ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορείτε να τη συντάξετε.

Εάν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης με δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει προθεσμία δήλωσης του γεγονότος. Ούτε με τις προηγούμενες διατάξεις υπήρχε προθεσμία δήλωσης.

Πρέπει να συνταχθεί πρώτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Θα τη συντάξετε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976, όπως αυτό ισχύει μετά το Ν. 2130/1993.
Στο άρθρο 21 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:
1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι: α) ο πατήρ, β) ο ιατρός, γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.
2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένως γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.
3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής έχοντος ειδικήν εντολήν δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου».
Μετά θα συντάξετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου βάσει του ιατρικού πιστοποιητικού.

Πλέον, μετά τις 8-5-2013, όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα (εκτός από τις εκθέσεις). Η εμπλοκή εισαγγελέα έχει καταργηθεί με τον N. 4144/2013.
Επίσης, δεν εκδίδονται άδειες ταφής αλλά ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στις οποίες αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία της ταφής.

α) Ο νόμος ορίζει ότι χρειάζεται και συναίνεση της μητέρας, η οποία παρέχεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Οι δηλώσεις της αναγνώρισης και της συναίνεσης γίνονται αυτοπροσώπως (1467 Αστικού Κώδικα).
β) Ο γάμος λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και όχι με τελεσίδικη απόφαση. Το παιδί που γεννήθηκε μέσα σε 300 ημέρες από την λύση του γάμου της μητέρας του (βλέπε αμετάκλητη δικαστική απόφαση) τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγο της μητέρας (άρθρο 1465 Αστικού Κώδικα).

Εφόσον ισχύει το ελληνικό δίκαιο -ως το δίκαιο της κοινής συνήθους διαμονής των γονέων και του τέκνου (άρθρο 18 Αστικού Κώδικα)- τότε το επώνυμο των τέκνων θα είναι ή του πατέρα ή της μητέρας (άρθρο 1505 Αστικού Κώδικα) ή ο συνδυασμό των δύο επωνύμων, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο συνθετικά.

Εάν τα παιδιά είναι ανήλικα, τότε θα συνταχθούν δύο ξεχωριστές ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (άρθρο 20 Ν. 610 /1970). Θα καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, διότι πλέον όλες οι πράξεις καταχωρίζονται σε αυτό. Από τα παλαιά βιβλία θα διαγραφούν οι πράξεις γεννήσεών τους.

Ισχύει το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα. Δεν χρειάζεται συναίνεση επιτρόπου. Η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.

Οι μεταβολές καταχωρούνται στην οικεία ληξιαρχική πράξη. Π.χ. η λύση του γάμου (μεταβολή) στην ληξιαρχική πράξη γάμου. Το απόσπασμα περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές. Εφόσον έχετε καταχωρίσει τη μεταβολή στη ληξιαρχική πράξη, θα εμφανιστεί και στο απόσπασμα.

Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να γίνει, επειδή όταν αυτή συντάχθηκε ήταν σωστή. Μετέπειτα άλλαξε η ονομασία, οπότε με τη σχετική βεβαίωση του ΥΠ.ΕΞ. μπορείτε να προβείτε στην έκδοση πιστοποιητικού με τη νέα ονομασία.
Σχετική η Εγκύκλιος 21 (Φ.104770/10830/07-07-2006) και η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228/2006 (αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Ν. 344/1976 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Ληξιαρχικές Πράξεις – Μεταβολές – Πρόστιμα & Διορθώσεις).

Εάν η ενδιαφερόμενη αιτείται να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησής της, αυτό θα γίνει δικαστικά, βάσει του άρθρου 782 Κ.Πολ.Δ.
Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, οι έλληνες πολίτες προσκομίζουν (όταν τους ζητείται από τις υπηρεσίες) πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο εκδίδεται από το δημοτολόγιο και για τους έλληνες πολίτες είναι ισχυρότερο αποδεικτικά από μία ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Εφόσον έχετε πιστοποιητικό του νοσοκομείου, δεν έχετε πρόβλημα να συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη, παρακρατώντας το αντίστοιχο παράβολο για την εκπρόθεσμη δήλωση.

Εάν έχει ειδικό πληρεξούσιο ως εκπρόσωπος του ζευγαριού, μπορείτε.

Αν οι γονείς δήλωσαν επώνυμο της κόρης τους xxxΙΔΗΣ (πιθανόν αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) θα το εγγράψετε έτσι.Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ρωτήσετε τους γονείς μήπως έγινε λάθος στην καταχώριση από το ληξίαρχο.

Η βάπτιση δηλώνεται μετά τη γέννηση, δηλαδή ήδη υπάρχει εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Όταν σας δηλώνουν τη βάπτιση, καταγράφετε χειρόγραφα στην εκτυπωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης τη βάπτιση, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 344/1976.
Εκτός από την χειρόγραφη συμπλήρωση της αρχικής πράξης, τα στοιχεία της βάπτισης θα πρέπει να καταχωρηθούν και στο ΠΣ ΛΗΠ (δηλ. θρήσκευμα, δόγμα, όνομα, ημερομηνία και ώρα βάπτισης, χώρα και ναός - αν επιλεγεί χώρα εκτός Ελλάδας καταχωρείται η πόλη της βάπτισης και ο ιερός ναός, ενώ αν επιλεγεί Ελλάδα καταχωρείται ο ιερός ναός). Στην επόμενη έκδοση του ΠΣ ΛΗΠ θα μπορεί να καταχωρείται ο δηλών και θα εμφανίζεται στη ληξιαρχική πράξη.
Μέχρι να γίνει αυτό, θα εκδίδεται αντίγραφο μόνο από τη χειρόγραφη ληξιαρχική πράξη.

Δεν υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει δίγλωσσα ή πολύγλωσσα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικά από τα δημοτολόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείστε να εκδίδετε τέτοια.

Εάν έχετε την πιστοποίηση του ιατρού, τότε -σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 344/1976- θα συντάξετε την πράξη.

Συντάσσετε πάντα με τη δήλωση. Εάν σας έχουν προσκομίσει επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν με τρόπο σαφή ότι έκαναν ψευδή προγενέστερη δήλωση, τότε νομιμοποιείστε να παραπέμψετε την υπόθεση στον Εισαγγελέα που σας επιθεωρεί.

Οφείλετε να καταχωρίσετε τη γέννηση. Σας έχουν προσκομιστεί περισσότερα δικαιολογητικά από ό,τι ορίζει ο νόμος.

Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρεται ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν διόρθωσης και δίνεται εντολή στον αρμόδιο ληξίαρχο για τη διόρθωσή τους. Έτσι, εάν από το διατακτικό δεν προκύπτει διόρθωση σε άλλα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης, δεν νομιμοποιείστε να τα διορθώσετε αυτεπαγγέλτως.

Η αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1506 ΑΚ, το δικαίωμα της ρύθμισης του επωνύμου και του κυρίου ονόματος προϋποθέτει την άσκηση γονεϊκού δικαιώματος, που σε περιπτώσεις στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων δίνεται σε επίτροπο (άρθρα 1589-1606 ΑΚ), ο οποίος δύναται να προβεί τόσο στην προσθήκη του επωνύμου του πατέρα στο επώνυμο που ήδη φέρει το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο, το οποίο ταυτίζεται με αυτό της μητέρας, όσο και στην πρόσδοση κυρίου ονόματος στο τέκνο (ονοματοδοσία, άρθρο 15 του Ν. 1438/1984).
Ως εκ τούτου, με το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα καταχωρίσετε μόνο την αναγνώριση.