ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Αναδιοργάνωση Δ.Υ. και ανακατανομή οργανικών θέσεων

PDF | Θέμα: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4024/2011 (Α΄ 226)