ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Aπλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων

PDF | DOC | Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου κινηματογράφων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων

Σας πληροφορούμε ότι με τη δημοσίευση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/27336 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΧ-02Σ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη(ΦΕΚ 2592/Β΄/15-10-2013) «Απλούστευση διαδικασιών Ελέγχου από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων καταργήθηκε ο περιοδικός έλεγχος καταλληλότητας των κτιρίων των κινηματογράφων που διενεργείτο από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του α.ν. 445/37, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΠ/Α/13639 (ΦΕΚ 736/Β΄/2006).

Επισημαίνουμε ότι διατηρείται η υποχρέωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων (κινηματοθεάτρων) να υποβάλλουν σε ετήσια βάση την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/24241 (ΦΕΚ 1704/Β΄/2005) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης.  Με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από την 1η έως την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, βεβαιώνονται α) η διάρκεια της περιόδου πρόσληψης του ηλεκτρολόγου της επιχείρησης (με αναγραφή του ονοματεπωνύμου αυτού εντός της δήλωσης), η κατοχή από αυτόν νόμιμης άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου καθώς και η υποχρέωση παραμονής του στην επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, β) η πραγματοποίηση ελέγχου και η δήλωση καλής λειτουργίας όλων των μονίμων συστημάτων (υδροδοτικού και πυροσβεστικού δικτύου, συστήματος πυρανίχνευσης και σύνδεσής του με το 199, χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς, μεγαφωνικού συστήματος)  από μηχανολόγο – εγκαταστάτη, γ) η συνέχιση της εν ισχύ σύνδεσης της επιχείρησης με το δίκτυο πυρκαγιάς της ΕΥΔΑΠ, δ) η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης των κλιματιστικών, των μηχανημάτων αερισμού, εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης από μηχανικό (το ονοματεπώνυμο του οποίου αναγράφεται εντός της δήλωσης).

Επισημαίνεται επίσης ότι διατηρούνται τόσο α) οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι τους οποίους υποχρεούνται να διενεργούν οι Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται οι υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/2004) όσο και β) οι έκτακτοι έλεγχοι από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσίες Πολεοδομίας, Δ/ση Υγείας της οικείας Περιφέρειας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ),  οι οποίοι διενεργούνται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελιών, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση των κινηματογράφων με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων παραμένουν αρμόδια να αποφανθούν για τη χορήγησή άδειας λειτουργίας σε κινηματογράφους και θέατρα κατά την αρχική διαδικασία αδειοδότησής τους.