ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Αποσπάσεις στην ΕΥΣΕΔΕΝ/ΚΑ

PDF| DOC |Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού και εφαρμογής δράσεων στους τομείς της ενέργειας, του φυσικού πλούτου και της κλιματικής αλλαγής (ΕΥΣΕΔΕΝ/ΚΑ)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Φ7.1/4407/427/10.03.2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΙΚΣ0-Δ1Π.