ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας, από τη Βουλή: “Στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες – Δίνουμε λύσεις και αίρουμε χρόνιες δυσλειτουργίες” (+video)

     Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας, από τη Βουλή:

«Στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες

Δίνουμε λύσεις και αίρουμε χρόνιες δυσλειτουργίες»

 

«Θέματα που χρόνιζαν, σήμερα δρομολογούνται –έπειτα και από συζητήσεις με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ– προκειμένου να δοθούν πρακτικές λύσεις και να αρθούν δυσλειτουργίες», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, από τη Βουλή, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Θ’ του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Πρόκειται για ρυθμίσεις που κινούνται σε δύο άξονες και σχετίζονται με: α) την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 και τη μείωση του κινδύνου διασποράς και β) τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων, των επιτροπών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Αναπτυξιακών Οργανισμών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, στο αρ. 109, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου, κατά κυριότητα στο δημόσιο, για την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης πυρόπληκτων. «Η εν λόγω διάταξη είναι γενικού περιεχομένου, αλλά ως αφετηρία της έχει την τραγική εμπειρία στο Μάτι και αναμένεται η πρώτη της εφαρμογή να αφορά την κάλυψη αναγκών πυρόπληκτων συμπολιτών μας», είπε ο κ. Πέτσας.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έκανε ξεχωριστή αναφορά στο αρ. 4 της Τροπολογίας 1184/180 (21.12.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους προς τρίτους, όπως αυτός προβλέπεται στην παρ.3 του αρ.107 του ν.4714/2020. Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, το ποσό που θα παρακρατείται δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 25% του 1/12 της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο δήμος, για τις λειτουργικές και λοιπές γενικές του δαπάνες, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. «Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής της σχετικής διάταξης του ν.4714/2020, θα μπορούσε να παρακρατηθεί έως και το 100% των ποσών αυτών.  Προκειμένου να διευκολύνουμε τους δήμους, σε μία περίοδο που η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και που, παράλληλα, έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλες επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους και το τέλος ταφής, προχωρούμε στη ρύθμιση αυτή», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

 

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, στη Βουλή.

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Στο κεφάλαιο Θ’ του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν πρόκειται για μεγαλεπήβολες παρεμβάσεις, αλλά για θέματα που χρόνιζαν και, μετά από συζητήσεις με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, δρομολογούνται προκειμένου να δοθούν πρακτικές λύσεις και να αρθούν δυσλειτουργίες.

Δίνονται λύσεις με διατάξεις για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, και αίρονται δυσλειτουργίες που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των επιτροπών των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Επιπλέον, καθώς η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τη μείωση του κινδύνου διασποράς και την αντιμετώπιση των συνεπειών του για την περιουσία των δήμων και τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. Και για να απαντήσω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, κύριε Γρηγοριάδη, οι παρατάσεις αυτές είναι απαραίτητες, γιατί η εξέλιξη της πανδημίας το επέβαλε. Όχι γιατί η Κυβέρνηση επιθυμεί να φέρνει συνεχώς τέτοιου είδους παρατάσεις στη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 99

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 99 ρυθμίζεται η περίπτωση παραίτησης από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.  Ειδικότερα προβλέπεται ότι, στην περίπτωση αυτή το μέλος του προεδρείου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να πληρωθεί η αντίστοιχη θέση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα εκλογής νέου μέλους προεδρείου σε περίπτωση κένωσης θέσης, λόγω θανάτου, παραίτησης, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Άρθρο 100

Με την αξιολογούμενη διάταξη του άρθρου 100 συμπληρώνεται και αναδιαμορφώνεται το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας της, κατ’ αντιστοιχία με την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρα 101  και 104

Αποσαφηνίζεται η έννοια του «συνδυασμού», δεδομένης της ύπαρξης συμπράξεων παρατάξεων, σύμφωνα με το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη συγκρότησή τους, διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ψήφων των συμπράξεων και θεσπίζεται η απώλεια αξιώματος ανεξάρτητου συμβούλου, ο οποίος κατέχει θέση στις επιτροπές και μετά την εκλογή του επανεντάσσεται στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του κάθε Δήμου και την Οικονομική Επιτροπή εκάστης Περιφέρειας αντίστοιχα.

Άρθρο 102

Συμπληρώνεται και τροποποιείται το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 που αφορά ζητήματα του τρόπου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Ειδικότερα, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2α αποσαφηνίζεται ότι στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου της επιτροπής δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου ή του μέλους της επιτροπής που προεδρεύει αντ’ αυτού.  Τέλος, ρυθμίζεται ο τρόπος τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων των επιτροπών σε μια προσπάθεια συστηματοποίησης των εργασιών τους και διευκόλυνσης της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα από τους πολίτες.

Άρθρο 103

Λόγω της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID–19 και των μεταλλάξεών του παρατείνεται ως την 1η.3.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Για το άρθρο αυτό μίλησε προηγουμένως και ο Υπουργός κ. Βορίδης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι πρόκειται για την τελευταία παράταση. Σας ενημερώνω ότι είμαστε, επίσης, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση σε μια υπερδεκαετή εκκρεμότητα για τη λειτουργία των ΥΔΟΜ.

 Άρθρο 105

Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίσταται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται μέχρι την 31η.3.2022 η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ώστε η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Άρθρο 106

Με την αξιολογούμενη διάταξη του άρθρου 106 και συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID–19 και των μεταλλάξεών του παρατείνεται ως την 31η.3.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Άρθρο 107

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, παρατείνεται ως την 31ή.7.2022 η προθεσμία, που έχει παρασχεθεί στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη διάθεση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου, απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου και για τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017. Στο θέμα αναφέρθηκε, όπως ακούσατε, και ο κ. Βορίδης. Και φυσικά, βούλησή μας είναι να μην δοθεί καμία περαιτέρω παράταση για το ζήτημα αυτό.

Άρθρο 108

Με την αξιολογούμενη διάταξη του άρθρου 108 και συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID–19 και των μεταλλάξεών του παρατείνεται ως την 1η.3.2022 η προθεσμία για την παροχή διοικητικής υποστήριξης που προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 σε δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας από τον δήμο της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 109

Με την αξιολογούμενη διάταξη του άρθρου 109 λαμβάνεται μέριμνα για τους πυρόπληκτους με την παροχή δυνατότητας δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου κατά κυριότητα στο Δημόσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης πυροπλήκτων.  Η παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία εικοσαετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί από τον δικαιούχο της στεγαστικής αποκατάστασης, με εξαίρεση τη γονική παροχή.  Για την εν λόγω παραχώρηση η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου ή την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου κτηματολογικού γραφείου. Η εν λόγω διάταξη είναι γενικού περιεχομένου, αλλά ως αφετηρία της έχει την τραγική εμπειρία στο Μάτι και αναμένεται η πρώτη της εφαρμογή να αφορά την κάλυψη αναγκών πυρόπληκτων συμπολιτών μας.

Άρθρο 110

Προβλέπεται η επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, έως την 31η.3.2022, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 112

Παρατείνεται μέχρι την 30ή.6.2022, η προθεσμία λήψης απόφασης των δήμων, των περιφερειακών ενώσεών τους και των περιφερειών περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι στο εξής θα μπορούν να λειτουργούν και ως οργανισμοί προώθησης και διαχείρισης προορισμού.

Άρθρο 113

Με την αξιολογούμενη διάταξη του άρθρου 113, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19 και των επιπτώσεών της, και προκειμένου να ανακουφισθούν οικονομικά οι πληττόμενοι από την πανδημία οφειλέτες, επεκτείνεται η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) προκειμένου να καταλαμβάνει κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από την 15.2.2020 έως 30.11.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021.

Άρθρο 114

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και των επιπτώσεών της, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των οφειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), μέχρι και την 28η.2.2022.

Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο άρθρο 4 της Τροπολογίας 1184/180 (21.12.2021) που αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. προς τρίτους. Όπως ξέρετε, έχει γίνει μία τιτάνια προσπάθεια μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ο.Τ.Α., οι οποίες περιορίστηκαν κάτω από το επίπεδο των 100 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Και φέτος, θα υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος σχετίζεται με την αποτροπή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα μπορούσε να παρακρατά –κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του– έως και το 100% των ποσών αυτών. Προκειμένου να διευκολύνουμε τους δήμους –σε μία περίοδο που η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και που, παράλληλα, έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλες επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους και το τέλος ταφής– ορίζουμε ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο Ο.Τ.Α. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Σας ευχαριστώ».