ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Aποχωρήσεις τακτικού προσωπικού 2012-2016

PDF | DOC | Στοιχεία για αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για τα έτη 2012-2016

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 που αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης και να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός με γνώμονα τις ιεραρχημένες ανάγκες των υπηρεσιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε εντός 14 ημερών και το αργότερο μέχρι την 20/08/2012 την Υπηρεσία μας για τα ακόλουθα:

Παρακαλούνται οι αποδέκτες για ενέργεια της παρούσης να ενημερώσουν αμέσως όλες τις Υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και τα νομικά πρόσωπα (Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου) που εποπτεύουν, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e- mail).

Για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων από την Υπηρεσία μας, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων θα πρέπει να επισημάνουν στους φορείς που εποπτεύουν, να αποστείλουν τα εν λόγω στοιχεία στο εποπτεύον Υπουργείο και οι αρμόδιες Διευθύνσεις να μεριμνούν για τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να μην παρατηρείται η αποσπασματική αποστολή τους, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω επεξεργασία τους από την Υπηρεσία μας και στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα συλλέξουν τα ανωτέρω στοιχεία από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού προκειμένου να τα αποστείλουν στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, η οποία στη συνέχεια θα τα διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας.
Ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ παρακαλείται να συλλέξει τα ανωτέρω στοιχεία από τους φορείς που εποπτεύει και να τα διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποσταλούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dipp@ydmed.gov.gr

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minadmin.gov.gr.