ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, ο σύζυγός της θα εγγραφεί στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας όπου η γυναίκα είναι αρχικό μέλος.
Αυτό θα γίνει σίγουρα σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένος πριν τη σύναψη του γάμου στην οικογενειακή μερίδα των γονέων του, οπότε με τη σύναψη του γάμου θα εξέλθει αυτής και θα μεταφερθεί στη μερίδα της γυναίκας του, όπως προαναφέρθηκε.
Εάν όμως ο σύζυγος είναι ήδη αρχικό μέλος σε κάποια μερίδα, τότε έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.
Εάν, επιλέξετε να μεταφέρετε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα τότε πρέπει να προσέξετε ότι το τέκνο της δε μπορεί να μεταφερθεί στη μερίδα όπου ο άνδρας είναι αρχικό μέλος αλλά θα παραμείνει στη μερίδα που ήδη είναι εγγεγραμμένο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Το τέκνο που η γυναίκα ήδη είχε δεν έχει συγγενική σχέση με το νέο σύζυγο της μητέρας του, οπότε δεν μπορεί να εγγραφεί σε μια μερίδα όπου αυτός είναι το αρχικό μέλος.
Προτιμητέα, σε κάθε περίπτωση, είναι η μεταφορά του δημότη που δεν έχει άλλα μέλη στην οικογενειακή του μερίδα (στην προκειμένη περίπτωση του άνδρα), στη μερίδα αυτού που έχει άλλα μέλη (στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας)

Ναι, θα πρέπει να τον εγγράψετε ενδεικτικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας με είδος εγγραφής " Ενδεικτική εγγραφή Έλληνα ".

Ναι, θα πρέπει να τον εγγράψετε ενδεικτικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας με είδος εγγραφής " Ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού ".

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να μεταφέρετε τον σύζυγο στην οικογενειακή μερίδα της γυναίκας, πρέπει να προσέξετε ότι τα τέκνα του δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μερίδα αυτή αλλά θα παραμείνουν στη μερίδα που ήδη ήταν εγγεγραμμένα.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Τα τέκνα που ο σύζυγος ήδη είχε δεν έχουν συγγενική σχέση με τη νέα σύζυγο του πατέρα τους, οπότε δεν μπορούν να εγγραφούν σε μια μερίδα όπου αυτή είναι το αρχικό μέλος. Προτιμητέα, σε κάθε περίπτωση, είναι η μεταφορά του δημότη που δεν έχει άλλα μέλη στην οικογενειακή του μερίδα (στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας), στη μερίδα αυτού που έχει άλλα μέλη (στην προκειμένη περίπτωση του άνδρα).

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο. Όποιον, όμως, από τους δύο κι αν επιλέξετε να μεταφέρετε θα πρέπει να προσέξετε ότι τα τέκνα του ενός δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μερίδα του άλλου αλλά θα παραμείνουν στη μερίδα που ήδη ήταν εγγεγραμμένα.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Τα τέκνα που ο/η σύζυγος ήδη είχε δεν έχουν συγγενική σχέση με τη/ο νέα/ο σύζυγο του πατέρα/ της μητέρας τους, οπότε δεν μπορούν να εγγραφούν σε μια μερίδα όπου αυτή/ός είναι το αρχικό μέλος.

Με το Εθνικό Δημοτολόγιο, στην περίπτωση διαζυγίου ποτέ δεν διαγράφεται το αρχικό μέλος της μερίδας αλλά πάντα ο/η σύζυγος. Δεν πρέπει να κοιτάτε το φύλο για να καταλάβετε ποιον θα διαγράψετε αλλά την ιδιότητα μέλους, ποιος δηλαδή είναι το αρχικό μέλος της μερίδας και άρα θα παραμείνει.
Στην προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση που ρωτάτε, οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβείτε για το διαζύγιο είναι οι εξής:

 • Αλλαγή μερίδας λόγω διαζυγίου του συζύγου και διαγραφή αυτού από την προηγούμενη μερίδα.
 • Διαγραφή των στοιχείων γάμου, πλην του βαθμού γάμου, στο αρχικό μέλος της μερίδας, δηλαδή, στη γυναίκα.

Όχι, γιατί έτσι θα χάσετε την πληροφορία του διαζυγίου και ο/η σύζυγος θα φαίνεται, για παράδειγμα στα πιστοποιητικά, διαγραμμένος/η λόγω μεταδημότευσης και όχι λόγω διαζυγίου.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι πρώτα η διαδικασία του διαζυγίου μεταφέροντας τον/την σύζυγο σε νέα μερίδα λόγω διαζυγίου και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η μεταδημότευση με διαγραφή του/της από τη νέα αυτή μερίδα, προκειμένου να υπάρχει ακριβής καταγραφή του όλου ιστορικού.

Πρέπει να προβείτε στις εξής κινήσεις:

 • Θα διαγράψετε την ενδεικτική εγγραφή της αλλοδαπής (δηλαδή με μεταβολή στοιχείων διαγραφής θα της βάλετε στοιχεία διαγραφής), χωρίς βεβαίως να τη μεταφέρεται σε άλλη μερίδα.
 • Στο αρχικό μέλος της μερίδας, δηλαδή στον άνδρα, θα προβείτε σε διαγραφή όλων των στοιχείων γάμου πλην του βαθμού γάμου.

(Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ενέργειες θα προβαίνατε ανεξαρτήτως των φύλων, δηλαδή και αν η μερίδα περιελάμβανε αρχικό μέλος δημότισσά σας και ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού).

Πρέπει να προβείτε στις εξής κινήσεις:

 • Αλλαγή μερίδας της δημότισσάς σας λόγω διαζυγίου και διαγραφή αυτής από την προηγούμενη μερίδα.
 • Θα διαγράψετε την ενδεικτική εγγραφή (δηλαδή με μεταβολή στοιχείων διαγραφής θα της βάλετε στοιχεία διαγραφής).

( Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ενέργειες θα προβαίνατε ανεξαρτήτως των φύλων, δηλαδή και αν η μερίδα περιλάμβανε αρχικό μέλος ενδεικτική εγγραφή θήλεος και κανονική εγγραφή άνδρα).

Επανερχόμεθα επί του ανωτέρω θέματος, αναφορικά με την δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων στο διαζύγιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) περί κτήσης Δημοτικότητας στο οποίο αναφέρεται ότι «αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδική δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού». Νεότερη επικρατούσα άποψη σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι η επιμέλεια επιφορτίζει το γονέα με πρόσθετα βάρη ενώ ταυτόχρονα του παρέχει πιθανές διευκολύνσεις ή απολαβές, είναι ότι το τέκνο δύναται να εγγράφεται στη μερίδα του γονέα που έχει την επιμέλεια με κανονική εγγραφή εντός του ιδίου Δήμου. Στην περίπτωση όπου κατά την τελεσιδικία τα τέκνα έχουν καταστεί ενήλικα, παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα με υπέθυνη δήλωση τους να επιλέξουν τη δημοτικότητα του γονέα που επιθυμούν.Ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα σας γνωρίζουμε ότι παύουν να ισχύουν τα λεχθέντα επί του θέματος με προηγούμενο έγγραφό μας.

Αρχικά να πρέπει να τονίσουμε ότι το τέκνο αυτό, αφού γεννήθηκε όσο ο γάμος της μητέρας του είναι σε ισχύ, καλύπτεται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο και θα πρέπει, για να ισχύει αυτό που μας αναφέρετε, να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα σε εσάς δικαιολογητικά ότι έχει γίνει νομίμως προσβολή της πατρότητας. Εφόσον τηρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

 • Εάν η γυναίκα είναι αρχικό μέλος της μερίδας, τότε θα πρέπει να εγγράψετε το τέκνο κανονικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας, κάτω δηλαδή από τον σύζυγό της και τα τέκνα που τυχόν έχει αποκτήσει με αυτόν.
 • Εάν αρχικό μέλος της μερίδας είναι ο άνδρας τότε απαιτείται η διαγραφή του τέκνου από τη μερίδα αυτή και η μεταφορά του σε άλλη μερίδα, η δομή της οποίας θα είναι η εξής:
  - Αρχικό μέλος μερίδας η ενδεικτική εγγραφή της μητέρας
  - Νο2 η κανονική εγγραφή του τέκνου Τονίζεται ότι για να μην εμφανίζεται το τέκνο που διαγράφηκε λόγω προσβολής πατρότητας στη μερίδα του άνδρα, μπορεί να δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα με μεταφορά όλων των μελών της μερίδας, πλην του διαγραφέντος τέκνου, σε νέα οικογενειακή μερίδα (ως αιτία διαγραφής από την προηγούμενη μερίδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τιμή του κωδικολογίου "επαναπροσδιορισμός μερίδας"). Με τη νέα κίνηση αλλαγή μερίδας λόγω επαναπροσδιορισμού μερίδας στα πιστοποιητικά δεν εκτυπώνεται πλέον καθόλου το διαγραφέν τέκνο λόγω προσβολής πατρότητας.

Το Εθνικό Δημοτολόγιο προβλέπει το πεδίο "ένδειξη ανευ Πατρός" για το οποίο ισχύουν τα εξής:

 • Όταν το πεδίο είναι συμπληρωμένο με τιμή ΝΑΙ ή Μη Διαθέσιμο όλα τα υπόλοιπα πεδία του πατέρα θα πρέπει να είναι κενά.
 • Αν το πεδίο αυτό είναι συμπληρωμένο με τιμή ΟΧΙ θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλεί το Α όνομα και το Α επώνυμο πατέρα.
 • Αν το πεδίο είναι συμπληρωμένο με τιμή Πρόσληψη Πατρωνύμου θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλεί το Α όνομα του πατέρα.

Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή "πρόσληψη πατρωνύμου".

Το τέκνο που αναγνωρίσθηκε από άνδρα που τελεί σε νόμιμο γάμο και έχει τη δημοτικότητα του, η οποία τυγχάνει να είναι διαφορετική από αυτή της μητέρας του, εγγράφεται στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του πατέρα του στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό (σε αντίθεση δηλαδή με τα έως σήμερα ισχύοντα σύμφωνα με τα οποία το αναγνωρισθέν τέκνο έπρεπε να εγγραφεί σε ίδια οικογενειακή μερίδα με την ενδεικτική εγγραφή του πατέρα του).

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι τα δύο τέκνα που απέκτησε η γυναίκα που τελεί σε νόμιμο γάμο με κάποιον που δεν είναι ο σύζυγός της, καλύπτονται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο και μόνο αν έχει γίνει προσβολή πατρότητας είναι έγκυρες οι δύο αναγνωρίσεις που μου αναφέρετε ότι έχουν γίνει. Πρέπει λοιπόν να καλύπτεστε από τα προσκομιζόμενα σε εσάς δικαιολογητικά για το ανωτέρω.
Με δεδομένα λοιπόν: α) τις προσβολές πατρότητας και β) το ότι ο αναγνωρίζων τα δύο τέκνα δεν είναι δημότης του Δήμου σας, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Το τέκνο του οποίου προσεβλήθη η πατρότητα και είναι ακόμη εγγεγραμμένο στη μερίδα του άνδρα που αποποιήθηκε την πατρότητά του, πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη οικογενειακή μερίδα (αιτία διαγραφής δημοτολογίου: προσβολή πατρότητας). Η δομή της νέας μερίδας που θα δημιουργηθεί θα είναι:
  • No1: Αρχικό μέλος μερίδας: η ενδεικτική εγγραφή της σε νόμιμο γάμο τελούσης κυρίας
  •  Νο2: Τέκνο α:η κανονική εγγραφή του παιδιού που ήδη αναφέραμε ανωτέρω (και θα μεταφέρετε από τη μερίδα όπου είναι εγγεγραμμένο)
  •  Νο3: Τέκνο β: η κανονική εγγραφή του άλλου τέκνου του αρχικού μέλους [που εσείς μου αναφέρατε τηλεφωνικά ότι α) δεν είναι πουθενά εγγεγραμμένο β) έχει γίνει προσβολή πατρότητας από τον σύζυγο της μητέρας του]
 • Τονίζεται ότι αναφορικά με την αρχική μερίδα, εκείνη δηλαδή όπου το τέκνο διεγράφη λόγω προσβολής πατρότητας, για να μην εμφανίζεται το τέκνο αυτό στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα οικογενειακή μερίδα με μεταφορά όλων των μελών από την προηγούμενη μερίδα, πλην του διαγραφέντος τέκνου. (ως αιτία διαγραφής από την προηγούμενη μερίδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τιμή του κωδικολογίου "επαναπροσδιορισμός μερίδας").
 • Σε περίπτωση που η κυρία αυτή χωρίσει, θα πρέπει στη μερίδα που είναι εγγεγραμμένη ενδεικτικά με τα τέκνα της να αλλάξετε το είδος εγγραφής από ενδεικτική σε κανονική χρησιμοποιώντας την αιτία κίνησης "Μεταβολή λόγω λάθους χρήστη". Εννοείται ότι θα την διαγράψετε από την προηγούμενη μερίδα και για το αρχικό μέλος θα κάνετε την κίνηση "Διαζύγιο", με την οποία θα διαγραφούν όλα τα στοιχεία γάμου του εκτός από το βαθμό γάμου.

Θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή «μεταδημότευση λόγω γάμου». Η τιμή αυτή του κωδικολογίου του Ε.Δ. χρησιμοποιείται όταν ο ένας σύζυγος αιτείται τη μεταδημότευσή του στον ΟΤΑ όπου είναι εγγεγραμμένος ο άλλος, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής τελέσεως του γάμου.

Όταν ένα ανήλικο τέκνο ακολουθήσει τον/τους γονέα/γονείς του σε μια μεταδημότευση, τότε ως τρόπος κτήσης δημοτικότητας από τις τιμές του κωδικολογίου του Εθνικού Δημοτολογίου θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Λόγω μεταδημότευσης του γονέα».

Το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει στην κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» να μη ζητούνται υποχρεωτικά τα ληξιαρχικά στοιχεία. Επομένως, με αυτή την κίνηση θα πρέπει να εγγράψετε τον μεταδημοτεύοντα στο Δήμο σας και δε θα σας ζητηθούν τα ελλείποντα ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης.

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω μήνυμα του ΟΠΣΕΔ, ο ΟΤΑ προέλευσης είναι και αυτός ενταγμένος στο ΟΠΣΕΔ και επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» η οποία επιτρέπεται μόνο όταν ο ΟΤΑ προέλευσης δεν έχει εισαχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Αυτό που θα πρέπει, λοιπόν, να κάνετε είναι να ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταδημότευσης που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που οφείλει να σας παρέχει η, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου σχεδιασμένη, τοπική εφαρμογή δημοτολογίου σας.

Ναι, μπορείτε να καταχωρήσετε τη μερίδα αυτή και θα είναι πολύ λίγα τα υποχρεωτικά πεδία που θα σας ζητηθούν. Αυτό γιατί το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει τη διαδικασία της "ψηφιοποίησης" για τις περιπτώσεις χειρόγραφων μερίδων/μελών οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή δημοτολογίου. Παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων καταχώρισης των μερίδων/μελών αυτών, με την επισήμανσή τους ως ¨ψηφιοποιημένων¨ και την ελαχιστοποίηση των απαραίτητων προς συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων.

Κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Επομένως, το τέκνο για το οποίο ρωτάτε δεν μπορεί να εγγραφεί σ΄αυτήν τη μερίδα, καθώς δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» κάθε μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται πάντοτε με πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Το π.δ. δε διακρίνει μεταξύ κανονικών και ενδεικτικών εγγραφών αλλά αναφέρεται γενικά στις μεταβολές. Επομένως, για οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα σε εγγραφή δημοτολογίου, κανονική ή ενδεικτική, απαιτείται να ληφθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Ναι, ανεξαρτήτως του είδους εγγραφής, δηλαδή τόσο στις κανονικές όσο και στις ενδεικτικές εγγραφές, θα πρέπει να συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία διαγραφής, όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός που συνεπάγεται τη διαγραφή του ατόμου από την οικογενειακή μερίδα, όπως για παράδειγμα ο θάνατος, το διαζύγιο, η προσβολή πατρότητας κλπ. Η τακτική που ακολουθούσατε δεν ήταν η ορθή, καθώς δυσχέραινε την ορθή απεικόνιση της οικογενειακής κατάστασης του αρχικού μέλους της μερίδας.

Προφανώς προσπαθείτε να καταχωρήσετε την πληροφορία στο πεδίο «πόλη» κάτι που δεν είναι ορθό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου, όταν η γέννηση έλαβε χώρα εντός Ελλάδος υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του πεδίου «ΟΤΑ» (και επιπλέον προαιρετική των πεδίων «Τοπικό Διαμέρισμα» και «οικισμός»). Το πεδίο «πόλη» συμπληρώνεται μόνο όταν η χώρα γέννησης είναι διάφορη της Ελλάδος.

Εφόσον μεταφέρονται τα βιβλία στην έδρα του δήμου, αυτονόητο είναι ότι θα μεταφερθούν και οι φάκελοι των δημοτών προκειμένου να ενημερώνονται αυτοί με τα απαραίτητα, εκ του νόμου, δημόσια έγγραφα που απαιτούνται για τις μεταβολές της αστικής κατάστασης των δημοτών και να πραγματοποιείται κάθε σχετικός έλεγχος.

Εφόσον μεταφέρονται τα βιβλία στην έδρα του δήμου, αυτονόητο είναι ότι κάθε μεταβολή και αλλαγή επ’ αυτών θα γίνεται στην έδρα του δήμου.

Πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνο από την έδρα του δήμου. Η εξυπηρέτηση στις δημοτικές ενότητες θα γίνεται μέσω ΚΕΠ. Οι αιτήσεις θα προωθούνται μέσω των ΚΕΠ στην έδρα.

Το νέο βιβλίο δημοτολογίου αφορά μόνο σε όσους δήμους έχουν προέλθει από συνένωση Καποδιστριακών ΟΤΑ και όχι σε όσους δεν επέρχεται καμία μεταβολή με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Οι οικογενειακές μερίδες οι οποίες έχουν αριθμό αλλά δεν έχουν κανένα στοιχείο, είναι δηλαδή κενές και στα βιβλία και στο μηχανογραφικό σύστημα δημοτολογίου, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην επαναρίθμηση. Οι οικογενειακές μερίδες οι οποίες περιέχουν κάποια στοιχεία (δηλαδή δεν είναι κενές στο βιβλίο) τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μεταφέρθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα δημοτολογίου (δηλαδή φαίνονται σε αυτό ως κενές), θα συμπεριληφθούν στην επαναρίθμιση, αφού συμπληρωθούν με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες μερίδες στα βιβλία.

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα πιστοποιητικά είναι οι εξής: • Μετά το εθνόσημο του δήμου, πάνω αριστερά, παραμένουν τα στοιχεία ως είχαν: Ελληνική Δημοκρατία Νομός… Δήμος … • Αντικαθίσταται παντού η λέξη ΟΤΑ με τη λέξη δήμος. • Όπου υπάρχει επιλογή μεταξύ δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας διατηρείται μόνο το πρώτο (και στην υπογραφή των πιστοποιητικών). • Όπου στα πιστοποιητικά υπάρχει το πεδίο πρώην μερίδα, εκτυπώνεται η μερίδα του Kαποδίστριακού ΟΤΑ και, για να προκύπτει το στοιχείο προέλευσης, προστίθεται μετά από τον αριθμό της μερίδας η φράση «της δημοτικής ενότητας» <…>). • Στα στοιχεία των πιστοποιητικών (π.χ. στην ενότητα της γέννησης, στην ενότητα του γάμου), μετονομάζονται τα Τ.Δ. σε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, προστίθεται ο Καλλικράτειος δήμος, και παραμένουν ως είχαν ο Οικισμός, η Πόλη, ο Νομός και η Χώρα. (Κατόπιν επικοινωνίας με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δημοτική Ενότητα γέννησης (ο Καποδιστριακός ΟΤΑ) δεν απαιτείται στα πιστοποιητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.)

Όχι, δεν αναμένουμε την περαίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των βιβλίων και μπορεί ο δήμαρχος να εκδώσει την σχετική απόφαση και πριν από αυτήν.

1 2 3