ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να μεταφέρετε τον σύζυγο στην οικογενειακή μερίδα της γυναίκας, πρέπει να προσέξετε ότι τα τέκνα του δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μερίδα αυτή αλλά θα παραμείνουν στη μερίδα που ήδη ήταν εγγεγραμμένα.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Τα τέκνα που ο σύζυγος ήδη είχε δεν έχουν συγγενική σχέση με τη νέα σύζυγο του πατέρα τους, οπότε δεν μπορούν να εγγραφούν σε μια μερίδα όπου αυτή είναι το αρχικό μέλος. Προτιμητέα, σε κάθε περίπτωση, είναι η μεταφορά του δημότη που δεν έχει άλλα μέλη στην οικογενειακή του μερίδα (στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας), στη μερίδα αυτού που έχει άλλα μέλη (στην προκειμένη περίπτωση του άνδρα).

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο. Όποιον, όμως, από τους δύο κι αν επιλέξετε να μεταφέρετε θα πρέπει να προσέξετε ότι τα τέκνα του ενός δεν μπορούν να μεταφερθούν στη μερίδα του άλλου αλλά θα παραμείνουν στη μερίδα που ήδη ήταν εγγεγραμμένα.
Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Τα τέκνα που ο/η σύζυγος ήδη είχε δεν έχουν συγγενική σχέση με τη/ο νέα/ο σύζυγο του πατέρα/ της μητέρας τους, οπότε δεν μπορούν να εγγραφούν σε μια μερίδα όπου αυτή/ός είναι το αρχικό μέλος.

Με το Εθνικό Δημοτολόγιο, στην περίπτωση διαζυγίου ποτέ δεν διαγράφεται το αρχικό μέλος της μερίδας αλλά πάντα ο/η σύζυγος. Δεν πρέπει να κοιτάτε το φύλο για να καταλάβετε ποιον θα διαγράψετε αλλά την ιδιότητα μέλους, ποιος δηλαδή είναι το αρχικό μέλος της μερίδας και άρα θα παραμείνει.
Στην προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση που ρωτάτε, οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβείτε για το διαζύγιο είναι οι εξής:

  • Αλλαγή μερίδας λόγω διαζυγίου του συζύγου και διαγραφή αυτού από την προηγούμενη μερίδα.
  • Διαγραφή των στοιχείων γάμου, πλην του βαθμού γάμου, στο αρχικό μέλος της μερίδας, δηλαδή, στη γυναίκα.

Όχι, γιατί έτσι θα χάσετε την πληροφορία του διαζυγίου και ο/η σύζυγος θα φαίνεται, για παράδειγμα στα πιστοποιητικά, διαγραμμένος/η λόγω μεταδημότευσης και όχι λόγω διαζυγίου.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι πρώτα η διαδικασία του διαζυγίου μεταφέροντας τον/την σύζυγο σε νέα μερίδα λόγω διαζυγίου και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η μεταδημότευση με διαγραφή του/της από τη νέα αυτή μερίδα, προκειμένου να υπάρχει ακριβής καταγραφή του όλου ιστορικού.

Πρέπει να προβείτε στις εξής κινήσεις:

  • Θα διαγράψετε την ενδεικτική εγγραφή της αλλοδαπής (δηλαδή με μεταβολή στοιχείων διαγραφής θα της βάλετε στοιχεία διαγραφής), χωρίς βεβαίως να τη μεταφέρεται σε άλλη μερίδα.
  • Στο αρχικό μέλος της μερίδας, δηλαδή στον άνδρα, θα προβείτε σε διαγραφή όλων των στοιχείων γάμου πλην του βαθμού γάμου.

(Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ενέργειες θα προβαίνατε ανεξαρτήτως των φύλων, δηλαδή και αν η μερίδα περιελάμβανε αρχικό μέλος δημότισσά σας και ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού).

Πρέπει να προβείτε στις εξής κινήσεις:

  • Αλλαγή μερίδας της δημότισσάς σας λόγω διαζυγίου και διαγραφή αυτής από την προηγούμενη μερίδα.
  • Θα διαγράψετε την ενδεικτική εγγραφή (δηλαδή με μεταβολή στοιχείων διαγραφής θα της βάλετε στοιχεία διαγραφής).

( Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ενέργειες θα προβαίνατε ανεξαρτήτως των φύλων, δηλαδή και αν η μερίδα περιλάμβανε αρχικό μέλος ενδεικτική εγγραφή θήλεος και κανονική εγγραφή άνδρα).

Επανερχόμεθα επί του ανωτέρω θέματος, αναφορικά με την δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων στο διαζύγιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) περί κτήσης Δημοτικότητας στο οποίο αναφέρεται ότι «αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδική δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού». Νεότερη επικρατούσα άποψη σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι η επιμέλεια επιφορτίζει το γονέα με πρόσθετα βάρη ενώ ταυτόχρονα του παρέχει πιθανές διευκολύνσεις ή απολαβές, είναι ότι το τέκνο δύναται να εγγράφεται στη μερίδα του γονέα που έχει την επιμέλεια με κανονική εγγραφή εντός του ιδίου Δήμου. Στην περίπτωση όπου κατά την τελεσιδικία τα τέκνα έχουν καταστεί ενήλικα, παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα με υπέθυνη δήλωση τους να επιλέξουν τη δημοτικότητα του γονέα που επιθυμούν.Ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα σας γνωρίζουμε ότι παύουν να ισχύουν τα λεχθέντα επί του θέματος με προηγούμενο έγγραφό μας.

Θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή «μεταδημότευση λόγω γάμου». Η τιμή αυτή του κωδικολογίου του Ε.Δ. χρησιμοποιείται όταν ο ένας σύζυγος αιτείται τη μεταδημότευσή του στον ΟΤΑ όπου είναι εγγεγραμμένος ο άλλος, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής τελέσεως του γάμου.

Όταν ένα ανήλικο τέκνο ακολουθήσει τον/τους γονέα/γονείς του σε μια μεταδημότευση, τότε ως τρόπος κτήσης δημοτικότητας από τις τιμές του κωδικολογίου του Εθνικού Δημοτολογίου θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Λόγω μεταδημότευσης του γονέα».

Το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει στην κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» να μη ζητούνται υποχρεωτικά τα ληξιαρχικά στοιχεία. Επομένως, με αυτή την κίνηση θα πρέπει να εγγράψετε τον μεταδημοτεύοντα στο Δήμο σας και δε θα σας ζητηθούν τα ελλείποντα ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης.

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω μήνυμα του ΟΠΣΕΔ, ο ΟΤΑ προέλευσης είναι και αυτός ενταγμένος στο ΟΠΣΕΔ και επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» η οποία επιτρέπεται μόνο όταν ο ΟΤΑ προέλευσης δεν έχει εισαχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Αυτό που θα πρέπει, λοιπόν, να κάνετε είναι να ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταδημότευσης που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που οφείλει να σας παρέχει η, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου σχεδιασμένη, τοπική εφαρμογή δημοτολογίου σας.

Ναι, μπορείτε να καταχωρήσετε τη μερίδα αυτή και θα είναι πολύ λίγα τα υποχρεωτικά πεδία που θα σας ζητηθούν. Αυτό γιατί το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει τη διαδικασία της "ψηφιοποίησης" για τις περιπτώσεις χειρόγραφων μερίδων/μελών οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή δημοτολογίου. Παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων καταχώρισης των μερίδων/μελών αυτών, με την επισήμανσή τους ως ¨ψηφιοποιημένων¨ και την ελαχιστοποίηση των απαραίτητων προς συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων.

Κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Επομένως, το τέκνο για το οποίο ρωτάτε δεν μπορεί να εγγραφεί σ΄αυτήν τη μερίδα, καθώς δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» κάθε μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται πάντοτε με πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Το π.δ. δε διακρίνει μεταξύ κανονικών και ενδεικτικών εγγραφών αλλά αναφέρεται γενικά στις μεταβολές. Επομένως, για οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα σε εγγραφή δημοτολογίου, κανονική ή ενδεικτική, απαιτείται να ληφθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Ναι, ανεξαρτήτως του είδους εγγραφής, δηλαδή τόσο στις κανονικές όσο και στις ενδεικτικές εγγραφές, θα πρέπει να συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία διαγραφής, όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός που συνεπάγεται τη διαγραφή του ατόμου από την οικογενειακή μερίδα, όπως για παράδειγμα ο θάνατος, το διαζύγιο, η προσβολή πατρότητας κλπ. Η τακτική που ακολουθούσατε δεν ήταν η ορθή, καθώς δυσχέραινε την ορθή απεικόνιση της οικογενειακής κατάστασης του αρχικού μέλους της μερίδας.

Προφανώς προσπαθείτε να καταχωρήσετε την πληροφορία στο πεδίο «πόλη» κάτι που δεν είναι ορθό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου, όταν η γέννηση έλαβε χώρα εντός Ελλάδος υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του πεδίου «ΟΤΑ» (και επιπλέον προαιρετική των πεδίων «Τοπικό Διαμέρισμα» και «οικισμός»). Το πεδίο «πόλη» συμπληρώνεται μόνο όταν η χώρα γέννησης είναι διάφορη της Ελλάδος.

Εφόσον μεταφέρονται τα βιβλία στην έδρα του δήμου, αυτονόητο είναι ότι θα μεταφερθούν και οι φάκελοι των δημοτών προκειμένου να ενημερώνονται αυτοί με τα απαραίτητα, εκ του νόμου, δημόσια έγγραφα που απαιτούνται για τις μεταβολές της αστικής κατάστασης των δημοτών και να πραγματοποιείται κάθε σχετικός έλεγχος.

Εφόσον μεταφέρονται τα βιβλία στην έδρα του δήμου, αυτονόητο είναι ότι κάθε μεταβολή και αλλαγή επ’ αυτών θα γίνεται στην έδρα του δήμου.

Πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνο από την έδρα του δήμου. Η εξυπηρέτηση στις δημοτικές ενότητες θα γίνεται μέσω ΚΕΠ. Οι αιτήσεις θα προωθούνται μέσω των ΚΕΠ στην έδρα.

Το νέο βιβλίο δημοτολογίου αφορά μόνο σε όσους δήμους έχουν προέλθει από συνένωση Καποδιστριακών ΟΤΑ και όχι σε όσους δεν επέρχεται καμία μεταβολή με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Οι οικογενειακές μερίδες οι οποίες έχουν αριθμό αλλά δεν έχουν κανένα στοιχείο, είναι δηλαδή κενές και στα βιβλία και στο μηχανογραφικό σύστημα δημοτολογίου, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην επαναρίθμηση. Οι οικογενειακές μερίδες οι οποίες περιέχουν κάποια στοιχεία (δηλαδή δεν είναι κενές στο βιβλίο) τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μεταφέρθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα δημοτολογίου (δηλαδή φαίνονται σε αυτό ως κενές), θα συμπεριληφθούν στην επαναρίθμιση, αφού συμπληρωθούν με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες μερίδες στα βιβλία.

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα πιστοποιητικά είναι οι εξής: • Μετά το εθνόσημο του δήμου, πάνω αριστερά, παραμένουν τα στοιχεία ως είχαν: Ελληνική Δημοκρατία Νομός… Δήμος … • Αντικαθίσταται παντού η λέξη ΟΤΑ με τη λέξη δήμος. • Όπου υπάρχει επιλογή μεταξύ δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας διατηρείται μόνο το πρώτο (και στην υπογραφή των πιστοποιητικών). • Όπου στα πιστοποιητικά υπάρχει το πεδίο πρώην μερίδα, εκτυπώνεται η μερίδα του Kαποδίστριακού ΟΤΑ και, για να προκύπτει το στοιχείο προέλευσης, προστίθεται μετά από τον αριθμό της μερίδας η φράση «της δημοτικής ενότητας» <…>). • Στα στοιχεία των πιστοποιητικών (π.χ. στην ενότητα της γέννησης, στην ενότητα του γάμου), μετονομάζονται τα Τ.Δ. σε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, προστίθεται ο Καλλικράτειος δήμος, και παραμένουν ως είχαν ο Οικισμός, η Πόλη, ο Νομός και η Χώρα. (Κατόπιν επικοινωνίας με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δημοτική Ενότητα γέννησης (ο Καποδιστριακός ΟΤΑ) δεν απαιτείται στα πιστοποιητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.)

Όχι, δεν αναμένουμε την περαίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των βιβλίων και μπορεί ο δήμαρχος να εκδώσει την σχετική απόφαση και πριν από αυτήν.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών, με την κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική, στη μορφή που διατίθενται μέσω του Ε.Δ., από το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας. Επομένως, οι ΟΤΑ δεν μπορούν προβούν σε καμία μεταβολή στη μορφή των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου. Η απεικόνιση του σήματος-εμβλήματος του κάθε ΟΤΑ θα αλλοίωνε την ομοιομορφία των πιστοποιοητικών και για το λόγο αυτό δεν επετράπη. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, το σήμα σας μπορεί να απεικονίζεται στο χαρτί στο οποίο εκτυπώνεται το πιστοποιητικό.

1 2