ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ., η δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η πράξη αυτή, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί κώλυμα για το ληξίαρχο η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης δυνάμει δικαστικής απόφασης με ελλιπή στοιχεία.

Όχι, δεν μπορεί. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 344/1976, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί ληξιαρχική περιφέρεια να υποδιαιρείται σε περισσότερες ή περισσότερες να συμπτυχθούν σε μία.Συνεπώς, αν θέλετε να συμπτύξετε τις ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου σας θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

α) Το σύστημα αλλάζει τόμο όταν αριθμήσει 250 πράξεις.
β) Η αρίθμηση γίνεται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.
γ) H εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη που βάζετε στο αρχείο έχει την υπογραφή του ληξιάρχου.

Είναι ζήτημα που άπτεται του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας.

Μέσα στα καθήκοντα του ληξιάρχου -που ορίζονται στο άρθρο 4 του ληξιαρχικού νόμου-είναι να εκδίδει και αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων. Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και κατισχύουν των άλλων διατάξεων περί επικύρωσης αντιγράφων.
Η υπογραφή του ληξιάρχου απαιτείται στα εκδιδόμενα αντίγραφα, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο η ληξιαρχική πράξη περιβάλλεται το κύρος δημοσίου εγγράφου, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται με τρόπο σαφή ότι η ληξιαρχική πράξη έχει συνταχθεί βάσει όσων δήλωσαν οι υπόχρεοι προς δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου, δηλαδή ότι είναι γνήσια. Ο νόμος δεν ορίζει ότι κάποιος τρίτος μπορεί να υπογράφει τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων.
Διαφορετική είναι η περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται φωτοαντίγραφα ληξιαρχικής πράξης (η οποία φέρει υπογραφή ληξιάρχου και δηλούντων το γεγονός καθώς και σφραγίδα), τα οποία ωστόσο επικυρώνονται από τον αρμόδιο προς επικύρωση υπάλληλο, που απλώς βεβαιώνει το ακριβές αντίγραφο αυτού.
Το εύλογο ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε ποια δημόσια υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται αυτά τα ακριβή φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, καθώς πάντα απαιτούνται αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων ή αντίγραφα αυτών και όχι ακριβή φωτοαντίγραφα.

Όσον αφορά στο κλείσιμο των βιβλίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. 26 Εγκύκλιο «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων», η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στη διαδρομή «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», σύνδεσμος «Θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης», σύνδεσμος «Θεσμικό Πλαίσιο - Χρήσιμα Έγγραφα», σύνδεσμος «Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις».
Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) περί επιθεωρήσεως των ληξιαρχικών βιβλίων εξακολουθεί να ισχύει.

Αυτό δεν ορίζεται. Ούτε με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οριζόταν.

Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινότανε.
Ωστόσο, αν ακυρώσετε τις πίσω λεύκες σελίδες, πρέπει να έχετε προβλέψει πού θα καταχωρούνται οι μεταβολές. Αν έχετε κάνει σχετική πρόβλεψη, τότε ακυρώστε τις.

Από το συνδυασμό του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 943/1976 (344 Α΄) «περί επιθεωρήσεως ληξιαρχικών βιβλίων», προκύπτει ότι ο διοριζόμενος - με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ληξίαρχος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του μόνο με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν διαπιστωθεί από τις αρχές που επιθεωρούν τα ληξιαρχεία και τους ληξιάρχους (δηλαδή τις εισαγγελικές αρχές) -κατόπιν εισηγήσεώς τους- ότι αυτός (ο ληξίαρχος) ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντα του.
Περαιτέρω, και επειδή για τους ληξίαρχους οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι εφαρμόζεται το πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων, σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν είναι μεταβολή. Πρόκειται για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση.
Για τη δήλωση με δικαστική απόφαση δεν προβλέπεται εκπρόθεσμο. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται εκπρόθεσμη δήλωση.

Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει η ψηφιοποίηση όλων των παλαιών ληξιαρχικών πράξεων -ώστε να χορηγούμε αντίγραφο και απόσπασμα παλαιάς ληξιαρχικής πράξης από το πληροφοριακό σύστημα- θα χορηγείτε αντίγραφα και αποσπάσματα όπως θα τα χορηγούσατε πριν την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.