ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

PDF | DOC | Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 εγκυκλίου με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» αναφορικά με την έκδοση του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

  1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1:

«Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:

α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α’ 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4369/2016 (Α΄33),

γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3584/2007 (Α’ 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα».

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

α) δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και

β) έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 69/2016, μετά τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή μετά την επιτυχή πάροδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας προκειμένου για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ως πραγματική δημόσια υπηρεσία που αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων προβλέπεται πλέον και αυτή που έχει διανυθεί στα ν.π.ι.δ του δημοσίου (σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-3-2016, ΑΔΑ: 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ εγκύκλιος). Ως εκ τούτου, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα πρέπει κατά τη διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι:

Α. η προϋπηρεσία εντός δημοσίου τομέα που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία και δεν υπόκειται σε περιορισμό ως προς το ανώτατο χρονικό διάστημα που δύναται να αναγνωριστεί,

Β. η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:

Τέλος, δεδομένου ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας κατ΄ άρθρο 98 του Υ.Κ. και η επαγόμενη βαθμολογική ένταξη, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα διενεργηθεί το προσεχές διάστημα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, είναι εύλογη η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και βάσει των ειδικώς οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

3.ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή  η απασχόληση με έμμισθη εντολή

β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

α) να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.

  1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής

Τα δικαιολογητικά για τους ασκήσαντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη εντολή είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

ή

Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης

ή

Β) Μισθωτή εργασία

Τα δικαιολογητικά, για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

ή

Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίον απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 678 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 2 του ν.2112/1920 η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και

Γ) Γενικές παρατηρήσεις επί των δικαιολογητικών

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
  1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από  αυτούς. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα στους ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκριση στα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων. Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν. 4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα. Για το λόγο αυτό οι Διευθύνσεις Διοικητικού θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

Τα ερωτήματα που αφορούν τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., θα απευθύνονται, λόγω αρμοδιότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, προκειμένου να ενημερωθούν οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας  μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή:  Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.