ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετάταξη ή μεταφορά ή μετάθεση των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα)

Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας