ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει τη διαμονή στη χώρα έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή.
Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του. Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ σε περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία βεβαίωση από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτης μετέβαλε το θρήσκευμά του και η μεταβολή αυτή κατά το ίδιο θρήσκευμα είναι σύμφυτη με πρόσδοση νέου ονόματος, επέρχεται και πολιτειακά μεταβολή του κυρίου ονόματος με προσθήκη του προσδοθέντος ονόματος στο ήδη υπάρχον ακόμα και όταν το τελευταίο προήλθε από ονοματοδοσία.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εν λόγω μεταβολής θρησκεύματος και της συνακόλουθης προσθήκης του προσδοθέντος στο ήδη υπάρχον κύριο όνομα, βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ. διότι η έκδοση αυτή συνυφαίνεται με τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων που παρεισέφρησαν κατά το χρόνο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης.

Η δήλωση προσδιορισμού δεν καταγράφηκε στη ληξιαρχική πράξη από παράλειψη ή παραδρομή του ληξιάρχου. Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί στη ληξιαρχική πράξη.
Αν το θεωρήσουμε ως διόρθωση, τότε θα πρέπει να πάρετε άδεια Εισαγγελέα /Ειρηνοδίκη.

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει την διαμονή στη χώρα, έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο αλλοδαπός έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του.
Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ στην περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία, βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.

Η ονοματοδοσία γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ληξιαρχικού νόμου, με δήλωση των γονέων του τέκνου που ασκούν τη γονική μέριμνα.
Αν ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και οι δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν τη γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του τέκνου.
Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε την δικαστική απόφαση της επιμέλειας. Έχει χάσει ο πατέρας τη γονική μέριμνα; Η γιαγιά έχει την επιτροπεία του τέκνου; Εάν ο πατέρας δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας του τέκνου, δεν μπορεί η γιαγιά να κάνει ονοματοδοσία.

Ονοματοδοσία γίνεται όταν και οι δύο γονείς από κοινού δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να είναι ικανοί για δικαιοπραξία και να αποδεικνύουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα, αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.
Έτσι, παράνομοι αλλοδαποί δεν μπορούν να προβούν σε ονοματοδοσία του τέκνου τους. Πιθανόν να μπορούν να κάνουν ονοματοδοσία στην πρεσβεία ή στο προξενείο τους.

Ο ενήλικος μπορεί να κάνει μόνος του ονοματοδοσία για τον εαυτό του, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κύριο όνομα στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
Σε ανήλικο προβαίνουν στην ονοματοδοσία και οι δύο γονείς από κοινού.

Η βάπτιση αποτελεί κτήση θρησκεύματος.
Η βάπτιση θεωρείται και κτήση κυρίου ονόματος, όταν στη δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού. Αν λοιπόν στη δήλωση της βάπτισης προβούν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας με εξουσιοδότηση του άλλου), τότε θεωρείται και ονοματοδοσία (πρόσδοση κυρίου ονόματος).

Όχι, πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς άδεια διαμονής.

Μπορεί και μόνος του ως ενήλικος να κάνει την ονοματοδοσία του με δήλωση στο ληξίαρχο (ΕΡ.ΝΟΜ.ΑΚ β.Βαθρακοκοίλη ΣΕΛ.959-960 ΑΘΗΝΑ 2004). Όσον αφορά στο θρήσκευμα, εάν δεν υπάρχει καταχώριση στα βιβλία της εκκλησίας για τη βάπτισή του, δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφεί.