ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών Υ.ΠΑΙ.Π.Θ

PDF | DOC | Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2255 (ΑΔΑ :ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ). Με την απόφαση αυτή καταργείται η αριθμ. 44840/ΣΤ5/10-5-2006 (Β’ 587) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις καθ’ ύλην αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα ακόλουθα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, τα οποία εκδίδονται από τις κατωτέρω υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) :

1. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση για την ισοτιμία, αντιστοιχία ή συνάφεια τίτλων σπουδών που έχουν εκδώσει σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Επαγγελματικής).

2. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

3. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Βεβαίωση Πανελλήνιας σχολικής νίκης (1ης,2ης,3ης,…) ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης (1ης,2ης,3ης, 4ης, …8ης).

4. Διεύθυνση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
α) Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
β) Γνήσιο αντίγραφο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό εξαετούς φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.

6. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
α) Βεβαίωση συνολικής υπηρεσίας υπαλλήλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
β) Βεβαίωση επιτυχούς ή μη συμμετοχής σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση.
γ) Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση.
δ) Βεβαίωση εργοδότη και Βεβαίωση απόλυσης για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
ε) Βεβαίωση σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
στ) Πιστοποιητικό σπουδών για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (για στρατολογία ή άλλη χρήση).
ζ) Βεβαίωση θέσης ευθύνης για υπαλλήλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

7. Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας
Βεβαίωση πρακτικής άσκησης, Βεβαίωση προσφοράς εθελοντικής εργασίας.

8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

α) Πιστοποιητικό σπουδών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του Ν. 3220/2004).
β) Πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.
γ) Πιστοποιητικό πρώτης (1ης) εγγραφής.
δ) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό διαγραφής.
ε) Αποφοιτήριο.
στ) Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
ζ) Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (για εργαζομένους).
η) Πιστοποιητικό παροχής ή μη υγειονομικής περίθαλψης.
θ) Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού – διοικητικού προσωπικού)
ι) Βεβαίωση σπουδών (για ΔΟΥ).
ια) Βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστικών κρατήσεων προσωπικού (διοικητικού, ΕΤΠ και ΕΠ) σε διάφορα ταμεία.
ιβ) Βεβαίωση – Πιστοποιητικό σπουδών. Αναλυτική βαθμολογία.
ιγ) Πιστοποιητικό σπουδών (για στρατολογία).
ιδ) Βεβαίωση εγγραφής φοιτητών.
ιε) Βεβαίωση διαγραφής φοιτητών.
ιστ) Πιστοποιητικό αποφοίτησης – Αντίγραφο πτυχίου.

9. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

α) Βεβαίωση παροχής έργου ως εξεταστής, επόπτης – σύμβουλος του Ι.Κ.Υ.
β) Βεβαίωση συμμετοχής στους διαγωνισμούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
γ) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).

10.Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
α) Βεβαίωση για το ομοταγές Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, της αλλοδαπής.
β) Ακριβές αντίγραφο πράξης αναγνώρισης-βαθμολογικής αντιστοιχίας.
γ) Βεβαίωση υποβολής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

11 Ακαδημία Αθηνών
Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων τα οποία εκδίδονται από τις ανωτέρω υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διενεργείται από τις αρμόδιες, για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες υποχρεωτικά, με σημείωμα (έγγραφο) το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποδειγμάτων εντύπων του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.
Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, έτσι ώστε να προκύπτει η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από μέρους τους.

Επισημαίνεται ότι από την πρόσφατη Κοινή Απόφαση έχουν διαγραφεί όλα τα ειδικότερα πιστοποιητικά που αφορούσαν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του (βεβαίωση προϋπηρεσίας, αποδοχών κλπ) δεδομένου ότι αυτά, ούτως ή άλλως, έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση με την αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’/1171/2007) «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού». Συνεπώς, η διατήρηση των ειδικότερων πιστοποιητικών που αφορούσαν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του ενδιαφερομένου είχε καταστεί περιττή με την έκδοση της αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’/1171/2007) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Διαδικασία αναζήτησης των πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Η Υπηρεσία, η οποία, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα ανωτέρω πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, υποχρεούται μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, να αποστείλει απλό σημείωμα (έγγραφο) στην υπηρεσία που εκδίδει το πιστοποιητικό – βεβαίωση, στο οποίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού – βεβαίωσης και να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα. Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος (Ι) της σχετικής ΚΥΑ.
Στο σημείωμα (έγγραφο) εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.

Στη συνέχεια, η αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων, υπηρεσία, οφείλει μέσα σε 48 ώρες από την περιέλευση σ’ αυτήν του κατά τα ανωτέρω σημειώματος (εγγράφου), να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το εν λόγω πιστοποιητικό – βεβαίωση, εφόσον συνοδεύεται, σε αυτό το στάδιο, από ψηφιακή υπογραφή. Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.
Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. (β) της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.
Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναζητούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτούνται, ως δικαιολογητικά, μόνο για πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (π.χ. πρόσληψή τους σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται:
• Τα Υπουργεία να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν, κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο, για την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
• Η Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, αριθμούς συσκευών τηλεομοιοτυπίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς πολλά από τα αιτήματα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένου αυτά να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα και να είναι προσβάσιμα σε όλους τους αποδέκτες.
• Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω ΚΥΑ, για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
• Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενημερώσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.
Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.minadmin.gov.gr) στη θέση: Διοικητική Μεταρρύθμιση-Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας.