ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Απόσπαση δύο υπαλλήλων στη ΓΓ του Συμβουλίου της ΕΕ

PDF | DOC | Προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με απόσπαση)

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με απόσπαση (δύο συν δύο έτη), οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ομάδα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία, την περιγραφή της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία ανατρέχοντας στα επισυναπτόμενα στο παρόν έγγραφα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 9η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 (Βρυξελλών).
Σημειώνεται ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενος από διαβιβαστικό των υπηρεσιών των υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ,
το αργότερο πέντε ημέρες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή έως και την 4η Νοεμβρίου 2012.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.
Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελευθερία Μπινιάρη