ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Ιανουάριος 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορεί να καταχωρηθεί. Εφόσον η ληξιαρχική πράξη γάμου έχει συνταχθεί σε άλλο ληξιαρχείο, η λύση του γάμου μπορεί να καταχωρηθεί στο βιβλίο εκθέσεων είτε του ληξιαρχείου του τόπου κατοικίας του δηλούντος είτε του ληξιαρχείου του τόπου όπου βρίσκεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4144/2013, οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων λόγω νομιμοποίησης, αναγνώρισης…..λύσης ή ακύρωσης γάμου, καταχωρίζονται στο πεδίο του πληροφοριακού συστήματος 8Α που φέρει την ένδειξη «Μεταβολές», εντός μηνός από τότε που έλαβαν χώρα, με την προσκόμιση της σχετικής διοικητικής πράξης ή του πιστοποιητικού περί του αμετακλήτου της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι υπόχρεος προς δήλωση είναι εκείνος, ο οποίος με αίτησή του ή με άλλη πράξη προκάλεσε τη μεταβολή, καθώς και εκείνος του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση.
Επίσης, στο άρθρο 10 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι ο υπόχρεος σε δήλωση μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, να προβεί σ’ αυτήν ενώπιον του ληξιάρχου και δι’ αντιπροσώπου, ο οποίος έχει ειδική εντολή, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, για το οποίο γίνεται μνεία στην οικεία ληξιαρχική πράξη.

Στην υπό εξέταση περίπτωση κανένας από τους υπόχρεους προς δήλωση της λύσης του γάμου (οι σύζυγοι) δεν σας προσκόμισε, είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσεως του γάμου αυτού. Ωστόσο επειδή κατά την ελληνική έννομη τάξη τα γεγονότα που αφορούν στην αστική κατάσταση των ιδιωτών οφείλουν να δηλώνονται στον ληξίαρχο προκειμένου αυτά να καταχωρίζονται στα ληξιαρχικά βιβλία, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι προς δήλωση έχουν αποβιώσει χωρίς να έχουν προβεί στη δήλωση της λύσης του γάμου τους, ή όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει αποβιώσει και ο επιζών σύζυγος δεν προβαίνει σε τούτο ως οφείλει, η λύση γάμου – η οποία έχει επέλθει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση - δύναται να δηλωθεί από όποιον έχει έννομο συμφέρον (ήτοι τα τέκνα των συζύγων, τα αδέλφια αυτών, οι γονείς τους κτλ.).

Εάν οι σύζυγοι (διάδικοι) έχουν παραιτηθεί από την άσκηση των ένδικων μέσων -γεγονός που βεβαιώνεται από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου- τούτο σημαίνει, άνευ άλλου τινός, ότι έχει επέλθει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης από την ημερομηνία της παραίτησης.
Ευνόητο δε είναι ότι η παραίτηση από τα ένδικα μέσα γίνεται πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες που τάσσονται από τον Κ.Πολ.Δ. για την άσκηση των ένδικων μέσων.