ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΈΤΟΥΣ 2010, ΣΤΙΣ Ν.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530, 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 24 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αποφάσεις που αφορούν : (α) κατανομή συνολικών ποσών 9.557.478 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Μάρτιο, (β) Κατανομή ποσού 9.072.266 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, για το μήνα Μάρτιο και (γ) Κατανομή ποσού 8.556.667 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους, για το μήνα Μάρτιο.

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δαφνά
Τηλέφωνα: 213-1364839

ΘΕΜΑ: Κατανομή συνολικού ποσού 9.557.478 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Μάρτιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

‘Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α΄).
2.- Τη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 207 Α΄).
3.- Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄).
4.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έτους 2010, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
5.- Την με Α.Π. 2/60680/0094/12-8-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Οικονομίας & Οικονομικών, αναφορικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
6.- Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το ν.3345/2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους ΚΑΠ τρέχοντος έτους που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
7.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, προς κάλυψη των ανωτέρω δαπανών τους για το μήνα Μάρτιο έτους 2010.
8.- Την με Α.Π. 13661/27-2-2009 (ΦΕΚ 460 Β΄), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς και την με Α.Π. 18196/26-3-2009 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2009.
9.- Την με Α.Π. 4013/22-1-2010 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Ν.Α. και την ΕΝΑΕ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το μήνα Ιανουάριο έτους 2010.
10.-Την με Α.Π. 11239/3-3-2010 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Ν.Α. και την ΕΝΑΕ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2010.
11.- Τα με Α.Π. 2/16042/A0024/17-3-2010 και 2/17743/Α0024/22-3-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ, 24 Δ/νση) περί χορήγησης προκαταβολών στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού.
12.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
13.- Την με Α.Π. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Θεοδώρας Τζακρή και Γεωργίου Ντόλιου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ για το μήνα Μάρτιο έτους 2010, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», συνολικό ποσό 9.557.478 €, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ως εξής:
1.) ποσό 9.235.089 € αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, ως ακολούθως:
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 ΑΘΗΝΩΝ Εμπορική IBAN GR 58 0120 0430 0000 0008 4047 023 1.289.577
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εθνική IBAN GR 55 0110 1900 0000 1905 4527 759 436.730
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
3 ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Εθνική IBAN GR 82 0110 0750 0000 0755 4501 523 211.136
4 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ E.F.G. Eurobank IBAN GR 45 0260 0560 0000 6020 0284 212 192.941
5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 91 0430 6140 0026 8030 0206 110 214.764
6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πειραιώς IBAN GR 80 0172 5180 0055 1801 5683 853 123.790
7 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 84 0140 5100 5100 0200 1000 239 144.789
8 ΑΡΤΑΣ Αγροτική IBAN GR 95 0430 7100 0029 6030 0207 347 98.724
9 ΑΧΑΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 21 0140 5300 5300 0200 1000 200 238.456
10 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αγροτική Τράπεζα IBAN GR 10 0430 6310 0028 0030 0206 314 135.883
11 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πειραιώς IBAN GR 18 0172 2400 0052 4003 6068 174 82.838
12 ΔΡΑΜΑΣ Αγροτική IBAN GR 96 0430 2100 0019 6030 0209 279 141.600
13 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ Συνεταιρ/κή Δωδ/νησου IBAN GR 79 0790 0100 0001 6373 5000 214 201.627
14 ΕΒΡΟΥ Πειραιώς IBAN GR 62 0172 3500 0053 5001 9826 685 169.964
15 ΕΥΒΟΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 98 0430 6440 0028 6030 0227 977 166.282
16 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 50 0172 1590 0051 5902 2588 203 87.401
17 ΖΑΚΥΝΘΟΥ EUROBANK IBAN GR 54 0260 2490 0004 1020 0634 313 57.058
18 ΗΛΕΙΑΣ Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
IBAN GR 45 0340 0010 0005 5243 9091 197 162.599
19 ΗΜΑΘΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 10 0430 3100 0021 0030 0203 262 135.334
20 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πειραιώς IBAN GR 74 0172 7530 0057 5303 7491 833 222.075
21 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 65 0430 7200 0029 7030 0205 375 80.090
22 ΘΕΣ/ΚΗΣ Αγροτική IBAN GR 12 0430 3200 0021 5030 0216 717 577.506
23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ασπίς IBAN GR 91 0470 4010 0004 0103 0003 876 213.445
24 ΚΑΒΑΛΑΣ Αγροτική IBAN GR 08 0430 2210 0020 1030 0205 959 126.209
25 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κύπρου IBAN GR 89 0730 0580 0000 0002 0658 469 150.506
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
26 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 40 0172 2480 0052 4801 4082 930 84.378
27 ΚΕΡΚΥΡΑΣ EUROBANK IBAN GR 85 0260 1160 0005 1020 0094 819 114.061
28 ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 35 0140 6830 7710 0200 2002 053 69.261
29 ΚΙΛΚΙΣ Αγροτική IBAN GR 66 0430 3310 0022 2030 0233 926 91.249
30 ΚΟΖΑΝΗΣ Alpha Bank IBAN GR 71 0140 8600 8600 0200 2009 067 168.701
31 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 15 0140 5500 5500 0200 1000 299 141.985
32 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιώς IBAN GR 38 0172 7100 0057 1004 4980 644 182.168
33 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 17 0172 5110 0055 1103 4759 351 106.805
34 ΛΑΡΙΣΑΣ Alpha Bank IBAN GR 74 0140 3000 3000 0200 2009 750 226.528
35 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Παγκρήτια IBAN GR 13 0870 0210 0000 0001 1107 676 86.631
36 ΛΕΣΒΟΥ EUROBANK IBAN GR 13 0260 3190 0006 4020 0304 440 144.404
37 ΛΕΥΚΑΔΑΣ EFG Eurobank IBAN GR 36 0260 3800 0006 4020 0188 015 59.477
38 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 40 0172 6100 0056 1001 2458 445 174.747
39 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Millenium IBAN GR 59 0380 3030 0000 0000 5634 169 172.219
40 ΞΑΝΘΗΣ EFG EUROBANK IBAN GR 46 0260 1270 0007 6020 0221 848 109.279
41 ΠΕΛΛΑΣ Εμπορική IBAN GR 49 0120 5090 0000 0008 6417 685 134.674
42 ΠΙΕΡΙΑΣ Εθνική IBAN GR 86 0110 7650 0000 7653 0659 606 111.697
43 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αγροτική IBAN GR 50 0430 7410 0030 5030 0203 369 82.234
44 ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αγροτική IBAN GR 33 0431 1300 0037 4030 0203 336 93.502
45 ΡΟΔΟΠΗΣ Εγνατία IBAN GR 38 0280 4190 0000 0011 1046 424 101.033
46 ΣΑΜΟΥ Αγροτική IBAN GR 73 0430 9200 0035 7030 0202 501 70.745
47 ΣΕΡΡΩΝ Εμπορική IBAN GR 60 0120 5050 0000 0008 4320 595 179.309
48 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πειραιώς IBAN GR 14 0172 6110 0056 1101 9449 316 169.360
49 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Συνεταιρ/κή Λαμίας IBAN GR 47 0740 1010 0006 2196 7020 140 208.663
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
50 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πειραιώς IBAN GR 14 0172 2580 0052 5801 5714 463 90.204
51 ΦΩΚΙΔΑΣ Πειραιώς IBAN GR 34 0172 1580 0051 5801 2840 960 81.959
52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αγροτική IBAN GR 63 0430 3630 0023 3030 0206 819 101.968
53 ΧΑΝΙΩΝ Alpha Bank IBAN GR 17 0140 6600 6600 0200 1000 262 141.931
54 ΧΙΟΥ Alpha Bank IBAN GR 08 0140 6000 7730 0200 2001 571 74.593
ΣΥΝΟΛΟ 9.235.089

2.) ποσό 186.936 € αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση απευθείας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών – Πειραιώς, Ροδόπης – Έβρου και Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης ως ακολούθως:

Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εθνική IBAN GR 72 0110 7210 0000 7215 4501 281 93.166
2 ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ Γενική IBAN GR 80 0150 1190 0000 7008 0233 327 46.280
3 ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ Eurobank IBAN GR 97 0260 1270 0007 1020 0226 898 47.490
ΣΥΝΟΛΟ 186.936

3.) Τέλος, το υπόλοιπο ποσό από 135.453 €, αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

—————————————————————————————– ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δαφνά
Τηλέφωνα: 213-1364839

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 9.072.266 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, για το μήνα Μάρτιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α΄).
2.- Τη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 207 Α΄).
3.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έτους 2010, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους.
4.- Την με Α.Π. 2/60680/0094/12-8-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, αναφορικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5.- Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το ν.3345/2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους ΚΑΠ τρέχοντος έτους που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους.
6.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, προς κάλυψη των ανωτέρω δαπανών τους για το μήνα Μάρτιο έτους 2010.
7.- Την με Α.Π. 13661/27-2-2009 (ΦΕΚ 460 Β΄), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς και την με Α.Π. 18196/26-3-2009 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2009.
8.- Την με Α.Π. 4015/22-1-2010 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Ν.Α. και την ΕΝΑΕ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι προορίζονται προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους για το μήνα Ιανουάριο έτους 2010.
9.- Την με Α.Π. 11241/3-3-2010 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Ν.Α. και την ΕΝΑΕ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι προορίζονται προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2010.
10.- Τα με Α.Π. 2/16042/A0024/17-3-2010 και 2/17743/Α0024/22-3-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ, 24 Δ/νση) περί χορήγησης προκαταβολών στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού.
11.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
12.- Την με Α.Π. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Θεοδώρας Τζακρή και Γεωργίου Ντόλιου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας για το μήνα Μάρτιο έτους 2010, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» συνολικό ποσό 9.072.266 €, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, ως ακολούθως:
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 ΑΘΗΝΩΝ Εμπορική IBAN GR 58 0120 0430 0000 0008 4047 023 704.388
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εθνική IBAN GR 98 0110 1900 0000 1905 4541 826 296.344
3 ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Εθνική IBAN GR 82 0110 0750 0000 0755 4501 523 166.339
4 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ E.F.G. Eurobank IBAN GR 45 0260 0560 0000 6020 0284 212 101.336
5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 66 0430 6140 0026 8030 0215 581 229.797
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πειραιώς IBAN GR 80 0172 5180 0055 1801 5683 853 119.420
7 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 84 0140 5100 5100 0200 1000 239 202.616
8 ΑΡΤΑΣ Αγροτική IBAN GR 95 0430 7100 0029 6030 0207 347 137.614
9 ΑΧΑΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 21 0140 5300 5300 0200 1000 200 220.756
10 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αγροτική Τράπεζα IBAN GR 10 0430 6310 0028 0030 0206 314 127.028
11 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πειραιώς IBAN GR 83 0172 2400 0052 4003 6069 332 143.679
12 ΔΡΑΜΑΣ Αγροτική IBAN GR 68 0430 2100 0019 6030 0212 887 151.177
13 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ Συνεταιρ/κή Δωδ/νησου IBAN GR 60 0790 0100 0001 6373 5000 168 247.937
14 ΕΒΡΟΥ Πειραιώς IBAN GR 20 0172 3500 0053 5002 4442 798 152.720
15 ΕΥΒΟΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 83 0430 6440 0028 6030 0207 004 182.989
16 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 16 0172 1590 0051 5902 2588 718 137.614
17 ΖΑΚΥΝΘΟΥ EUROBANK IBAN GR 18 0260 2490 0004 5020 0635 250 101.336
18 ΗΛΕΙΑΣ Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος IBAN GR 45 0340 0010 0005 5243 9091 197 187.510
19 ΗΜΑΘΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 67 0430 3100 0021 0030 0203 594 136.070
20 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πειραιώς IBAN GR 81 0172 7530 0057 5303 7493 453 185.966
21 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 65 0430 7200 0029 7030 0205 375 122.507
22 ΘΕΣ/ΚΗΣ Αγροτική IBAN GR 75 0430 3200 0021 5030 0314 620 331.078
23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ασπίς IBAN GR 58 0470 4010 0004 0103 0003 888 217.724
24 ΚΑΒΑΛΑΣ Αγροτική IBAN GR 73 0430 2210 0020 1030 0206 147 133.093
25 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κύπρου IBAN GR 89 0730 0580 0000 0002 0658 469 163.306
26 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 21 0172 2480 0052 4802 5955 781 130.006
27 ΚΕΡΚΥΡΑΣ EUROBANK IBAN GR 85 0260 1160 0005 1020 0094 819 152.720
28 ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 35 0140 6830 7710 0200 2002 053 116.443
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
29 ΚΙΛΚΙΣ Αγροτική IBAN GR 34 0430 3310 0022 2030 0234 114 113.410
30 ΚΟΖΑΝΗΣ Alpha Bank IBAN GR 17 0140 8600 8600 0200 2011 300 173.837
31 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 33 0172 5090 0055 0903 6946 120 140.591
32 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιώς IBAN GR 10 0172 7100 0057 1004 4980 954 199.584
33 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 17 0172 5110 0055 1103 4759 351 163.306
34 ΛΑΡΙΣΑΣ Alpha Bank IBAN GR 18 0140 3000 3000 0200 2011 243 204.106
35 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Παγκρήτια ΙΒΑΝ GR 13 0870 0210 0000 0001 1107 676 111.921
36 ΛΕΣΒΟΥ EUROBANK IBAN GR 13 0260 3190 0006 4020 0304 440 176.925
37 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕFG Eurobank IBAN GR 33 0260 3800 0006 9020 0182 392 86.230
38 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 46 0140 3100 3100 0200 1000 334 163.306
39 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Millenium IBAN GR 82 0380 3030 0000 0000 5634 143 181.445
40 ΞΑΝΘΗΣ EFG EUROBANK IBAN GR 59 0260 1270 0007 5020 0397 621 122.507
41 ΠΕΛΛΑΣ Εμπορική IBAN GR 94 0120 5090 0000 0008 6417 651 143.679
42 ΠΙΕΡΙΑΣ Εθνική IBAN GR 79 0110 7650 0000 7653 0705 904 124.051
43 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αγροτική IBAN GR 50 0430 7410 0030 5030 0203 369 107.401
44 ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αγροτική IBAN GR 71 0431 1300 0037 4030 0203 526 113.410
45 ΡΟΔΟΠΗΣ Εγνατία IBAN GR 05 0280 4190 0000 0011 1053 420 143.679
46 ΣΑΜΟΥ Αγροτική IBAN GR 20 0430 9200 0035 7030 0203 164 110.378
47 ΣΕΡΡΩΝ Εμπορική IBAN GR 33 0120 5050 0000 0008 4320 790 182.989
48 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πειραιώς IBAN GR 14 0172 6110 0056 1101 9449 316 160.274
49 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Συνεταιρ/κή Λαμίας IBAN GR 47 0740 1010 0006 2196 7020 140 176.925
50 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πειραιώς IBAN GR 14 0172 2580 0052 5801 5714 463 130.006
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €

51 ΦΩΚΙΔΑΣ Πειραιώς IBAN GR 86 0172 1580 0051 5801 2840 994 142.135
52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αγροτική IBAN GR 92 0430 3630 0023 3030 0208 237 134.582
53 ΧΑΝΙΩΝ Alpha Bank IBAN GR 17 0140 6600 6600 0200 1000 190 146.656
54 ΧΙΟΥ Εθνική IBAN GR 67 0110 4900 0000 4905 4051 732 119.420
ΣΥΝΟΛΟ 9.072.266

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στις δικαιούχους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με
χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

—————————————————————————————–

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δαφνά
Τηλέφωνα: 213-1364839

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 8.556.667 €, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2010, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους, για το μήνα Μάρτιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

‘Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α΄).
2.- Τη διάταξη της παρ.9 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 207 Α΄).
3.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έτους 2010, προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.
4.- Την με Α.Π. 2/60680/0094/12-8-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, αναφορικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5.- Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το ν.3345/2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία θα καθοριστούν τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους ΚΑΠ τρέχοντος έτους που προορίζονται προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.
6.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, προς κάλυψη των ανωτέρω δαπανών τους για το μήνα Μάρτιο έτους 2010.
7.- Την με Α.Π. 13661/27-2-2009 (ΦΕΚ 460 Β΄), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς και την με Α.Π. 18196/26-3-2009 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2009.
8.- Την με Α.Π. 4017/22-1-2010 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Ν.Α. και την ΕΝΑΕ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι προορίζονται προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους για το μήνα Ιανουάριο έτους 2010.
9.- Την με Α.Π. 11243/3-3-2010 Απόφασή μας, περί κατανομής στις Ν.Α. και την ΕΝΑΕ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι οποίοι προορίζονται προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2010.
10.- Τα με Α.Π. 2/16042/A0024/17-3-2010 και 2/17743/Α0024/22-3-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ, 24 Δ/νση) περί χορήγησης προκαταβολών στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού.
11.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
12.- Την με Α.Π. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Θεοδώρας Τζακρή και Γεωργίου Ντόλιου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, για το μήνα Μάρτιο έτους 2010, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» συνολικό ποσό 8.556.667 €, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους, ως ακολούθως:
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
1 ΑΘΗΝΩΝ Εμπορική IBAN GR 58 0120 0430 0000 0008 4047 023 184.037
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εθνική IBAN GR 98 0110 1900 0000 1905 4541 826 164.299
3 ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Εθνική IBAN GR 82 0110 0750 0000 0755 4501 523 108.583
4 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ E.F.G. Eurobank IBAN GR 45 0260 0560 0000 6020 0284 212 63.314
5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 85 0430 6140 0026 8030 0215 627 331.764
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πειραιώς IBAN GR 80 0172 5180 0055 1801 5683 853 111.749
7 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 84 0140 5100 5100 0200 1000 239 312.137
8 ΑΡΤΑΣ Αγροτική IBAN GR 95 0430 7100 0029 6030 0207 347 118.291
9 ΑΧΑΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 21 0140 5300 5300 0200 1000 200 249.668
10 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αγροτική Τράπεζα IBAN GR 10 0430 6310 0028 0030 0206 314 128.211
11 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πειραιώς IBAN GR 08 0172 2400 0052 4003 6069 227 121.668
12 ΔΡΑΜΑΣ Αγροτική IBAN GR 49 0430 2100 0019 6030 0212 744 121.668
13 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ Συνεταιρ/κή Δωδ/νησου IBAN GR 60 0790 0100 0001 6373 5000 168 354.874
14 ΕΒΡΟΥ Πειραιώς IBAN GR 83 0172 3500 0053 5002 4442 828 151.215
15 ΕΥΒΟΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 83 0430 6440 0028 6030 0207 004 223.392
16 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 16 0172 1590 0051 5902 2588 718 147.943
17 ΖΑΚΥΝΘΟΥ EUROBANK IBAN GR 61 0260 2490 0004 4020 0635 495 75.660
18 ΗΛΕΙΑΣ Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος IBAN GR 45 0340 0010 0005 5243 9091 197 174.219
19 ΗΜΑΘΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 67 0430 3100 0021 0030 0203 594 82.202
20 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πειραιώς IBAN GR 10 0172 7530 0057 5303 7493 470 269.507
21 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αγροτική IBAN GR 65 0430 7200 0029 7030 0205 375 138.025
22 ΘΕΣ/ΚΗΣ Αγροτική IBAN GR 94 0430 3200 0021 5030 0314 763 184.032
23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ασπίς IBAN GR 58 0470 4010 0004 0103 0003 888 292.510
24 ΚΑΒΑΛΑΣ Αγροτική IBAN GR 73 0430 2210 0020 1030 0206 147 105.312
25 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κύπρου IBAN GR 89 0730 0580 0000 0002 0658 469 174.219
26 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 09 0172 2480 0052 4802 5955 803 121.668
27 ΚΕΡΚΥΡΑΣ EUROBANK IBAN GR 85 0260 1160 0005 1020 0094 819 161.134
28 ΚΕΦ/ΝΙΑΣ Alpha Bank IBAN GR 35 0140 6830 7710 0200 2002 053 134.859
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
29 ΚΙΛΚΙΣ Αγροτική IBAN GR 34 0430 3310 0022 2030 0234 114 98.665
30 ΚΟΖΑΝΗΣ Alpha Bank IBAN GR 71 0140 8600 8600 0200 2011 298 161.134
31 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 33 0172 5090 0055 0903 6946 120 187.409
32 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιώς IBAN GR 55 0172 7100 0057 1004 4980 920 230.040
33 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πειραιώς IBAN GR 17 0172 5110 0055 1103 4759 351 193.846
34 ΛΑΡΙΣΑΣ Alpha Bank IBAN GR 18 0140 3000 3000 0200 2011 243 207.036
35 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Παγκρήτια IBAN GR 13 0870 0210 0000 0001 1107 676 177.490
36 ΛΕΣΒΟΥ EUROBANK IBAN GR 13 0260 3190 0006 4020 0304 440 180.762
37 ΛΕΥΚΑΔΑΣ EFG Eurobank IBAN GR 36 0260 3800 0006 4020 0188 015 55.928
38 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Proton Bank IBAN GR 15 0370 0140 0000 0203 0101 540 144.566
39 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Millenium IBAN GR 82 0380 3030 0000 0000 5634 143 220.122
40 ΞΑΝΘΗΣ EFG EUROBANK IBAN GR 05 0260 1270 0007 6020 0400 969 69.118
41 ΠΕΛΛΑΣ Εμπορική IBAN GR 94 0120 5090 0000 0008 6417 651 85.474
42 ΠΙΕΡΙΑΣ Εθνική IBAN GR 79 0110 7650 0000 7653 0705 904 75.660
43 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αγροτική IBAN GR 50 0430 7410 0030 5030 0203 369 85.474
44 ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αγροτική IBAN GR 71 0431 1300 0037 4030 0203 526 128.211
45 ΡΟΔΟΠΗΣ Εγνατία IBAN GR 38 0280 4190 0000 0011 1059 422 108.583
46 ΣΑΜΟΥ Αγροτική IBAN GR 20 0430 9200 0035 7030 0203 164 85.474
47 ΣΕΡΡΩΝ Εμπορική IBAN GR 16 0120 5050 0000 0008 5199 722 151.215
48 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πειραιώς IBAN GR 14 0172 6110 0056 1101 9449 316 151.215
49 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Συνεταιρ/κή Λαμίας IBAN GR 47 0740 1010 0006 2196 7020 140 226.769
50 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πειραιώς IBAN GR 14 0172 2580 0052 5801 5714 463 88.745
51 ΦΩΚΙΔΑΣ Πειραιώς IBAN GR 86 0172 1580 0051 5801 2840 994 147.943
Α/Α ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ ΣΕ €
52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αγροτική IBAN GR 92 0430 3630 0023 3030 0208 237 151.215
53 ΧΑΝΙΩΝ Alpha Bank IBAN GR 17 0140 6600 6600 0200 1000 190 220.122
54 ΧΙΟΥ Εθνική IBAN GR 67 0110 4900 0000 4905 4051 732 118.291
ΣΥΝΟΛΟ 8.556.667

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν στις δικαιούχους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.