ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας

Αρχείο Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας έως Αύγουστο 2011
Η Διεύθυνση Ποιότητας & Αποδοτικότητας (Δ.Ι.Π.Α.) του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. έχει ως βασικές αρμοδιότητες, σύμφωνα προς το ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004), την έρευνα, μελέτη και εισαγωγή μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου καθώς και τον προσδιορισμό της ανάγκης ανάληψης νομοθετικών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών από τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, Υπουργούς ή Φορείς. Ως βασική παράμετρος του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης ορίζεται η βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διακυβέρνησης μέσα από την συνεχή αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση μίας δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να αφορά όλες τις διαστάσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Απαιτείται, λοιπόν, μία ολιστική προσέγγιση κατά την αξιολόγηση, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χρήση συστημάτων και εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή του Συστήματος της Διοίκησης Μέσω Στόχων, τους Δείκτες Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας, και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά για τη Δημόσια Διοίκηση, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).

Επιπλέον, στο ν. 3230/2004 προβλέπεται η βράβευση δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες έχουν διακριθεί για τις επιδόσεις τους βάσει του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Το 2007 και 2009 διοργανώθηκαν το Α’ και το Β’ Βραβείο Ποιότητας, αντίστοιχα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θεσμοθετήσει από το 2003 τα Βραβεία για τη Βελτίωση Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι ο εντοπισμός και η επιβράβευση διοικητικών καινοτομιών οι οποίες συντελούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταποκρισιμότητας της δημόσιας διοίκησης.