ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόκειται για δεύτερο γάμο. Η «επανασύσταση γάμου» είναι εκκλησιαστικός όρος και δεν υφίσταται θεσμικά - διοικητικά.
Η ληξιαρχική πράξη του (δεύτερου) γάμου θα συνταχθεί στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης αυτού.

Πρόκειται για διόρθωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.344/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η διόρθωση αφορά σε σφάλματα εκ παραδρομής που έγιναν κατά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και γίνεται είτε δικαστικά είτε με άδεια εισαγγελέα.

Θα συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη γάμου. Στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης θα καταχωρίσετε την αυτοδίκαιη λύση αυτού (του Συμφώνου Συμβίωσης) λόγω γάμου.

-- Γάμοι που τελούνται σε Πρεσβείες ή Προξενεία στην Ελλάδα μεταξύ αλλοδαπών, καταχωρούνται - εφόσον είναι υποστατοί κατά άρθρο 13 του Αστικού Κώδικα - στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου ανήκει διοικητικά η Πρεσβεία ή το Προξενείο και εφόσον η Ελλάδα δεν έχει ρυθμίσει διαφορετικά μέσω Διμερούς Συμφωνίας με το αποστέλλον κράτος τη δυνατότητα τέλεσης τέτοιου γάμου.
-- Γάμος που τελείται στην Αλβανική Πρεσβεία και ένας από τους μελλόνυμφους έχει και την Ελληνική Ιθαγένεια πέραν της Αλβανικής, θεωρείται ανυπόστατος, επειδή τελέστηκε κατά παράβαση τέτοιας Διμερούς Συμφωνίας, οπότε δεν καταχωρίζεται σχετική ληξιαρχική πράξη γάμου.

Η ληξιαρχική πράξη θα συνταχθεί βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων. Η χήρα η οποία έχει τελέσει γάμο πριν το 1983 διατηρεί το συζυγικό της επώνυμο κατά τη διάρκεια της χηρείας της και το αποβάλλει αυτοδίκαια εάν συνάψει νέο γάμο. Η ληξιαρχική πράξη γάμου θα την αναγράφει με το επώνυμο που έφερε μέχρι τώρα (αυτό του θανόντος συζύγου) και στις παρατηρήσεις θα σημειωθεί ότι το επώνυμο μετά το γάμο της θα είναι το πατρικό της. Η εγγραφή στα δημοτολόγια θα γίνει με το πατρικό της επώνυμο.

Όχι δεν υπάρχει πρόστιμο. Η ιερολόγηση του γάμου δεν είναι μεταβολή.

Ναι, αφού έχετε τη δήλωση του «τελέσαντος ή συμπράξαντος εις την ιεροπραξίαν θρησκευτικού λειτουργού», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.344/1976. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Βραδυτέρα δήλωσις μέχρι της ενενηκοστής ημέρας ή και πέραν ταύτης είναι δεκτή, συνεπάγεται όμως τας κατά το άρθρον 49 …ποινάς».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα, επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα, δικαιολογητικά, δηλαδή απόσπασμα της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Τονίζουμε ότι εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου, την οποία προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός, προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα» που ίσως δεν είναι γνωστή στο ξένο εσωτερικό δίκαιο. Ωστόσο, στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός/αυτή δεν είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος στον οποίο ο/η αλλοδαπός/ή έχουν την απλή διαμονή τους, ο οποίος θα ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνουμε ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατήριο κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός παραμένει νόμιμα στην χώρα μας.
Δηλαδή όλα τα παραπάνω ισχύουν όταν ο αλλοδαπός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας του άδειας γάμου.

Όχι. Τα στοιχεία της είναι αυτά που αναγράφονται στο διαβατήριό της. Να ζητήσετε διόρθωση του πιστοποιητικού του ιερέα.

Ναι, μπορεί, κατά διασταλτική ερμηνεία του νόμου.
Εφόσον δεν είναι πρωτογενής πράξη (ο πρώτος γάμος είναι ο συστατικός), τότε μπορεί να συνταχθεί έκθεση.

Προκειμένου οι αλλοδαποί να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας τους άδειας γάμου, η οποία αναγράφει τα στοιχεία των μελλόνυμφων (και των δύο) και τον τόπο τέλεσης του γάμου (π.χ. ο γάμος θα τελεστεί στο εξωτερικό ή πιο ειδικά).
Αν υπάρχει τέτοια άδεια, τότε εσείς δεν εκδίδετε νέα, μόνο τελείτε το γάμο. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν τέτοια άδεια γάμου από τη χώρα προέλευσής τους τότε:
α) Οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους. Προς τούτο, οφείλουν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα:
i) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και
ii) βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της χώρας τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου, διότι η υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου δεν ισχύει για τους αλλοδαπούς (προσοχή!).
β) Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης, άδειας γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Δήμος στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος πρέπει να ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας για το σκοπό αυτό τα προαναφερόμενα (i) και (ii) δικαιολογητικά.
Προσοχή! Πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι κάτοικος του Δήμου. Αν ο Έλληνας μελλόνυμφος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, δεν ισχύουν τα ανωτέρω!
Συνοπτικά, η απάντηση στο α) ερώτημα είναι ναι, για όλες τις χώρες. Προσοχή όμως στην επικύρωση (έχουμε εγείρει επιφυλάξεις για APOSTILE από Αλβανία, Γεωργία κ.λπ.).
Για το β) ερώτημα η απάντηση είναι όχι, καθώς υπάρχει ειδική διάταξη περί αυτού (άρθρο 1, παρ. 3, περ. δ’ Π.Δ.391/1982).

Θα συνταχθεί έκθεση από το ληξίαρχο του τόπου τέλεσης του γάμου, η οποία όμως θα αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών προκειμένου να καταχωρηθεί στη ληξιαρχική πράξη γάμου.

Ναι. Αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο και θα αποστείλετε αντίγραφο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όχι. Δεν χρειάζεται ξεχωριστό βιβλίο.

Στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης μπορεί να συνταχθεί μόνο έκθεση αυτού, προκειμένου να σταλεί από το ληξίαρχο στο Ληξιαρχείο που έχει συνταχθεί ο πολιτικός.

Να επισημάνετε στον Εισαγγελέα τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 344/1976 για κήρυξη ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης, δεδομένου ότι το γεγονός είναι ένα (ο γάμος) και ο συστατικός γάμος είναι ο πρώτος.

Έχουν συνταχθεί για το ίδιο γεγονός δύο ληξιαρχικές πράξεις. Η νεότερη τρέπει να ακυρωθεί από τον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του N. 344/1976 περί κήρυξης ανίσχυρης ληξιαρχικής πράξης.

Η ληξιαρχική πράξη αποδεικνύει το γεγονός για το οποίο έχει συνταχθεί. Δηλαδή, εν προκειμένω, το γεγονός της τέλεσης του γάμου. Εφόσον το ληξιαρχείο σας δεν έχει ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα έτσι ώστε αυτός να ενεργήσει ως προς την απάλειψη της ληξιαρχικής πράξης με δικαστική απόφαση, η πράξη αυτή παράγει όλα τα αποτελέσματά της στο μέτρο της απόδειξης του γεγονότος για το οποίο συντάχθηκε, δηλαδή της τέλεσης του γάμου.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ή θα κινηθείτε προς την απάλειψη της πράξης ή θα ικανοποιήσετε το αίτημά του διοικούμενου.

Αυτό ισχύει για ελληνικές ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν στο ίδιο γεγονός (με τα ίδια πρόσωπα).
Εδώ έχετε αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη, η οποία για τον αλλοδαπό είναι η συστατική του γάμου του. Προφανώς στην Ελλάδα τέλεσε θρησκευτικό γάμο, ο οποίος ωστόσο θεωρείται ανυπόστατος στη Αλβανία.
Να καταχωρίσετε τη μεταβολή της ιθαγένειάς του, αν και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Να μην ζητήσετε τίποτα από τον Εισαγγελέα.

Αφού είναι και οι δύο Αλβανοί και ο γάμος τελέστηκε στην αλβανική πρεσβεία, αρμόδιο προς σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου είναι το ληξιαρχείο της ληξιαρχικής περιφέρειας -δημοτικής ενότητας- στην οποία έλαβε χώρα ο γάμος. Εφόσον είστε το αρμόδιο ληξιαρχείο, καταχωρήστε τον.
Προσέξτε μόνο την περίπτωση που ένας εκ των δύο μπορεί να έχει και την ελληνική ιθαγένεια, όποτε ο γάμος είναι ανυπόστατος.

Γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (άρθρο 1438 Αστικού Κώδικα). Η λύση ενός γάμου -συμπεριλαμβανομένου και του θρησκευτικού- επέρχεται τη χρονική στιγμή της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και όχι του διαζευκτηρίου της Μητρόπολης.
Ως εκ τούτου, μόνο με τη δικαστική απόφαση -και το πιστοποιητικό του πρωτοδικείου περί αμετακλήτου- μπορείτε να καταχωρείτε τη λύση του γάμου και δεν θα ζητάτε το διαζευκτήριο της μητρόπολης.

Η λύση του γάμου είναι μεταβολή. Έτσι στο άρθρο 14 του Ν. 344/1976 -όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013- και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτού ορίζεται: «Υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μετεβλήθη η αστική κατάστασις».
Ως εκ τούτου, πρέπει κάποιος από τους πρώην συζύγους να κάνει τη δήλωση.

Καταρχάς, το Ειδικό Ληξιαρχείο μπορούσε να καταχωρήσει την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου. Τώρα, εφόσον έχει γίνει αναγνώριση δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο, μπορεί να συνταχθεί έκθεση επί αυτού είτε από το ληξίαρχο του τόπου έκδοσης της δικαστικής απόφασης είτε από το ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.
Σε κάθε περίπτωση η έκθεση πρέπει να αποσταλεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Εάν η Βουλγαρία ήταν μέλος της Ε.Ε. το έτος 2010 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003.
Για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από το έτος 2003 δεν χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου όσον αφορά στις δικαστικές αποφάσεις λύσης γάμου (εκτός Δανίας).

Εφόσον στο διαζευκτήριο αναγράφεται το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης με υπογραφή Εισαγγελέα, δεν είναι υποχρεωτικό για τους ληξιάρχους να το διερευνούν.
Ωστόσο, ζήτημα τίθεται με τη νέα διάταξη του άρθρου 4 παρ.5 του Ν. 4144/2013, στην οποία ορίζεται ότι "τα πιστοποιητικά περί αμετακλήτου λύσης ή ακύρωσης του γάμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, πρέπει να φέρουν επ' αυτών επισημείωση του αρμοδίου ληξιάρχου κ.λπ.".

Εξαρτάται πότε έχει εκδοθεί το διαζύγιο. Εάν εκδόθηκε πριν την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., τότε χρειάζεται αναγνώριση δεδικασμένου.
Το άρθρο 39 του κανονισμό 1347/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2201/2003 θα σας βοηθήσει. Υπάρχει σχετικό παράρτημα βάσει του οποίου η απόφαση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναφερόμενο στο άρθρο 39, σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται σε γαμικές διαφορές.

Σας παραπέμπουμε στα άρθρα 503, 518, 564 και 605 Κ.Πολ.Δ. που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ερωτήματα όπως το συγκεκριμένο –το οποίο συνυφαίνεται με επίδοση και τι συνιστά επίδοση- άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.