ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, ο σύζυγός της θα εγγραφεί στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας όπου η γυναίκα είναι αρχικό μέλος.
Αυτό θα γίνει σίγουρα σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένος πριν τη σύναψη του γάμου στην οικογενειακή μερίδα των γονέων του, οπότε με τη σύναψη του γάμου θα εξέλθει αυτής και θα μεταφερθεί στη μερίδα της γυναίκας του, όπως προαναφέρθηκε.
Εάν όμως ο σύζυγος είναι ήδη αρχικό μέλος σε κάποια μερίδα, τότε έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.

Ναι, ο σύζυγός της θα εγγραφεί στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας όπου η γυναίκα είναι αρχικό μέλος.
Αυτό θα γίνει σίγουρα σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένος πριν τη σύναψη του γάμου στην οικογενειακή μερίδα των γονέων του, οπότε με τη σύναψη του γάμου θα εξέλθει αυτής και θα μεταφερθεί στη μερίδα της γυναίκας του, όπως προαναφέρθηκε.
Εάν όμως ο σύζυγος είναι ήδη αρχικό μέλος σε κάποια μερίδα, τότε έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.
Εάν, επιλέξετε να μεταφέρετε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα τότε πρέπει να προσέξετε ότι το τέκνο της δε μπορεί να μεταφερθεί στη μερίδα όπου ο άνδρας είναι αρχικό μέλος αλλά θα παραμείνει στη μερίδα που ήδη είναι εγγεγραμμένο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Το τέκνο που η γυναίκα ήδη είχε δεν έχει συγγενική σχέση με το νέο σύζυγο της μητέρας του, οπότε δεν μπορεί να εγγραφεί σε μια μερίδα όπου αυτός είναι το αρχικό μέλος.
Προτιμητέα, σε κάθε περίπτωση, είναι η μεταφορά του δημότη που δεν έχει άλλα μέλη στην οικογενειακή του μερίδα (στην προκειμένη περίπτωση του άνδρα), στη μερίδα αυτού που έχει άλλα μέλη (στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας)

Ναι, θα πρέπει να τον εγγράψετε ενδεικτικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας με είδος εγγραφής " Ενδεικτική εγγραφή Έλληνα ".

Ναι, θα πρέπει να τον εγγράψετε ενδεικτικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας με είδος εγγραφής " Ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού ".

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να μεταφέρετε τον σύζυγο στην οικογενειακή μερίδα της γυναίκας, πρέπει να προσέξετε ότι τα τέκνα του δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μερίδα αυτή αλλά θα παραμείνουν στη μερίδα που ήδη ήταν εγγεγραμμένα.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Τα τέκνα που ο σύζυγος ήδη είχε δεν έχουν συγγενική σχέση με τη νέα σύζυγο του πατέρα τους, οπότε δεν μπορούν να εγγραφούν σε μια μερίδα όπου αυτή είναι το αρχικό μέλος. Προτιμητέα, σε κάθε περίπτωση, είναι η μεταφορά του δημότη που δεν έχει άλλα μέλη στην οικογενειακή του μερίδα (στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας), στη μερίδα αυτού που έχει άλλα μέλη (στην προκειμένη περίπτωση του άνδρα).

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο. Όποιον, όμως, από τους δύο κι αν επιλέξετε να μεταφέρετε θα πρέπει να προσέξετε ότι τα τέκνα του ενός δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μερίδα του άλλου αλλά θα παραμείνουν στη μερίδα που ήδη ήταν εγγεγραμμένα.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Τα τέκνα που ο/η σύζυγος ήδη είχε δεν έχουν συγγενική σχέση με τη/ο νέα/ο σύζυγο του πατέρα/ της μητέρας τους, οπότε δεν μπορούν να εγγραφούν σε μια μερίδα όπου αυτή/ός είναι το αρχικό μέλος.