ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 19 Απρίλιος 2021

Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα)

Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας