολαβιών είναι προ ΦΠΑ, σε αυτούς περιλαμβάνονται ΓΕ & ΟΕ, καθώς και απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο ανώτερος χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός του συνόλου των υποέργων της αίτησης είναι 5.000.000 € (προ ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν υποέργα με ΦΠΑ (πχ προμήθεια, Αρχαιολογία) ο συνολικός χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός με ΦΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000.000 € μόνο ως προς το ποσό που αφορά στο ΦΠΑ αυτό.

1 2 3 4 5