ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Ανακοίνωση μετάταξη Υπαλλήλων στον ΕΟΦ

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής – Μεσογείων 284, σύμφωνα με την αριθμ. 20291/19.3.2012 Απόφαση της Α’ Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Φ., προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα επτά (37) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ., Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 –Χολαργός Αττικής, η οποία θα κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Φ.

2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1 και 3, 73 και 74 του N.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), έτσι όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) και του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/4-9-2009), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους (που μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο).
Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 35 του Ν.4024/2011 (φεκ.226/α/2011), χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον Ε.Ο.Φ. με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

3. Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ

Π.Ε.

Διοικητικού

5

Π.Ε.

Φαρμακοποιών

7

Π.Ε.

Πληροφορικής

2

Π.Ε.

Κτηνιάτρων

2

Π.Ε

Οικον.με εξειδίκευση στην κοστολόγηση

2

Π.Ε.

Οικονομικού

1

T.E

Διοικητικού-Λογιστικού

2

T.E

Πληροφορικής

2

Δ.Ε.

Διοικητικού-Λογιστικού

2

Δ.Ε.

Χειριστών

2

Δ.Ε.

Παρασκευαστριών Εργαστηρίων

5

Δ.Ε.

Τηλεφωνητών

2

Δ.Ε.

 Οδηγών

2

Δ.Ε.

Τεχνικών

1

 

                                                                    ΣΥΝΟΛΟ

37

 

Σύμφωνα με το από 21.3.2012 υπηρεσιακό σημείωμα  της Δ/νσης Οικονομικού  στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΟΦ οικ. Έτους 2012 δεν υφίστανται σήμερα πιστώσεις  για την πλήρωση των 37 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Η δαπάνη αυτή δύναται να αντιμετωπιστεί δια τροποποιήσεως των σχετικών κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2012 εις βάρος των ιδίων εσόδων αυτού.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Α) όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη και οι οποίοι δεν έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Β) οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/4-9-2009).

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι εταιρειών οι οποίες αποκλείονται από το δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα βάσει ισχυουσών ειδικών διατάξεων νόμου (π.χ. Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.) καθώς και οι υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α’/31-7-1990) είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007).

 5.    Δεδομένου ότι κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (1106/1962, 1396/1965, 1886/1966) η μετάταξη αναλύεται σε απόλυση από μια θέση και ταυτόχρονο διορισμό σε άλλη, κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός, οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των προς κάλυψη θέσεων κλάδων όπως αυτά ορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315  Α΄), το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄) και το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α΄).

Οι δύο (2) ΠΕ Οικονομικού πρέπει να έχουν εξειδίκευση στην κοστολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4052/2012.

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ. από την 15η Απριλίου 2012 έως και την 22η Μαΐου 2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά

i.            Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα).

ii.            Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.

iii.            Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων.

iv.            Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητα

v.            Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

α) οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.

β)  ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους).

Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα, σε περίπτωση που δεν κατατεθεί.

Ειδικότερα στην περίπτωση μετάταξης βάσει του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 θα πρέπει επιπλέον να προσκομισθεί:

α) για υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού  Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του, και

β) για υπαλλήλους Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αριθ. ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)

7.   Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νομικό πρόσωπο Υπουργείο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από την αίτηση η ανωτέρω κοινοποίηση, η αίτηση δεν εισάγεται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

8.   Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1), εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη “Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 21280/21-3-2012 ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ.”.  (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

9. Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

 10. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύει.

11.  Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Φ. www.eof.gr .

12. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ. στα τηλέφωνα 2132040323 και 2132040370.