ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Με το Εθνικό Δημοτολόγιο, στην περίπτωση διαζυγίου ποτέ δεν διαγράφεται το αρχικό μέλος της μερίδας αλλά πάντα ο/η σύζυγος. Δεν πρέπει να κοιτάτε το φύλο για να καταλάβετε ποιον θα διαγράψετε αλλά την ιδιότητα μέλους, ποιος δηλαδή είναι το αρχικό μέλος της μερίδας και άρα θα παραμείνει.
Στην προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση που ρωτάτε, οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβείτε για το διαζύγιο είναι οι εξής:

  • Αλλαγή μερίδας λόγω διαζυγίου του συζύγου και διαγραφή αυτού από την προηγούμενη μερίδα.
  • Διαγραφή των στοιχείων γάμου, πλην του βαθμού γάμου, στο αρχικό μέλος της μερίδας, δηλαδή, στη γυναίκα.

Όχι, γιατί έτσι θα χάσετε την πληροφορία του διαζυγίου και ο/η σύζυγος θα φαίνεται, για παράδειγμα στα πιστοποιητικά, διαγραμμένος/η λόγω μεταδημότευσης και όχι λόγω διαζυγίου.
Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνετε είναι πρώτα η διαδικασία του διαζυγίου μεταφέροντας τον/την σύζυγο σε νέα μερίδα λόγω διαζυγίου και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η μεταδημότευση με διαγραφή του/της από τη νέα αυτή μερίδα, προκειμένου να υπάρχει ακριβής καταγραφή του όλου ιστορικού.

Πρέπει να προβείτε στις εξής κινήσεις:

  • Θα διαγράψετε την ενδεικτική εγγραφή της αλλοδαπής (δηλαδή με μεταβολή στοιχείων διαγραφής θα της βάλετε στοιχεία διαγραφής), χωρίς βεβαίως να τη μεταφέρεται σε άλλη μερίδα.
  • Στο αρχικό μέλος της μερίδας, δηλαδή στον άνδρα, θα προβείτε σε διαγραφή όλων των στοιχείων γάμου πλην του βαθμού γάμου.

(Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ενέργειες θα προβαίνατε ανεξαρτήτως των φύλων, δηλαδή και αν η μερίδα περιελάμβανε αρχικό μέλος δημότισσά σας και ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού).

Πρέπει να προβείτε στις εξής κινήσεις:

  • Αλλαγή μερίδας της δημότισσάς σας λόγω διαζυγίου και διαγραφή αυτής από την προηγούμενη μερίδα.
  • Θα διαγράψετε την ενδεικτική εγγραφή (δηλαδή με μεταβολή στοιχείων διαγραφής θα της βάλετε στοιχεία διαγραφής).

( Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ενέργειες θα προβαίνατε ανεξαρτήτως των φύλων, δηλαδή και αν η μερίδα περιλάμβανε αρχικό μέλος ενδεικτική εγγραφή θήλεος και κανονική εγγραφή άνδρα).

Επανερχόμεθα επί του ανωτέρω θέματος, αναφορικά με την δημοτολογική τακτοποίηση τέκνων στο διαζύγιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) περί κτήσης Δημοτικότητας στο οποίο αναφέρεται ότι «αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδική δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα αυτού». Νεότερη επικρατούσα άποψη σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι η επιμέλεια επιφορτίζει το γονέα με πρόσθετα βάρη ενώ ταυτόχρονα του παρέχει πιθανές διευκολύνσεις ή απολαβές, είναι ότι το τέκνο δύναται να εγγράφεται στη μερίδα του γονέα που έχει την επιμέλεια με κανονική εγγραφή εντός του ιδίου Δήμου. Στην περίπτωση όπου κατά την τελεσιδικία τα τέκνα έχουν καταστεί ενήλικα, παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα με υπέθυνη δήλωση τους να επιλέξουν τη δημοτικότητα του γονέα που επιθυμούν.Ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα σας γνωρίζουμε ότι παύουν να ισχύουν τα λεχθέντα επί του θέματος με προηγούμενο έγγραφό μας.