ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορεί αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης III όπου αναφέρεται «Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό, 700.000 € (προ ΦΠΑ».

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για αγροτικούς δρόμους που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένο αναδασμό.

Ο χαρακτηρισμός μιας οδού γίνεται με βάση τη χρήση της και όχι την τυπική διατομή της. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41/18-11-2005 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007), εφόσον οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν και, κατόπιν τεκμηρίωσης από τον συντάκτη της μελέτης αλλά και σχετικής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης όσον αφορά στην τυπική διατομή. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω Πρόσκληση αφορά σε αγροτική οδοποιία

Όχι δεν θεωρούνται αγροτικοί δρόμοι

Οι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕ στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του σχετικού εγγράφου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία από όπου θα προκύπτει η ακριβής θέση (συντεταγμένες, χάρτη) του αγροτικού δρόμου και η περίμετρος της περιοχής μελέτης (πχ αφετηρία, τερματισμός, παρακείμενες περιοχές στη ζώνη επιρροής του έργου). Το έγγραφο που χορηγείται αναφέρει τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται.
Το έγγραφο αυτό μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα της αρχικής αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος του Δήμου με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Δήμου για τον αριθμό των υφιστάμενων αγροτικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη ζώνη επιρροής του προτεινόμενου έργου.

Είναι προτιμότερο ο κάθε δυνητικός δικαιούχος να υποβάλλει στην αίτηση χρηματοδότησης ένα κύριο υποέργο με το δίκτυο των αγροτικών δρόμων και δευτερεύοντα υποέργα για άλλες δαπάνες όπως πιθανές δαπάνες ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών κ.α. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός κύρια υποέργα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη του τους περιορισμούς της αιτούμενης ενίσχυσης (ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά κύριο υποέργο 200.000€ χωρίς ΦΠΑ και μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση 700.000€ χωρίς ΦΠΑ).
Εφόσον οι διακλαδώσεις περιλαμβάνονται στην σχετική μελέτη του υφιστάμενου δρόμου και τεκμηριώνονται, είναι επιλέξιμες .

Το καταρχήν τεκμήριο είναι η Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (ΔΣ του Δήμου), ότι ο Δήμος προτίθεται να καλύψει το υπερβάλλον ποσό. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προσκομισθεί (αν υπάρχει σε αυτή τη φάση) και το πρόγραμμα έργων του Δήμου στο οποίο περιλαμβάνεται μία καταρχήν πίστωση για την εκτέλεση του έργου στο τρέχον έτος.
Στις Προσκλήσεις του Φιλόδημου, εξαντλούνται καταρχήν οι πόροι του Προγράμματος. Για παράδειγμα στην περίπτωση που οι εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών μεταβάλλουν το συνολικό κόστος της πράξης σε σχέση με αυτό της ένταξης, ο δικαιούχος θα καλύψει μόνο το επιπλέον ποσό από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης / δανειοδότησης (700.000€ προ ΦΠΑ). Στη συνέχεια ο Δήμος θα αναμορφώσει και το πρόγραμμα των έργων του ανάλογα.

Α. Για οδούς κατηγορίας AV, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο η διατομή ε2 όσο και η ζ2, σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού των ΟΜΟΕ-Δ.
Β. Για οδούς κατηγορίας AVΙ, μπορεί να εφαρμοστεί η διατομή ε2. Οι διατομές η1 και η2, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην Εγκύκλιο 41-2005. Υπενθυμίζουμε, πως σύμφωνα με την Ε14-2007, αποκλίσεις στις υποδεικνυόμενες διαστάσεις-διαμορφώσεις ,από τις ΟΜΟΕ-Δ και την εγκύκλιο Ε41-2005, είναι αποδεκτές, μόνο όταν τέτοιες αποδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής τους, με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση.