ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ανακοίνωση –Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 3359/24.05.2017  Πρόσκλησης  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):99ΞΓΟΞΤΒ-ΙΛΘ.