ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

1η Τροποποίηση Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19293/31.7.2014 απόφασης ορισμού Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) (ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.8536) (ΑΔΑ : 7Λ24465ΦΘΕ-ΖΤΧ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

(β) του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

(γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

(δ) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

(ε) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού,

(ζ) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

η) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

θ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11865/26.05.2010 (Β’ 722) Απόφαση «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.14068/15.06.2012 (ΦΕΚ Β’ 2030, ΑΔΑ: Β414Χ-ΘΟΙ) όμοια απόφαση.
  2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19293/31.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΦΚ0Χ-ΟΟ9) απόφαση «Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», η θητεία της οποίας λήγει στις 25.07.2015.
  3. Την αριθ.29430/24-12-2014 ΚΥΑ με την οποία η Ερασμία Παπαθανάκου, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, αποσπάσθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αντικαθιστούμε τα υπό Α.2 και Α.3 στοιχεία της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19293/31.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΦΚ0Χ-ΟΟ9) απόφασης, ως εξής:

«2. Εμμανουήλ Κλινάκη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Οργανισμού, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Μπενετάτου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Οργανισμού, σε αντικατάσταση της Ερασμίας Παπαθανάκου, υπαλλήλου με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου, λόγω απόσπασής της στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

  1. Νικόλαο Χρονόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Συντονισμού & Εφαρμογής Πολιτικών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσησης, Μέλος, σε αντικατάσταση της Ανδρονίκης Αχιλλίας, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Λιανό, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών & Διεθνών Κανονισμών, Οδηγιών & Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσησης, σε αντικατάσταση της Ειρήνης Καβαρδίνη.

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19293/31.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΦΚ0Χ-ΟΟ9) απόφαση.