ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Ανάγκες τομέα καθαριότητας

PDF | DOC | «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του ν.4325/2015 » (ΑΔΑ:6ΞΦΖ465ΦΘΕ-3ΑΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στο  ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015 δημοσιεύθηκε ο ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».

Ειδικότερα με  το άρθρο 49 του νόμου 4325/2015 προβλέφθηκε ότι για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Ενόψει ερωτημάτων που τίθενται σε σχέση με το εάν η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων που έχουν λήξει πριν από την δημοσίευση του νόμου, διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 103, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου πρέπει να καλύπτονται από  προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου. Προκειμένου να προσδιορισθούν ακριβώς οι ανάγκες του δημοσίου για προσωπικό καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να μελετηθεί, ενόψει και των διαθέσιμων πόρων, η καλύτερη μόνιμη λύση του θέματος,  έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο μας η σχετική βουλευτική τροπολογία, της οποίας σκοπός είναι να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση στον τομέα καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ή την επανασύναψη όσων έχουν λήξει πρόσφατα.

Ενόψει των ανωτέρω, είναι σαφές και ρητά προβλέπεται ότι, είναι δυνατή η επανασύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με το προσωπικό του οποίου όμοια συμβάσεις έχουν πρόσφατα λήξει  και μέχρι το τέλος του έτους.  Εξυπακούεται ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων καθαρισμού με βάση άλλες, ισχύουσες διατάξεις, ιδίως σε χώρους, όπως η εκπαίδευση, όπου ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ακολουθεί την διάρκεια του σχολικού έτους.