ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Απόσπαση υπαλλήλων στην επιτροπή ανταγωνισμού

PDF | DOC | Ανακοίνωση- Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην επιτροπή ανταγωνισμού

Α. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει ως αποστολή την εφαρµογή του ν.3959/2011 για την «προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/20.4.2011). Προκειµένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποσπάσει υπαλλήλους των κάτωθι κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων:
1) Τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, µε ειδικότητα στο γνωστικό αντικείµενο ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού.
2) ∆ύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, µε
ειδικότητα στο γνωστικό αντικείµενο των Εφαρµοσµένων Οικονοµικών
(Μικροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική, Οικονοµετρία, Πολιτική Ανταγωνισµού)
3) Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού
4) ∆ύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
5) Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού
6) Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
7) ∆ύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων
8) ∆ύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Επιµελητών
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.3959/2011, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το
ν.1892/1990 (Α΄101). Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου (παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3335/2005 –ΦΕΚ Α΄95).
Οι αποσπασµένοι µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µπορούν να καταλαµβάνουν και θέσεις προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, εφόσον πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές στο Π∆ 76/2012 «Οργανισµός της Επιτροπής Ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/13.6.2012)

Β.Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

1) Οι υποψήφιοι κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου π.δ. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν:
● Η εργασιακή εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού ή/και πολιτικής ανταγωνισµού.
● Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου καθώς και
οικονοµετρικών εργαλείων (για τους ΕΕΠ-Οικονοµολόγους).
● Οι γνώσεις άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της αγγλικής.

2) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, τα προβλεπόµενα στα άρθρα 4 και 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου π.δ. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν:
● Το επίπεδο των σπουδών.
● Η εργασιακή εµπειρία ή/και εξειδίκευση ιδίως σε θέµατα προµηθειών του δηµοσίου και σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων ΕΣΠΑ.
● Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 και 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου π.δ. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν:
● Υφιστάµενες πιστοποιήσεις συναφείς µε θέµατα Μεθοδολογίας και Ανάπτυξης Λογισµικού ή ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων.
● Η εργασιακή εµπειρία ή/και εξειδίκευση:
(α) στη Μεθοδολογία και Ανάπτυξη Λογισµικού (Ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών σε λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζουν συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσης
∆εδοµένων (Σ∆Β∆). Γνώσεις αρχών Software Engineering, τεχνολογιών και µεθόδων και δυνατότητες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών, εγκατάσταση και παραµετροποίηση ή πιστοποιηµένες γνώσεις) ή
(β) στη ∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων (∆ιαχείριση και υποστήριη DBMS Software, SQL
scripts, backup/recovery, performance tuning, και query optimisations
καθώς και στη διαχείριση έργων πληροφορικής ή και διαχείριση/συµµετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (ΕΣΠΑ).

4) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, τα προβλεπόµενα στα άρθρα 13 και 27 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου π.δ. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν:
● Το επίπεδο των σπουδών και τυχόν εξειδίκευση στη λογιστική.
● Η εργασιακή εµπειρία και ιδίως σε µηχανογραφηµένο λογιστήριο ή σε οικονοµικές υπηρεσίες εν γένει.
● Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) προγραµµάτων λογιστηρίου και (δ) υπηρεσιών διαδικτύου.

5) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του π.δ.
50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου π.δ. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν:
● Το επίπεδο των σπουδών και τυχόν εξειδίκευση ιδίως σε Internet Software Engineering
[γνώση τεχνολογιών PHP, Java /Javascript/jquery, HTML5, HTML, XML, XHTML, SQL και MySQL databases, PHP, CSS, SSL security technologies, Applications Servers, Web Servers (Apache, κλπ.)].
● Η εργασιακή εµπειρία ή/και εξειδίκευση σε σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου π.χ. Joomla (theme + plugin) καθώς και τυχόν εµπειρία σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων ΕΣΠΑ.

6) Οι υποψήφιοι του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου π.δ. Επίσης, θα συνεκτιµηθούν:
● Η εργασιακή εµπειρία ιδίως σε θέσεις γραµµατέως διοίκησης και γραµµατειακής υποστήριξης.
● Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οι γνώσεις τυφλού συστήµατος δακτυλογράφησης σε ελληνικά και αγγλικά,
● Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της αγγλικής γλώσσας.

7) Οι υποψήφιοι του κλάδου ΥΕ Επιµελητών, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 25 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει. Επίσης, θα συνεκτιµηθεί:
●η κατοχή διπλώµατος οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου, για την αξιοποίηση του
υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά τις επιδόσεις εγγράφων, µεταφορά φακέλων υποθέσεων κ.α.
Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον ηµερήσιο τύπο, να υποβάλλουν στην κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιοχείρως τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9 π.µ.- 3 µ.µ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Αίτηση για την Προκήρυξη αριθ. οικ.7149/20.9.2012 τα κάτωθι έγγραφα:

1) Αίτηση – υποψηφιότητα, µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, αρ. τηλεοµοιοτυπικού, ηλεκτρονική διεύθυνση – Βλ. συνηµµένο υπόδειγµα).
2) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, υπογεγραµµένο από τον ενδιαφερόµενο.
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.
4) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
5) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της Υπηρεσίας του υποψηφίου από το οποίο να προκύπτουν: τα έτη προϋπηρεσίας, ο βαθµός στην ιεραρχία, τυχόν ηθικές αµοιβές, στοιχεία της πειθαρχικής κατάστασης του υποψηφίου, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυµα απόσπασης.

Επισηµαίνεται ότι:
α) Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισµό του.
β) Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας.

Αντίγραφο της αίτησης να κοινοποιηθεί ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία ∆ιοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόµενοι. Προκειµένου για υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. ή Κρατικών Ν.Π.Ι.∆. και
∆.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η δε κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία πρωτοκόλληση της αίτησης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, εφόσον ο υποψήφιος την υποβάλει ιδιοχείρως, άλλως από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

∆. Εντός 15 ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατόπιν εισήγησης της Γενικής ∆ιευθύντριας, θα συνεδριάσει προκειµένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψηφίων και να προωθήσει για την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3335/2005 (Α΄95), για την απόσπαση όσων επιλεχθούν.

Ε. Η ανακοίνωση αυτή:
1) Να δηµοσιευθεί στις ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών «ΒΗΜΑ» και
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
2) Να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
3) Να σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει αµελητί σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτόν Υπηρεσίες και Νοµικά Πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-
88.09.170, 210-88.09.140 (Αρµόδιοι: κα Ε. Σχοινά και κα Ε. Βασιλειάδου).