ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Αναγνώριση τέκνου

Η αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

Α) με πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Β) με δικαστική απόφαση

Α) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Δήλωση γέννησης τέκνου του οποίου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες:

Δικαιολογητικά:

ή

2) Δήλωση γέννησης τέκνου Ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα

Δικαιολογητικά:

3) Δήλωση γέννησης τέκνου Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας  που η αναγνώριση έλαβε χώρα στο εξωτερικό

Δικαιολογητικά:

Πρέπει να προηγηθεί η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης περί της ιθαγένειας του τέκνου από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγεται ο Δήμος εγγραφής του πατέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αναγνώριση τέκνου ενώπιον Έλληνα Συμβολαιογράφου: Αρμόδιο είναι το  ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η αναγνώριση.

Β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Αναγνώριση βάσει αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες και έως 120 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 120 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20% =15.60 ευρώ πραγματικής.

2) Αναγνώριση βάσει ελληνικής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες και έως 120 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,

– Αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 120 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20%.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας.

 

i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 τα πρωτότυπα δημόσια έγγραφα  που εκδίδονται από τις αρχές Κ-Μ με ημερομηνία έκδοσης 16/02/2019 και εφεξής δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4231/2014 δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου για τη  Τουρκία. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνουν αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.