ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση μετατάξεις Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

PDF | DOC | Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση, με μετάταξη, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Τους τακτικούς μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταταγούν στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων:

α/α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΛΑΔΟΣ  ΘΕΣΕΙΣ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ* 10

2 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ 2

3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12

6 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

8 ΕΕΠ** 10

* στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού οι πέντε (5) θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο οικονομικών επιστημών.

** αφορά προσωπικό που ήδη υπηρετεί ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που θα καλύψει τις αντίστοιχες θέσεις. Οι θέσεις ΕΕΠ, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στο Δημόσιο στην κατηγορία αυτή, θα καλυφθούν με μετατάξεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4029/2011 (ΦΕΚ 245 τ. Α΄/22-11-2011). Στην περίπτωση αυτή η σχέση εργασίας των υπαλλήλων είναι Ι.Δ.Α.Χ., ως εκ τούτου εφόσον πρόκειται για μονίμους τακτικούς υπαλλήλους θα γίνει μετατροπή της σχέσης εργασίας τους σε Ι.Δ.Α.Χ. σε κατηγορία ΠΕ.
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις ΕΕΠ ή επικουρικά ΠΕ, θα πρέπει να κατέχουν τίτλους σπουδών στα παρακάτω συγκεκριμένα γνωστικά πεδία:

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
4 ΝΟΜΙΚΗΣ 2
5 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη Χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειά τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
2. Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
3. Οι μεταταγμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών τους θα διενεργείται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ. Α΄/27-10-2011).
4. Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 14 και 18 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Θα συνεκτιμηθεί:
● Η εργασιακή εμπειρία
● Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
● Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και οι γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών
● Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου
5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 τ. Α΄) και στην παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 τ. Α’).
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Αίτηση για την Προκήρυξη 16.1/1023/2012
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης
Συγγρού 83
Τ.Κ. 11744 Αθήνα

Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του. Υποχρεωτικά θα συμπληρωθεί το υπόδειγμα του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
β) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών. (Η επικύρωση μπορεί να γίνει και στην υπηρεσία μας, με την προσκόμιση και επίδειξη των πρωτοτύπων).
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη.
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
7. Αντίγραφο της αίτησης να κοινοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται. Προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το Νομικό Πρόσωπο Υπουργείο.
Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
8. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2012. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του
φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
9. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ.
10. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2109285118 και 2109285120, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 10.00 έως 13.00.