ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 25 Αύγουστος 2019

Αναγνώριση τέκνου

Η αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

Α) με πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Β) με δικαστική απόφαση

Α) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Δήλωση γέννησης τέκνου του οποίου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες

Δικαιολογητικά:

2) Δήλωση γέννησης τέκνου Ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα

Δικαιολογητικά:

3) Δήλωση γέννησης τέκνου αλλοδαπής μητέρας και Έλληνα πατέρα

1η περίπτωση: Αναγνώριση τέκνου κατά τη διάρκεια της κύησης

Δικαιολογητικά:

2η περίπτωση: Αναγνώριση τέκνου μετά τη γέννηση

Πρέπει να προηγηθεί η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης περί της ιθαγένειας του τέκνου από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγεται ο Δήμος εγγραφής του πατέρα.

3η περίπτωση: Αναγνώριση τέκνου ενώπιον Έλληνα Συμβολαιογράφου

Αρμόδιο ληξιαρχείο για τη δήλωση της γέννησης είναι εκείνο στην έδρα του οποίου έλαβε χώρα η αναγνώριση.

Β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Αναγνώριση βάσει αλλοδαπής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Aν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες και έως 120 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,

– Aν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 120 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20% =15.60 ευρώ πραγματικής.

2) Αναγνώριση βάσει ελληνικής δικαστικής απόφασης

Δικαιολογητικά:

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,

– Aν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 30 ημέρες και έως 120 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας,

– Aν η δήλωση της μεταβολής γίνει μετά τις 120 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ +20%.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας.

 


i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

Για την ΚΥΠΡΟ όσον αφορά τη χώρα μας, είναι ελεύθερα περαιτέρω επικύρωσης α. τα δημόσια έγγραφά της και β. τα ιδιωτικά επικυρωθέντα από τις Δημόσιες Αρχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Ν. 4231/2014 δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου για τις χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνουν αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.