ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Προκειμένου μετά το διαζύγιο να λάβει τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο του, θα έπρεπε να είχε μεταδημοτεύσει εξαιτίας του γάμου του. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ο τέως δημότης σας μεταδημότευσε με άλλες διατάξεις (π.χ. εκείνες της διετούς κατοικίας), συνεπώς δεν μπορεί να κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006.

Όπως ορίζει το άρθρο 15 του ν.3463/2006 «Σε περίπτωση αναγνώρισης ενώ το τέκνο ήταν ανήλικο μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης, τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας του από τότε που έγινε η αναγνώριση».
Δηλαδή η δήλωση της δημοτικότητας γίνεται στο ληξίαρχο, στον οποίο καταχωρείται η πράξη αναγνώρισης και εφόσον υπάρχει τέτοια δήλωση, αυτή είναι αμετάκλητη.

Στη δική σας περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια δήλωση δημοτικότητας στο ληξίαρχο, παρά μόνο στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της αναγνώρισης, το ανήλικο τέκνο όφειλε να είναι εγγεγραμμένο στη μερίδα της μητέρας του με κανονική εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2 του Ν. 3463/2006. Εφόσον όμως γίνει η προαναφερθείσα δήλωση στο ληξίαρχο, μπορούν οι γονείς να προσδιορίσουν από κοινού τη νέα δημοτικότητα του τέκνου.

Για να εγγραφεί στο Δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα του με κανονική εγγραφή, πρέπει να προηγηθεί καθορισμός ιθαγένειας. Οπότε εγγράφεται στο Δημοτολόγιο από την ημερομηνία καθορισμού της ιθαγένειάς του, αλλά συστατικά αποκτά τη δημοτικότητα από την ημεροχρονολογία της αναγνώρισής του.

Σας γνωρίζουμε ότι για τη μεταδημότευση ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 15 και το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταδημότευση γίνεται με πράξη του Δημάρχου, η οποία προσυπογράφεται και από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων μεταδημότευσης.
Εν όψει των ανωτέρω, ο ενήλικας ή ο έγγαμος δύναται μετά από μία διετία να γίνει δημότης του Δήμου στον οποίο κατοικεί. Η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις α) που ο ενήλικας αιτείται να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, δυνατότητα η οποία παρέχεται μία φορά β) μεταδημότευσης του ενός συζύγου, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου γ) πρώην συζύγων, λόγω λύσης του γάμου τους, προκειμένου να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο.
Όταν πρόκειται για μεταδημότευση με την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
-- αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δήμο στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει,
-- βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006, περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στην περιφέρεια του Δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει και
-- πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο δημοτολόγιο του Δήμου από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει.

Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου (σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν. 3463/2006) βεβαιώνεται από το Δήμαρχο. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

Εφόσον, μετά τη χηρεία, η γονική μέριμνα περνά στον άλλο γονέα, μπορείτε να κάνετε τη μεταδημότευση.
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1510), «σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου …… η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο». Επομένως, μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου αρκεί για την απόδειξη της γονικής μέριμνας.

Διασταλτικά, δύναται η ίδια να κάνει ως ενήλικη ονοματοδοσία, προσδίδοντας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης το κύριο όνομα με το οποίο αναγράφεται στην οικογενειακή της μερίδα στο Δημοτολόγιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 497/1991, τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γέννησης, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια, προκύπτουν από το Δημοτολόγιο.

Εξαρτάται από την περίπτωση. Αν τα ενήλικα τέκνα βρίσκονται εγγεγραμμένα σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα, το έννομο συμφέρον πρέπει οπωσδήποτε να θεμελιώνεται.

Η υπηρεσία Δημοτολογίου κάθε Δήμου μπορεί να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία για κάθε ανήλικο παιδί που είναι δημότης του.

Όχι, δεν μπορεί, διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3463/2006 απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια στον έναν γονέα, προκειμένου να αποκτήσουν τα τέκνα τη δημοτικότητα αυτού.

Το σωστό είναι να γίνει εγγραφή στο Δήμο όπου είχε την πατρική της μερίδα ή εκεί όπου έχει μόνιμη κατοικία. Η εγγραφή θα γίνει όπως ορίζει το άρθρο 1 της Φ.22026/4813/10-3-1992 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών κλπ μεταβολών στα δημοτολόγια».
Εφόσον υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησής της και ταυτότητα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όσον αφορά στο γάμο της ιδίας, βάσει του πιστοποιητικού της Ι. Μητρόπολης μπορεί να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γάμου.
Ερευνήστε εάν στη μερίδα του συζύγου της έχει παιδιά, ούτως ώστε να εγγραφούν και αυτά ενδεικτικά στη νεοκαταρτισθείσα οικογενειακή μερίδα.

Είναι ορθή η απαίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Χ, καθόσον το πιστοποιητικό για τη μεταδημότευση είναι συνυφασμένο με ειδικό σκοπό χρήσης, γεγονός που επιτρέπει την αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του διαγραφέντος μέλους από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία στην οικογενειακή μερίδα.

Δεν θα το καταχωρήσετε, επειδή τα βιβλία Δημοτολογίων που τηρούν οι Δήμοι καθώς και τα Μητρώα Αρρένων δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία και οι εγγραφές σε αυτά δεν φέρουν χαρακτήρα ληξιαρχικών πράξεων. Ως εκ τούτου, η αίτηση διόρθωσης στα ανωτέρω βιβλία αποτελεί αντικείμενο της αρμοδιότητας των διοικητικών αρχών (Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Μπρακατσούλια Εκούσια Δικαιοδοσία) και συνακολούθως, εάν προκύψει διοικητική διαφορά, η επίλυσή της υπάγεται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων και όχι των πολιτικών – όπως του Ειρηνοδικείου στο οποίο αναφέρεστε.
Εν ολίγοις, δεν νομιμοποιείστε να προχωρήσετε σε καμία αλλαγή κυρίου ονόματος στα δημοτολόγια βάσει της δικαστικής απόφασης.

Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κοινή δημοτικότητα του αναγνωρίσαντος πατέρα και της μητέρας του εκτός γάμου των γονέων του γεννηθέντος τέκνου, στερείται νοήματος η δήλωση προσδιορισμού δημοτικότητας του τέκνου, κατά άρθρο 15, παρ. 2 του Ν.3463/2006. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση του ερωτήματός σας το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο θα παραμείνει στην οικογενειακή μερίδα της μητέρας του.

Συντάχθηκε από το ληξιαρχείο σας ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου αλλοδαπών με όνομα μητέρας Μ… το έτος 2006. Η μητέρα το έτος 2007 άλλαξε το κύριο όνομα της από Μ… σε Α… με διοικητική αλλοδαπή πράξη, αλλαγή που αποτυπώνεται πλέον στα νομιμοποιητικά της έγγραφα (διαβατήριο). Οι γονείς ερχόμενοι να καταχωρήσουν τη μεταβολή της ιθαγένειας του πατέρα (έτος 2013) σε αυτήν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, προσκομίζουν και την αλλοδαπή διοικητική πράξη προκειμένου να καταχωριστεί σε αυτήν η μεταβολή και των στοιχείων της μητέρας.
Αν καταλάβαμε σωστά, εφόσον η δήλωση θα γίνει τώρα, θα λάβετε υπόψη σας την 587/2012 Γνωμοδότηση ΝΣΚ, δηλαδή θα καταχωρίσετε τη μεταβολή με μόνη την προσκόμιση της αλλοδαπής διοικητικής πράξης (επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο στην αλλοδαπή - δεν δεχόμαστε apostile από Αλβανία).
Αναγκαστικά θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη, αφού δεν την είχε δηλώσει το έτος 2007 (με αναγνώριση δεδικασμένου τότε) και τη δηλώνει σήμερα.

Όταν λέμε νέα εγγραφή, εννοούμε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένος σε κάποιο δήμο της χώρας, οπότε η εγγραφή του γίνεται βάσει της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ. 42301/12168/1995 (ΦΕΚ 608 Β’).
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε νέα εγγραφή αλλά είτε μεταφορά από μία μερίδα του ίδιου δήμου σε άλλη, είτε μεταδημότευση, δηλ. εγγραφή σε μερίδα άλλου δήμου. Έτσι, τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος, η ημερομηνία και το έτος γέννησης, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο (άρθρο 9 Π.Δ. 497/1991).
Το να ζητάτε να διορθωθούν οι ληξιαρχικές πράξεις -βάσει των οποίων ενεγράφησαν στο δημοτολόγιο είτε το δικό σας είτε άλλου δήμου- προκειμένου να προχωρήσετε στην τακτοποίηση της μερίδας τους, δεν είναι ορθό.
Υπάρχει επίσης και το ισχυρό ενδεχόμενο οι ληξιαρχικές πράξεις να είναι σωστά συντεταγμένες και το λάθος να έχει γίνει κατά τη μεταφορά στο Δημοτολόγιο.
Επαναλαμβάνουμε ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε τον δημότη για τυχόν υφιστάμενες διαφορές.

Ναι. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο δήμου αλλά υφίσταται εγγραφή του μόνο στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου υφίσταται εγγραφή -υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας- βάσει α) δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές και β) υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό ότι δεν υφίσταται εγγραφή του αποβιώσαντος σε κανένα Δήμο της χώρας αλλά μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων έτους ……. του Δήμου……….

Πρέπει να διαγραφεί από τα δημοτολόγια προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το δημόσιο με θετική ζημία. Εφόσον από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου προκύπτει η ταυτοπροσωπία του εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια, τον διαγράφουμε επισημαίνοντας τις διαφορές που προκύπτουν.

Εφόσον δεν αποδεικνύεται η πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο σας, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.
Εάν δεν έχει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, τότε δε νομιμοποιείστε να της εκδώσετε άδεια γάμου, η οποία ωστόσο μπορεί να εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο είναι δημοτολογικά εγγεγραμμένη.

Επισημαίνεται ότι στη δημοτολογική μερίδα που τηρείται –προκειμένου περί εγγάμων που έχουν αποκτήσει τέκνο (είτε αυτοί έχουν κοινή δημοτικότητα είτε διαφορετική)– δεν προβλέπεται να γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του γονέα στον οποίο έχει περιέλθει, με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εφόσον δεν καθορίζεται η επιμέλεια, δεν αλλάζετε τις μερίδες. Δηλαδή τα ανήλικα θα παραμείνουν στην μερίδα που είναι εγγεγραμμένα.

Τα τέκνα θα ακολουθήσουν τη δημοτικότητα που είχαν με το γάμο των γονέων τους, όπως ορίζει το άρθρο 15, παρ.1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
Όχι, δεν μπορούν να μεταφερθούν με υπεύθυνες δηλώσεις.

Εφόσον η κόρη δεν είχε κάνει υπεύθυνη δήλωση για να εγγραφεί σε δική της μερίδα ως ενήλικη και ήταν εγγεγραμμένη σε οικογενειακή μερίδα των γονέων της (εν προκειμένω του πατέρα) θα γίνει εγγραφή όλων σε μία οικογενειακή μερίδα.

Η ύπαρξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας αποδεικνύει ότι κάποιος Δήμος έχει εκδώσει πιστοποιητικό που τις αναγράφει κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Εφόσον έχουν καθιερωθεί με αυτά τα επώνυμα, δεν θα κάνετε καμμία διόρθωση χωρίς οι ίδιες να το αιτηθούν. Εάν οι ίδιες επιθυμούν το επώνυμό τους να συνάδει με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους, τότε θα κάνετε διορθώσεις στο δημοτολόγιο (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 497/1997) έτσι ώστε να φέρουν το επώνυμο που αναγράφεται στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους.

Μπορείτε, επειδή ο πατέρας πολιτογραφήθηκε μεταγενέστερα της κόρης.

Όχι, διότι στο δημοτολόγιο εγγράφονται έλληνες πολίτες, κατά οικογένεια. Η εν λόγω ούτε ελληνίδα πολίτης είναι, ούτε παιδί του πολιτογραφημένου.

Να προσκομίσει πρόσφατο αλλοδαπό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα. Αλλιώς δεν γίνονται δεκτά.

Θα γίνει πρώτα καθορισμός της ιθαγένειας από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αλλιώς δεν θα εγγραφεί στο Δημοτολόγιο.

Όχι, ο νόμος δεν ορίζει συναίνεση του ενηλίκου, ωστόσο ο ενήλικος μπορεί να προσβάλει την αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1477 του Αστικού Κώδικα.

1 2